Study in China : Yuxi normal University

Download

ใบสมัคร

 

Download

หนังสือเวียน

 

Download

รายละเอียดโครงการ

 

best Fresh Solution

Menu

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

      ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองได้รับทราบ ในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา ฝึกทักษะภาษาจีนเพิ่มเติม เรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ฝึกประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นที่ต่างประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ในเดือนตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย Yuxi Normal เมือง Yuxi มณฑลยูนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีค่าใช้จ่ายและรายละเอียด ดังนี้
1.ค่าทัศนศึกษา / ค่าเรียน /ค่าที่พัก 18 วัน (วันละ 200 หยวน) = 18,000 บาท
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพ-คุณหมิง-กรุงเทพ) TG 612/613 = 13,600 บาท
3.ค่าจัดทำ Visa = 1,800 บาท
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ = 600 บาท
5.ค่าดำเนินการ ( ค่าอาหาร / ค่าเสื้อ / ค่ารถ ) = 2,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 36,000 บาท ( สามหมื่นหกพันบาทถ้วน )

?Assumption College Nakhonratchasima