Study in China : Yuxi normal University

Download

ใบสมัคร

 

Download

หนังสือเวียน

 

Download

รายละเอียดโครงการ

 

best Fresh Solution

Menu

Study in China

ประวัติ-ความเป็นมา

           โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และความสามารถทางด้านภาษา โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสนใจอย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งปลูกฝังให้มีเจตคติทางภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอย่างลึกซึ่ง ซึ่งนอกจากภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสื่อกลาง ระหว่างประชาคมโลกแล้ว ภาษาจีนก็เป็นภาษาที่มีการใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องนี้ว่าควรเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนา อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในการให้คำปรึกษาและประสานงานจนเกิด "โครงการแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม" นี้ขึ้นโดยโครงการนี้รับความร่วมมือระหว่างทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาและมหาวิทยาลัย Yuxi University

29 กรกฎาคม 2552
           คณะครูศูนย์การส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยพร้อมกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Yuxi University เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสีมานำโดย ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้ความต้อนรับ และร่วมประชุมชี้แจงแนวทางในการศึกษาต่อในต่างประเทศ จึงเป็นจุดเริ่มในการเกิดโครงการดังกล่าวนี้ขึ้น

12-28 ตุลาคม 2552
           ได้มีการนำนักเรียนเข้าร่วมเดินทางศึกษาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน ซึ่งถือว่าเป็นการนำนักเรียนออกทัศนศึกษาในประเทศจีนเป็นครั้งแรกของทางโรงเรียน ที่ได้รับความร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัย Yuxi University ซึ่งการทัศนศึกษาครั้งแรกนี้ดำเนินการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยมีมิสยุภาพร (หัวหน้าฝ่ายวิชาการ) และมิสนัทวรรณ (ครูผู้สอนภาษาจีน) ได้นำคณะนักเรียนจากโณงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาออกทัศนศึกษา ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนี้ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

16 ธันวาคม 2552
           จากการทัศนศึกษาด้านภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมครั้งแรกได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี จึงได้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดพิธีลงนามเซ็นสัญญาให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาภาษา ศิลปะ และ วัฒนธรรมจีน ระหว่างภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และ Mr.Chen Long รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Yuxi Normal University ซึ่งในความร่วมมือครั้งนี้ ทั้ง 2 สถาบัน จะดำเนินโครงการร่วมกันคือ โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา โครงการส่งนักเรียนเข้าค่ายภาษาศิลปะและวัฒนธรรมจีน และโครงการร่วมจัดตั้งห้องเรียนภาษาศิลปะ และวัฒนธรรมจีน

15 มิถุนายน 2553
           มหาวิทยาลัย Yuxi University ได้ส่งนักศึกษาจากทางมหาวิทยาลัย ได้เข้ารับการฝึกประสบการณ์ทางด้านการเรียนการสอนมายังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จำนวน 4 คนเป็นเวลา 4 เดือนด้วยกัน โดยนักศึกษาเหล่านี้ได้รับผิดชอบสอนวิชาภาษาจีนคู่กับครูชาวจีนของทางโรงเรียน ในระดับชั้นต่างๆ และนักเรียนได้เรียนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง

30 มีนาคม- 21 เมษายน 2554
           โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา โดยฝ่ายวิชาการ ได้จัดให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯไปเรียนภาษาจีนภาคฤดูร้อน ณ Yuxi Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 21 เมษายน 2554 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาจีน วัฒนธรรมจีน ประสบการณ์และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในต่างประเทศ โดยมีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 17 คน

           จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Yuxi University จึงทำการจัด "โครงการเรียนภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 3" ในระหว่างเดือนตุลาคมนี้ และทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนที่สนใจในการเดินทาง เพื่อศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์ตรง และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

?Assumption College Nakhonratchasima