แบบขอใช้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

By Webmaster on May 31, 2016

เอกสารการขอใช้บริการทางด้านเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2559 อาทิ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต, งานโทรศัพท์, งานระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และบริการทางด้านเทคโนโลยีด้านอื่นๆ เป็นต้น

แบบคำร้องขอรหัสผ่าน

By Webmaster on May 31, 2016

เอกสารคำร้องขอรหัสผ่าน ระบบต่างๆ ปีการศึกษา 2559 อาทิ ระบบ SWIS, ACN Web Mail, eLearning System, Homework Online, Grade Report, Article Online และ WiFi เป็นต้น
 

แบบขอใช้ห้องปฏิบัติการ

By Webmaster on May 31, 2016

เอกสารคำร้องขอใช้บริการห้องปฏิบัติการต่างๆ ปีการศึกษา 2559 อาทิ ห้อง IT-Genius, ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

แบบขอใช้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

By Webmaster on May 31, 2016

เอกสารคำร้องขอใช้บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา สำหรับ ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน และการประกอบการปฏิบัติงานตามหน้าที่

แบบแจ้งย้าย/แจ้งจำหน่าย อุปกรณ์เทคโนโลยี/โสตทัศนูปกรณ์

By Webmaster on May 31, 2016

เอกสารคำร้องขอใช้บริการการย้าย และจำหน่ายอุปกรณ์ อุปกรณ์เทคโนโลยี/โสตทัศนูปกรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูและบุคลากร ในการด้านการใช้งานจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่ใช้งาน หรือแจ้งจำหน่าย