โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รายงานผลการคัดเลือกระบบรับตรง นักเรียนระดับชั้น ม.6 ประจำปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายสุรินทร์ เนาว์วงษ์ เครื่องกลไฟฟ้า
อุตสาหการ
วิศวกรรมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา)

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายกษิดิศ มณีพิมพ์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง กายภาพบำบัด เทคนิคการแพทย์
2 นางสาววิชญาพร สุดกระโทก วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
3 นายศักดิ์ชัย จันทร์ประสพชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
4 นายธนพล จิตตะเสน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์
5 นางสาวมาริษา คำทองพะเนา เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยี
6 นายศุภณัฐ พรมอ่อน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาวธิดาพร อังกนก เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์
8 นางสาวสิรินรัตน์ ธีระเมธากุล คณิตศาสตร์ ครุศาสตร์
9 นส.ปานประดับ ชูสถิตยสุวรรณ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ศิลปกรรมศาสตร์
10 นางสาวกนกอร วันทะวงษ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ การประมง เกษตรศาตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวหทัยกนก กวีกิจสุภัค ศิลปะไทย วิจิตรศิลป์

Back to top

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวอัณณา สุกหอม ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวศิริญา แทะกระโทก ภาษาอังกฤษธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
2 นางสาวสิตานัน ปิ่นสุวรรณ การจัดการ บริหารธุรกิจ
3 นายกรกต ขึงโพธิ์ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายอดิศร คมสมบูรณ์ การตลาด บริหารธุรกิจ
5 นายเกียรติอนันต์ เกตุแก้ว ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ
6 นายธนกฤต พลอยสี กฎหมายธุรกิจ นิติศาสตร์
7 นางสาวเสาวลักษณ์ เทพสิทธิ์ การโรงแรม บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรสุรนารี

