ACN E-School with OTPC Tablet

หลักการและเหตุผล

เพื่อสนองต่อนโยบายทางภาครัฐโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจึงได้เข้าร่วมโครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย (One Tablet Per Child) โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นปัจจัยและเป็นมิติสำคัญ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้ก้าวสู่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และจะเป็นมิติของการสร้างกระบวนทัศน์เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญภายใต้การศึกษาในยุคปฏิรูปในทศวรรษที่สองในปัจจุบัน ในขณะเดียวกันกับแนวนโยบายของการจัดการศึกษา โดยภาครัฐที่กล่าวในเบื้องต้นนั้น “แท็บเล็ตเพื่อการศึกษา (Tablet for Education)” จึงกลายเป็นเครื่องมือด้านสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สำคัญ และมีอิทธิพลค่อนข้างมากต่อการปรับใช้ในการสร้างมิติแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษาไทยในปัจจุบัน ในยุคสังคมสารสนเทศและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งแนวนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นที่จะใช้แท็บเล็ตให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศักยภาพและความพร้อมที่มีอยู่ โดยที่นโยบายของการปฏิบัติกับนักเรียนช่วงแรกตามโครงการ OTPC (One Tablet Per Child) จะมุ่งเน้นไปที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มเป้าหมายนำร่องที่สำคัญของการนำแท็บเล็ตสู่การพัฒนาการเรียนรู้ในครั้งนี้

จากนโยบายการจัดการศึกษาดังกล่าวทางโรงเรียนอัสสัมชัญ จึงได้เอื้อประโยชน์ทางด้านการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) โดยทำการรวบรวมคู่มือรายละเอียดการใช้งาน และแนวทางในการจัดการศึกษาด้วยอุปกรณ์ดังกล่าว อีกทั้งยังจัดทำหน้าสำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมติดตั้งเพิ่มเติม ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 มารวบรวมไว้ภายในเว็ปไซต์นี้เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อทางด้านการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว