Free Photo

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2559 ( ไทย / English )

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา : ปรับปรุง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ
 
   เดือน พฤษภาคม ปี 2559
 
21 พ.ค.59     สัมมนาครูประจำปี  
23 พ.ค.59     นักเรียนปฐมวัย 1-3 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559  
24 พ.ค.59     นักเรียน ป.1-ม.6 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2559  
25 พ.ค.59     มิสซาเปิดภาคเรียน  
26 พ.ค.59     วันเปิดกองลูกเสือโรงเรียน  
27 พ.ค.59     พิธีประดับเข็มนักเรียน ม.4  
28 พ.ค.59     ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่  
 
   เดือน มิถุนายน ปี 2559
 
2 มิ.ย.59     วันไหว้ครู (ปฐมวัย 1-ป.6)  
3 มิ.ย.59     วันไหว้ครู (ม.1-ม.6)
    เลือกตั้งสภานักเรียน
 
15-17 มิ.ย.59     นักเรียน ม.4 เข้าค่ายพัฒนาตนเอง  
18-19 มิ.ย.59     ค่ายผู้นำลูกเสือ-เนตรนารี  
25 มิ.ย.59     พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น  
27 มิ.ย.59     วันสุนทรภู่
    กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
 
 
   เดือน กรกฎาคม ปี 2559
 
1 ก.ค.59     วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
    พิธีเปิดกัฬาสีภายใน "ACN Games"
 
4-8 ก.ค.59     นักเรียน ม. 4-6 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
11-13 ก.ค.59     สัปดาห์วันนักบุญหลุยส์ฯ  
14 ก.ค.59     วันทำความสะอาดใหญ่  
15 ก.ค.59     พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา  
19 ก.ค.59     วันอาสาฬหบูชา หยุดเรียน
20 ก.ค.59     วันเข้าพรรษา หยุดเรียน
21 ก.ค.59     พิธีวันสถาปนานักบุญหลุยส์ฯ  
25-27 ก.ค.59     นักเรียนปฐมวัย สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
25-29 ก.ค.59     นักเรียน ป.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
 
   เดือน สิงหาคม ปี 2559
 
2 ส.ค.59     วันสถาปนาโรงเรียน  
6 ส.ค.59     ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก  
10 ส.ค.59     พิธีวันแม่ (ปฐมวัย 1-3)  
11 ส.ค.59     พิธีวันแม่ (ป.1-ม.6)  
12 ส.ค.59     วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ  หยุดเรียน 
15 ส.ค.59     วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์  
18 ส.ค.59     งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์  
20 ส.ค.59     งาน "วันผู้ปกครองพบครู" (ปฐมวัย 1- ม.6)  
 
   เดือน กันยายน ปี 2559
 
12-16 ก.ย.59     นักเรียน ม.4-6 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559  
20 ก.ย.59     กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ  
21-23 ก.ย.59     นักเรียนปฐมวัย สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
26-30 ก.ย.59     นักเรียน ป.1-ม.3 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559  
 
   เดือน ตุลาคม ปี 2559
 
26 ก.ย.- 14 ต.ค.59     โครงการดูแลนักเรียนปฐมวัย  
1 ต.ค.59     ปิดภาคเรียนที่ 1/2559  
3 ต.ค.59     ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1-ม.3 ซ่อมเสริม  
3-5 ต.ค.59     นักเรียน ป.1-ม.3 เรียนและสอบซ่อมเสริม  
23 ต.ค.59     วันปิยมหาราช  
24 ต.ค.59     หยุดชดเชยวันปิยมหาราช หยุดเรียน
25 ต.ค.59     เปิดภาคเรียนที่ 2/2559  
26 ต.ค.59     นักเรียน ป.1 เข้าค่ายลูกเสือ  
27 ต.ค.59     นักเรียน ป.2 เข้าค่ายลูกเสือ  
28 ต.ค.59     นักเรียน ป.3,ป.4 เข้าค่ายลูกเสือ  
28-30 ต.ค.59     นักเรียน ป.5,ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ  
 
