Study in China : Yuxi normal University

Download

ใบสมัคร

 

Download

หนังสือเวียน

 

Download

รายละเอียดโครงการ

 

best Fresh Solution

Menu

รายละเอียดโครงการ

     1.โครงการมีระยะเวลา 18 วัน
     2.ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 36,000 บาท ( สองหมื่นหกพันบาทถ้วน )
     3.ค่าลงทะเบียนค่าใช้จ่ายได้แก่ ค่าเดินทางไป-กลับ / VISA / ค่าภาษีสนามบิน / ค่าลงทะเบียนเรียน / เอกสาร / ค่าทัศนศึกษา / ค่าอาหาร / ค่าที่พัก และค่าประกันอุบัติเหตุตลอดโครงการ
     4.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้พักอยู่ในหอพักของ Yuxi Normal University ห้องละ 2-3 คน โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกได้แก่ ห้องน้ำ เครื่องทำน้ำอุ่น ที่ซักล้าง
     5.ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้ไปทัศน์ศึกษา สถานที่สำคัญ ๆในเมือง,Yuxi และคุนหมิง
     6.เมื่อสิ้นสุดโครงการ จะมีการทดสอบ พัฒนาการทักษะทางภาษาจีนของนักเรียนทุกคน และนักเรียนจะได้รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้

?Assumption College Nakhonratchasima