Application Software Download For Primary 2


สื่อการเรียนการสอน 6 รายวิชา (ปรับปรุงเมื่อ 28 มิถุนายน 2556)

ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบควบคุม และกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น

โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงได้จัดทำเครื่องมือในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ตามหนังสือราชการที่ ศธ ๐๔๐๖๒/ว๑๒๗๗ ออกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และเพื่อการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังนี้


ไฟล์โปรแกรมอำนวยความสะดวกในการติดตั้งสื่อการเรียนรู้


โปรแกรมเรียกใช้สื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์


สื่อภาษาอังกฤษ