แบบขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

By Webmaster on May 23, 2018

เอกสารการขอใช้บริการทางด้านเทคโนโลยี อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต, งานโทรศัพท์, งานระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบริการทางด้านเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เป็นต้น

แบบคำขอใช้อาคารสถานที่

By Webmaster on May 23, 2018

คำร้องขอใช้บริการอาคารสถานที่ อาทิ ห้องประชุม ห้องเรียน สนามฟุตบอล ห้อง IT-Genius, ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แบบขอใช้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

By Webmaster on January 14, 2018

เอกสารคำร้องขอใช้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่

แบบแจ้งย้าย/แจ้งจำหน่าย อุปกรณ์เทคโนโลยี/โสตทัศนูปกรณ์

By Webmaster on May 23, 2018

เอกสารคำร้องขอใช้บริการการย้าย และจำหน่ายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี/โสตทัศนูปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากร ในการด้านการใช้งานจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้งาน หรือแจ้งจำหน่าย