   เดือน พฤศจิกายน ปี 2559
 
2 พ.ย.59     ประกาศผลการสอบชั้น ปฐมวัย 1 - ม.6  
3-5 พ.ย.59     นักเรียน ม.1,ม.2 เข้าค่ายลูกเสือ  
10-12 พ.ย.59     นักเรียน ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ  
14 พ.ย.59     กิจกรรมวันลอยกระทง  
18 พ.ย.59     วันภราดา  
23 พ.ย.59     พิธีวันมหาธีรราชเจ้า  
25 พ.ย.59     กรีฑาสีประจาปี (ป.1-ม.6)  
26 พ.ย.59     กรีฑาสีประจาปี (ปฐมวัย 1-3)  
1 พ.ย.59 - 31 ม.ค.60     จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ปฐมวัย  
 
   เดือน ธันวาคม ปี 2559
 
1 ธ.ค.59     พิธีวันพ่อแห่งชาติ (ปฐมวัย 1-3)  
2 ธ.ค.59     พิธีวันพ่อแห่งชาติ (ป.1-ม.6)  
5 ธ.ค.59     วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ หยุดเรียน
13 ธ.ค.59     พิธีเสกถ้าพระกุมาร  
15-16, 19-20 ธ.ค.59     นักเรียน ป.1-ม.6 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559  
16, 19-20 ธ.ค.59     นักเรียนปฐมวัย สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559  
21 ธ.ค.59     ฉลองคริสต์มาสในห้องเรียน  
22 ธ.ค.59     ฉลองคริสต์มาสนักเรียน  
23 ธ.ค.59     ฉลองคริสต์มาสครูและครอบครัวพนักงาน  
25 ธ.ค.59     ฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า  
23 ธ.ค.59 - 2 ม.ค.60     หยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ วันหยุด
 
   เดือน มกราคม ปี 2560
 
5 ม.ค.-10 ก.พ.60     จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4  
3 ม.ค.60     เปิดเรียนตามปกติ  
13 ม.ค.60     มิสซาวันครูและพิธีทำบุญตักบาตร
    กิจกรรมวันเด็ก
 
16 ม.ค.60     วันครู หยุดเรียน
19 ม.ค.60     ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6,ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1, ม.4  
20 ม.ค.60     วันวิชาการประจำปี  
28 ม.ค.60     งาน "ราตรี ACN สัมพันธ์ "  
 
   เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2560
 
9 ก.พ.60     มิสซาปิดภาคเรียน  
13 ก.พ.60     หยุดชดเชยวันมาฆบูชา หยุดเรียน
14-17 ก.พ.60     นักเรียน ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  
15 ก.พ.60     วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน  
18 ก.พ.60     สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4  
20 ก.พ.60     ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 ที่เรียนซ่อมเสริม  
20-22 ก.พ.60     นักเรียน ม.6 เรียนและสอบซ่อมเสริม  
23 ก.พ.60     ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ป.1, ม.1, ม.4  
27 ก.พ.60     ปัจฉิมนิเทศ ม.6  
28 ก.พ.60     พิธีกราบบูรพาจารย์ ม.6  
 
   เดือน มีนาคม ปี 2560
 
27 ก.พ. - 3 มี.ค.60     นักเรียน ป.1-ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  
1-3 มี.ค.60     นักเรียนปฐมวัย สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559  
4 มี.ค.60     พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ม.6  
5 มี.ค.60     พิธีมอบวุฒิบัตรจบปฐมวัยชั้นปีที่ 3  
6 มี.ค.60     ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1-ม.5 ที่เรียนซ่อมเสริม  
6-8 มี.ค.60     นักเรียน ป.1-ม.5 เรียนและสอบซ่อมเสริม  
25 มี.ค.60     ประกาศผลการสอบชั้น ปฐมวัย 1-ม.6
    จำหน่ายหนังสือเรียน ปฐมวัย 1-ม.6
 
 
   เดือน เมษายน ปี 2560
 
27 มี.ค. - 5 พ.ค.60     กิจกรรมภาคฤดูร้อน (ปฐมวัย 1 - ม.6)  
7 เม.ย.60     กิจกรรมวันสงกรานต์  
10-14 เม.ย.60     หยุดเทศกาลสงกรานต์  หยุดเรียน 
17 เม.ย.60     เปิดเรียนตามปกติ  
6 พ.ค.60     ปิดกิจกรรมภาตฤดูร้อน  
22 พ.ค.60     ปฐมวัย 1-3 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2560  
23 พ.ค.60     ป.1-ม.6 เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 1/2560