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายวศิน อิทธิอภิบวร เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเกษตร
2 นายสกานต์ พงศ์พันธ์ศักดา   วิศวกรรมศาสตร์
3 นส.จิตนันท์ วิทยาเอนกนันท์ การจัดการผู้ประกอบการ เทคโนโลยีการจัดการ
4 นายรฐนนท์ สุภัทโรบล   วิศวกรรมศาสตร์
5 นางสาวปานนภา แก่นนาคำ ชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์
6 นายพีรวัฒน์ วิลัยกรวด   วิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาววิชญาพร สุดกระโทก   วิศวกรรมศาสตร์
8 นายวิษณุกร เพ็งธรรม   วิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาวสุดาวรรณ ดุษดี   วิศวกรรมศาสตร์
10 นางสาวอินธุอร อุทธา   วิศวกรรมศาสตร์
11 นางสาวอาทิตยา นนทะเสน อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
12 นางสาวสุมิตรา สิงห์เลิศ   วิศวกรรมศาสตร์
13 นายอิสระ รุ่งสันเทียะ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเกษตร
14 นางสาวเฌอมาลย์ ปัญญาศรี   วิศวกรรมศาสตร์
15 นางสาวคัคนานต์ ภู่ทองสุข การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
16 นายอารัมภ์ ปลั่งกลาง วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์
17 นายศักดิ์ชัย จันทร์ประสพชัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
18 นางสาวอัปสรสวรรค์ ทวินันท์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
19 นางสาวธนภรณ์ เจียรสุมัย วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
20 นางสาวปริยากร วงศ์กวานกลม เทคโนโลยีผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
21 นางสาวสุรัสวดี คชสาร อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
22 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ เทคโนโลยีผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
23 นางสาวภารดี ชัยชนะ เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีเกษตร
24 นายศุภณัฐ พรมอ่อน วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
25 นางสาวภารดี เมนขุนทด เทคโนโลยีผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
26 นางสาวคณิตา อินทะเล เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีเกษตร
27 นางสาวอัณณา สุกหอม   วิศวกรรมศาสตร์
28 นางสาวนิจจารีย์ เสนาวงศ์ษา เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีเกษตร
29 นายวัฒนา วงศ์ลังการ์   วิศวกรรมศาสตร์
30 นายสุรินทร์ เนาว์วงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์
31 นางสาวสิรินรัตน์ ธีระเมธากุล การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
32 นายพัสสกรณ์ อัครนามสิน   วิศวกรรมศาสตร์
33 นางสาวกรรณิกา อิทธิสุวรรณ์กุล เทคโนโลยีผลิตพืช เทคโนโลยีเกษตร
34 นายธนพงษ์ พึ่งกุล เทคโนโลยีผลิตสัตว์ เทคโนโลยีเกษตร
35 นายดลวรรษ ปรีฐวัฒน์ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีเกษตร
36 นายชาญวิทย์ ดูเรืองรัมย์ วิศวกรรมธรณีภาค วิศวกรรมศาสตร์
37 นางสาวพรทิวา ไมล์ขุนทด   วิศวกรรมศาสตร์
38 นายติณณภพ ตังควณิชพงศ์   วิศวกรรมศาสตร์
39 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ   วิศวกรรมศาสตร์
40 นางสาวบุษราคำ ตรีเพ็ชร การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
41 นายธนกฤต พลอยสี สาธารณสุขศาสตร์ แพทยศาสตร์
42 นายธนชัย เอกธนานันท์   วิศวกรรมศาสตร์
43 นางสาวสุชานันท์ จันทะล่าม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
44 นายราชิษ ปิ่นณรงค์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
45 นางสาวสุวนันท์ จันทร์ประกอบ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
46 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบัวแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
47 นางสาวเนตรนภา พันสายออ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
48 นางสาวมยุรี ยอดโคกสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
49 นางสาวหทัยกนก กวีกิจสุภัค เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
50 นางสาวมัทธิญาธร อุทาน   วิศวกรรมศาสตร์
51 นางสาวจิราพรรรณ ทิศรักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
52 นางสาวงามเนตร คำพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
53 นางสาวเจนจิรา คชสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
54 นางสาวพรวรินทร์ ฟองฟูม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
55 นางสาวสุดารัตน์ หวังหามกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
56 นางสาวนทรีวรรณ มาลัยทิพย์ การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
57 นางสาวพรทิพย์ กล้าผจญ การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
58 นางสาวนันทนัช พยัคฆชาติ การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
59 นางสาวปาณิสรา จันทรานนต์ การจัดการตลาด เทคโนโลยีการจัดการ
60 นางสาวสุพัชรา ผาดจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการจัดการ
61 นางสาวไพลิน ใจพุดซา เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
62 นางสาวชุติมา ชินหนองแวง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
63 นางสาวธารารัตน์ หาญสูงเนิน เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
64 นางสาวกุลธิดา หล้าวิลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
65 นางสาวศิริพรรณ ช่วยสำโรง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
66 นางสาวกฤษณา พลแย้ม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
67 นายรัฐศาสตร์ แนมขุนทด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
68 นายสิริวุฒิ ไตรพนม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
69 นางสาววนัสนันท์ บริสุทธิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
70 นางสาวพิชญาภรณ์ นุตาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
71 นางสาวเบญจวรรณ ชำนิกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
72 นายศิวนัทธ์ ประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
73 นายเกรียงศักดิ์ เนตรถนอมศักดิ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
74 นางสาววาลุกา แก้วเกิด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
75 นางสาวณัฐพร ทุดปอ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
76 นายพีรดนย์ ขันชัยภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
77 นายชัชพล ชยณรรย์ การจัดการโลจิสติกส์ เทคโนโลยีการจัดการ
78 นางสาวปุณยนุช ผุดผ่องแผ้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
79 นางสาวศิริกัญญา โกษากุล เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
80 นายวัชรินทร์ รินไธสง เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
81 นางสาวตรีทิพย์ เซียมขุนทด เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสังคม
82 นายฉัตริน เรืองจอหอ เทคโนโลยีการอาหาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
83 นายศุภณัฐ จิตตั้งบุญญา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
84 นายกันตินันท์ สกุลไพศาล   วิศวกรรมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายวศิน อิทธิอภิบวร เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตร
2 นางสาวนฤมล ไร่จันทึก ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4 นางสาววลีรัตน์ เขยนอก ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวผกามาส ระแวงสูงเนิน วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
2 นางสาวธิดาพร อังกนก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครุศาสตร์
3 นางสาวกฤติยา มุลศรี วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์
4 นางสาวชนิกานต์ สุวรรณทรัพย์ มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายพีระพงษ์ วัฒนาวรกิจ สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
2 นายคามิน พยัคฆ์ขาม สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวธันยพร โชคเจริญผล บริหารอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวศิญาดา นวลกา ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ
2 นางสาวธนาภรณ์ โพบุคดี แฟชั่นดีไซน์ แฟชั่นและสิ่งทอ

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวชนากานต์ ชุมภูบาง โลจิสติกส์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
2 นายอมรินทร์ ชาญปริยาวาทีวงศ์ วิทยาศาสตร์การอาหาร อุตสาหกรรมการเกษตร

Back to top

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ การออกแบการจัดการผังเมือง วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
2 นางสาวอรอุมา เชิดกฤษ มัลติมีเดีย วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
3 นายณัฐพงษ์ มูลอาษา แมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
4 นางสาวภัควิชญ์ สุขประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาสตร์
5 นายทิวา ฮึกขุนทด วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
6 นายธารางกูร ก้อนคำ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาวบุษราคำ ตรีเพ็ชร วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์
8 นายสมุทร มุ่งซ้อนกลาง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาวกัลยฉัตร เดชา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์
10 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
11 นางสาวกัลยกร ทรงชัยสงวน อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์
12 นางสาวอารดา ดวงสุดา สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมศาสตร์
13 นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นศรีสุข อังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
14 นายหัทชัย ลือพงศ์พัฒนะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
15 นายบรรณวิชช์ ศรีใหม่ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ศิลปกรรมและออกแบบอุตสากหรรม
16 นางสาวอิสรีย์ สิทธิ์อมรพร เซรามิก ศิลปกรรมและออกแบบฯ
17 นางสาวพรรณผกา บุญเผย ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตร์
18 นางสาวพรวรินทร์ ฟองฟูม ทัศนศิลป์ ออกแบบอุตสาหกรรมฯ
19 นางสาวสุชานันท์ จันทะล่าม การเงิน บริหารธุรกิจ
20 นางสาวสุวนันท์ จันทร์ประกอบ การเงิน บริหารธุรกิจ
21 นายชานนท์ สุขสา การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
22 นางสาวณัฐกฤตา เลิศธัญเศรษฐ์ การจัดการอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ
23 นางสาวณิชา เรืองอิน การตลาด บริหารธุรกิจ
24 นายพีรวัฒน์ คุ้มอักษร การตลาด บริหารธุรกิจ
25 นางสาวสุพัชรา ผาดจันทร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
26 นายกิติพันธ์ มาชุมแสง การตลาด บริหารธุรกิจ
27 นางสาวดารารัตน์ แก้วแดง การตลาด บริหารธุรกิจ
28 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ บัญชี บริหารธุรกิจ
29 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีบัวแก้ว เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล มนุษยศาสตร์
30 นางสาววลีรัตน์ เขยนอก สถาปัตยกรรมภาพพิมพ์ ทัศนศิลป์

Back to top

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายทวีชัย ศิริพวงสะกะ อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์
2 นางสาวขวัญชนก แก้วสารพัดนึก อนามัยชุมชน สาธารณสุขศาสตร์
3 นายธนพงษ์ พึ่งกุล บริหารสารสนเทศฯ บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายคุณพิสิษฐ์ อมรพลัง อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวอัณณา สุกหอม วิศวกรรมทั่วไป วิศวกรรมศาสตร์
3 นางสาวณัฐติการณ์ สารบาล สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมศาสตร์
4 นายธนพล จิตตะเสน ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์
5 นางสาวมาริษา คำทองพะเนา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์
6 นางสาวศุภภร อัศวภค ธุรกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการจัดการ
7 นายฐานุกูล วิชเดช การตลาด การบัญชีและการจัดการ
8 นางสาววราภรณ์ พิศจำรูญ บริหารธุกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการจัดการ
9 นางสาวศิริลักษณ์ กลิ่นศรีสุข บริหารธุกิจระหว่างประเทศ การบัญชีและการจัดการ
10 นางสาวสุวนันท์ พึงเกาะ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
11 นางสาวชิโนนาถ วงษ์ชำนาญ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์
12 นางสาวเสาวลักษณ์ เทพสิทธิ์ การโรงแรม บริหารธุรกิจ
13 นายรัชธรรม์ วงศ์เขียวไข่กา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บริหารธุรกิจ
14 นางสาววันวิสา กิ่งปลัด เศรษฐศาสตร์ บัญชีและการจัดการ
15 นายธนพงษ์ พึ่งกุล การจัดการ บัญชีและการจัดการ
16 นางสาวเจนจิรา เลิศกลาง บัญชี บัญชีและการจัดการ
17 นายทนุชัย ซิ้มเจริญ บัญชี บัญชีและการจัดการ
18 นางสาวมยุรี ยอดโคกสูง ธุรกิจระหว่างประเทศ บัญชีและการจัดการ
19 นางสาวสิริรัตน์ ฤทธิเดช การบริหารการเงิน บัญชีและการจัดการ
20 นางสาวรัตนาภรณ์ เจิมขุนทด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์
21 นางสาวธิดารัตน์ ประภาตะนันท์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์
22 นางสาวศิริลักษณ์ เต็มเมืองปัก การเมืองการปกครอง รัฐศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวศิญาดา นวลกา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2 นางสาวกุลธรา หาญลคร การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการ
3 นางสาวระวิวรรณ อินทรชาธร ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ
4 นายเกียรติศักดิ์ ชินศักดิ์ชัย การตลาด บริหารธุรกิจ
5 นายราชิษ ปิ่นณรงค์ การจัดการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ
6 นางสาวธิดารัตน์ ประภาตะนันท์ การจัดการอุตสากหรรม บริหารธุรกิจ
7 นางสาวธันยพร โชคเจริญผล โลจิสติกส์การบิน บริหารธุรกิจ
8 นางสาวธิดารัตน์ ประภาตะนันท์ การจัดการอุตสากหรรมบริการเน้นการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ

Back to top

Hunan Normal University

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวศิริทิพย์ หรุ่นศิริ ธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายศุภชัย ธรรมโส วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์
2 นายวัชรินทร์ รินไธสง ภาพยนตร์ นิเทศศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวปิยธิดา สุดาจันทร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการเกษตร
2 นายจิตรติชัย จอกกิ่ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์
3 นายชนรที แซ่ลิ้ม วิศวกรรมซอฟแวร์ วิทยาศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยพายัพ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวณัฎฐนิช ตุ่นกระโทก การจัดการ บริหารธุรกิจ
2 นายรัชชานนท์ แหวนจะโป๊ะ นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์
3 นายราชิษ ปิ่นณรงค์ ภาษาอังกฤษ ศิลปกรรมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยรังสิต

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวศิริทิพย์ หรุ่นศิริ การบินพาณิชย์ วิศวกรรมการบิน

Back to top

สถาบัน I-TIM

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวอินทิรา จันขุนทด การท่องเที่ยวและการโรงแรม บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายวัชรินทร์ รินไธสง การแสดงและกำกับการแสดง นิเทศศาสตร์
2 นางสาวนันทิยา ทองมะณี วิศวกรรมการเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3 นางสาวพันธสรณ์ พัฒนจันทร์ บริหารธุกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ
4 นายชัชพล ชยณรรย์ การเงิน บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวเนตรชนก สุพรรณนุกุล ภาษาและวัฒนธรรมไทย ศิลปศาสตร์
2 นางสาวพรนภา ม่วงจันอัด ภาษาอังกฤษ -จีน ศิลปศาสตร์
3 นางสาวอิสรีย์ สิทธิ์อมรพร โลจิสติกส์ การจัดการธุรกิจ
4 นางสาวณัฐธิยา การสมเนตร์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว บริหารธุรกิจ
5 นางสาวกิตติมา ศรีเทพ การตลาด บริหารธุรกิจ
6 นางสาวปณัฐตา ปีกกระโทก ธุรกิจจีน บริหารธุรกิจ

Back to top

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวชนัดดา รักษ์ณรงค์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เภสัชศาสตร์
2 นางสาวภาวนา เทพกระโทก สาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์
3 นางสาวอัญชิสา คงอินทร์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวจันทิมา พิมพ์ทองหลาง ธุรกิจการบิน บริหารธุรกิจ
2 นางสาวคริสติน่า นิโคล คอยล์ ธุรกิจการบิน บริหารธุรกิจ
3 นางสาวสุชานันท์ จันทะล่าม การท่องเที่ยวและโรงแรม วิทยาการจัดการ
4 นายวชิรวิทย์ อะปะหัง การโรงแรม วิทยาการจัดการ
5 นางสาวอารียา โพนเกาะ เลขานุการทางการแพทย์ วิทยาการจัดการ
6 นางสาวกฤติยา วรคง จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
7 นายธนันณัฎฐ์ พัฒนาพรรณ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์
8 นางสาวพนิดา พจน์ฉิมพลี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Back to top

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นางสาวสุชญา เพ็ชรกระโทก ดนตรี ศิลปกรรมศาสตร์
2 นางสาวกุลธรา หาญลคร ธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ

Back to top

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ที่
ชื่อ-สกุล
สาขาวิชา
คณะวิชา
1 นายคมหยก ชาวสุรินทร์ ดนตรี ครุศาสตร์
2 นางสาวนริศรา ศิริอำพันธ์กุล ภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์

Back to topCopyright © 2012 Assumption College Nakhonratchasima | Tel. 044-295300 Mobile. 089-4287727
3 St.mary Rd, Naimuang Muang Nakhonratchasima 30000