ACN in E-Private School (DAE)

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการใช้ คอมพิวเตอร์ และซอฟท์แวร์มากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากเทคโนโลยีได้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ดังนั้นสำนักบริหารงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชนในฐานะที่เป็น หน่วยงานที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนเอกชนให้มีการบริหาร และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานจึงมีความจำเป็นที่ส่งเสริม และสนับสนุนให้โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม และถูกต้องในการใช้ซอฟท์แวร์ที่จำเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวข้างต้นนั้น

ดังนั้น สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จึงได้ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีมีความตระหนักในบทบาทของโรงเรียนภาคเอกชน ซึ่งจำเป็นที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็น จึงได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุน ภาคการศึกษาจึงขอนำเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน หรือที่เรียกย่อๆ ว่าโครงการ "พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน" (DAE : E-Private School) โดยการจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ที่มีความเหมาะสมในด้านราคาพร้อมสนับสนุนการศึกษาภายใต้โครงการ Microsoft School Agreement

สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ที่อยู่ในการกำกับดูแลของสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

Microsoft Enrollment for Education Soluti on (EES)