ทำเนียบภราดา

พ.ศ. 2509-2511  อธิการ  ซีเมออน  เปอร์ติโต
          สังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา มุขนายกอาแลง  วังกาแวร์ เชิญภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ให้มาเปิดโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ยกที่ดินให้ 51 ไร่ 26.5 ตารางวาโดย ภราดาซีเมออน  เปอร์ติโต เป็นอธิการคนแรก เปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู 13 คน และนักเรียน 330 คน

พ.ศ. 2512-2514  อธิการ  อารมณ์  วรศิลป์
          ขยายชั้นเรียนมาเป็น 21 ห้องเรียน มีครู 25 คน และนักเรียน 684 คน  และ มีการก่อสร้างโรงอาหารเสร็จสมบูรณ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล) 

พ.ศ. 2515-2518   อธิการ ดร.เลอชัย  ลวสุต
          ขยายชั้นเรียนเป็น 28 ห้อง มีครู 40 คนและนักเรียน 1,092 คน ได้สร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล) จนเสร็จสมบูรณ์

พ.ศ.2519-2523  อธิการ  อรุณ  เมธเศรษฐ
          ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และขยายห้องเรียนเป็น 42 ห้องเรียน มีครู 55 คน และนักเรียน 1,537 คน

พ.ศ. 2524-2529  อธิการ  สุรสิทธิ์  สุขชัย
          ขยายนักเรียนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2526 เริ่มรับสมัครนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 2,160 คน ครู 94 คนและได้ก่อสร้างอาคารสัพพัญญู จำนวน 5 ชั้น

พ.ศ. 2530-2531  อธิการ วิจารณ์   แสงหาญ
          ขยายระดับการศึกษาในระดับอนุบาล และรับสมัครนักเรียนหญิงและชายทุกระดับชั้น เป็นโรงเรียนสหศึกษาสมบูรณ์แบบและครบสายสามัญศึกษา มีนักเรียน 1,566  คน  ครู  87 คน

พ.ศ. 2532-2536  อธิการ ดร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ์
          เป็นยุคบูรณะซ่อมแซม  มีการก่อสร้างอาคารรุ่น 5 โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 5  และ ปีการศึกษา 2534 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อาคารหิรัญสมโภช) มีนักเรียน 1,316 คน ครู 75 คน  

พ.ศ. 2537-2539  อธิการ บัญญัติ  โรจนารุณ
          พัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ให้กับนักเรียน โดยเน้นความสะอาดมีระเบียบ พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬาและดนตรี ได้จ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และ ปวช. มีนักเรียน 1,976 คน ครู 115 คน

พ.ศ. 2540-2546   อธิการ อาทิพย์  สอนสุจิตรา 
          มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี  ทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สช. เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) และโครงการนักกีฬาช้างเผือก มีนักเรียน 2,207 คน ครู 162 คน

พ.ศ. 2547-2549  อธิการ ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์
        
 จัดศึกษาโดยเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมการเมือง และเศรษฐกิจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา  ด้านการบริหารเน้นให้ครูมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับจริยธรรม  ส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเอง และทำประโยชน์เพื่อสังคม รู้จัก แสวงหา พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง  ตั้งอยู่ในกรอบแห่งวินัยในตนเอง ให้มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน     ในส่วนทางด้านการพัฒนาอาคารสถานที่     ได้เน้นการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้  โดยได้ทำการปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียน บริเวณวสวนแม่พระ บริเวณข้างสระว่ายน้ำอัสสัมชัญ     ในด้านอาคารเรียนได้ทาสีอาคารเรียนทุกอาคาร  และติดหินกาบผนังอาคารคาเบรียล อาคารมงฟอร์ต    ปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหอพักเซนต์แอนนาและหน้าอาคารสระว่ายน้ำ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน English Programและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำดับ

พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน   อธิการ วีรยุทธ  บุญพราหมณ์
ประวัติการศึกษา
2525   มัธยมศึกษาตอนต้น  รร อัสสัมชัญศรีราชา
2530   พาณิชยาการ  รร อัสสัมชัญพาณิชยาการ
2542   ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์  มหาวัทยาลัย สุโขทัยธรรมมธิราช
2547   ปริญญาโทบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

2538    อัสสัมชัญนครราชสีมา   รองอธิการ
2544    อัสสัมชัญแผนกประถม   รองอธิการ
2547    อัสสัมชัญศรีราชา         รองอธิการ
2550    อัสสัมชัญนครราชสีมา    อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา