JOB Vacancy in ACN

image post

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามีความต้องการรับสมัครครูและเจ้าหน้าที่ ที่มีความสนใจเข้ามาร่วมงานกับทางโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาทางด้านการจัดการศึกษา โดยมีตำแหน่งงานสำหรับผู้ที่มีความสนใจดังนี้.

ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ : (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
 • อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อมูลการปฏิบัติงาน:

 • ปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 07.40-16.30 น.
 • จำนวนคาบในการสอนต่อสัปดาห์ 15-20 คาบ/สัปดาห์
 • มีคู่มือครู และตำราเรียนกลางจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ:

 • เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถพิเศษ)
 • อาหารกลางวัน ระหว่างวันปฏิบัติงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • วันหยุด (ตามปฏิทินสากล และปฏิทินโรงเรียน)

Back to top »

ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย : (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย
 • อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อมูลการปฏิบัติงาน:

 • ปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 07.40-16.30 น.
 • จำนวนคาบในการสอนต่อสัปดาห์ 15-20 คาบ/สัปดาห์
 • มีคู่มือครู และตำราเรียนกลางจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ:

 • เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถพิเศษ)
 • อาหารกลางวัน ระหว่างวันปฏิบัติงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • วันหยุด (ตามปฏิทินสากล และปฏิทินโรงเรียน)

Back to top »

ครูผู้สอน วิชาสังคม : (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคม หรือรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านการสอน (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบประกอบวิชาชีพครู (รับพิจารณาเป็นพิเศษ)

ข้อมูลการปฏิบัติงาน:

 • ปฏิบัติงานในวันจันทร์-ศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 07.40-16.30 น.
 • จำนวนคาบในการสอนต่อสัปดาห์ 15-20 คาบ/สัปดาห์
 • มีคู่มือครู และตำราเรียนกลางจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ:

 • เงินเดือน (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและความสามารถพิเศษ)
 • อาหารกลางวัน ระหว่างวันปฏิบัติงาน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • วันหยุด (ตามปฏิทินสากล และปฏิทินโรงเรียน)

Back to top »