อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

          เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนจึงได้แจ้งและขอความความร่วมมือผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนดังนี้

วิธีที่ 1   ผู้ปกครองสามารถชำระผ่านระบบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
  เลขที่บัญชี 301-0-1787-0-0
  สาขานครราชสีมา และทุกสาขาทั่วประเทศ
วิธีที่ 2   ผู้ปกครองชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของทางโรงเรียนโดย เงินสด
  หรือ บัตรเครดิต โดยบัตร CGA ของธนาคารกสิกรไทย
  ซึ่งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ
  กรณีบัตรเครดิตอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 2

          เพื่อให้การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2556 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ดำเนินการภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พศจิกายน พ.ศ.2556 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน โทรศัพท์ 044-295300 ต่อ 1104-1105

ค่าธรรมเนียมการสอนเสริม (ช่วงเย็น)


          ด้วยโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเป็นการจัดระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพในการเข้ากลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึงนี้ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 การทดสอบ FSG ของมูลนิธิฯ ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ผ่านเนื้อหาตามตำรากลางของมูลนิธิฯ ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mock Examination and interview) และสถาบันอื่นๆ

          ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบทุกรายการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ม.6 เข้าเรียนการเรียนเสริมในครั้งนี้ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น. สำหรับนักเรียนอนุบาล และเวลา 16-00-17.00 น. สำหรับนักเรียน ป.1-ม.6 ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ของทุกสัปดาห์ โดยในภาคเรียนที่ 2 จะเริ่มเรียนในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เป็นต้นไป และมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนตามเอกสารแนบมา หากผู้ปกครองท่านใดชำระภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ทางโรงเรียนจะลดค่าใช้จ่ายให้ คนละ 500 บาท

          ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อการวางแผนให้กับนักเรียน และขอขอบคุณในความร่วมืออย่างดีเสมอมา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...ตารางลงทะเบียนเรียนเสริม... ที่นี่