Free Photo

ปฏิทินปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา : ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

วันที่ กิจกรรม
 
   เดือน พฤศจิกายน 2561
2-3 พ.ย.61   ค่ายลูกเสือ ชั้น ป.5-ป.6 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
7-9 พ.ย.61   ค่ายลูกเสือ ชั้น ม.3 ณ ค่ายสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
10 พ.ย.61   CGPTA 17th Anniversary and 7th Gala Dinner
15 พ.ย.61   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.6 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
16 พ.ย.61   ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
17 พ.ย.61   - งานกีฬาอนุบาลเด็กเอกชนโคราช ครั้งที่ 2 ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา
  - โครงการ "Chang Soccer School On Tour" ณ สนามฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
23 พ.ย.61   ACN Games ระดับประถม-มัธยม ณ สนามฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
24 พ.ย.61   ACN Games ระดับปฐมวัย ณ ห้างสรรพสินค้าเทอมินอล 21 นครราชสีมา
26 พ.ย.61   พิธีวันมหาธีราชเจ้า
27 พ.ย.61   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.3 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วัดเขาจันทร์งาม อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
28 พ.ย.61   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ป.2 ณ ปราสาทหินพิมาย พิพิธภัณฑ์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา
30 พ.ย.61   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ม.5 ณ วัดบุไผ่ ผาเก็บตะวัน วังน้ำเขียวฟาร์ม จ.นครราชสีมา
 
   เดือน ธันวาคม 2561
4 ธ.ค.61   - เช้า พิธีเสกถ้ำพระกุมาร
  - เย็น พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
5 ธ.ค.61
หยุดวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
5-7 ธ.ค.61   ค่ายรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
8 ธ.ค.61   - การแข่งขัน Crossword A-Math คำคม
  - วันวิชาการ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
12 ธ.ค.61   - ทัศนศึกษานอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ณ สวนสัตว์นครราชสีมา
  - ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.4 ณ ฟาร์มโชคชัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
13 ธ.ค.61   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.2 ณ จิมทอมสันฟาร์ม อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา
15 ธ.ค.61   การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
17-19 ธ.ค.61   สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 (ทุกระดับชั้น)
20 ธ.ค.61   - เช้า คริสต์มาสในห้องเรียน
  - บ่าย ACN Christmas Fair
21 ธ.ค.61   - กิจกรรม ACN Christmas Fair
  - เย็น พิธีมิสซาเนื่องในโอกาสคริสต์มาสครู-พนักงาน
  - ฉลองคริสต์มาสครู-พนักงาน
22 ธ.ค.61
- 1 ม.ค.62
หยุดเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่
 
   เดือน มกราคม 2562
2 ม.ค.62   เปิดเรียนหลังปีใหม่ 2562 (ทุกระดับชั้น)
4-5 ม.ค.62   ค่าบลูกเสือ ชั้น ม.1-ม.2 ณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
7 ม.ค.62   - ประกาศรายชื่อนักเรียนเนอร์เซอรี่มีสิทธิ์เรียนต่อปฐมวัย 1 ปีการศึกษา 2562
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย 3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2562
  - ประกาศรายชื่อนักเรียนปฐมวัย EP 1,2 (รักษาสิทธิ์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562)
  - ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 , ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 , ม.4 ปีการศึกษา 2562
9 ม.ค.62   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ม.1 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
11 ม.ค.62   กิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
14-15 ม.ค.62   สอบ FSG ป.3 , ป.6 , ม.3 , ม.5
15 ม.ค.62   ทัำบุญตักบาตรวันครู ณ ลานหน้าอาคารสัพพัญญู
16 ม.ค.62
หยุดวันครู
17-18 ม.ค.62   มอบตัวนักเรียนปฐมวัย EP1,2 (รีกษาสิทธิ์ศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562)
19 ม.ค.62   สอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
21 ม.ค.62   ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
21-25 ม.ค.62   มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
25 ม.ค.62   ACN Night ระดับ มัธยมศึกษา
26 ม.ค.62   ACN Night ระดับ ปฐมวัย และประถมศึกษา
30 ม.ค.62   ทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้น ป.5 ณ เมืองจราจรจำลอง หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา
30-31 ม.ค.62   - มอบตัวนักเรียนเนอร์เซอรี่มีสิทธิ์เรียนต่อปฐมวัย 1 ปีการศึกษา 2562
  - มอบตัวนักเรียนปฐมวัย 3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ป.1 ปีการศึกษา 2562
  - มอบตัวนักเรียน ป.6, ม.3 มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562
31 ม.ค.62   - มิสซาวันคล้ายวันเกิดนักบุญหลุยส์ฯ
  - พิธ๊มอบรางวัลครูนานปี ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร
 
   เดือน กุมภาพันธ์ 2562
2 ก.พ.62   สอบ O-NET ชั้น ป.6
2-3 ก.พ.62   สอบ O-NET ชั้น ม.3
14 ก.พ.62   วันปิดกองลูกเสือโรงเรียน
14-15 ก.พ.62   ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.6 เรียนซ่อมเสริม/ม.6 เรียนซ่อมเสริม
15-16 ก.พ.62   ประชุมสมาพันธ์สมาคมฯ (สัญจร) ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
16-19 ก.พ.62   สอบ GAT PAT ชั้น ม.6
19 ก.พ.62
หยุดวันมาฆาบูชา
20 ก.พ.62   ถ่ายรูปนักเรียนจบหลักสูตร ปฐมวัย 3 และ ม.6 หน้าอาคารเรยีนา เชลี
22 ก.พ.62   เปิดบ้านหนูน้อยอัสสัมชัญ ครั้งที่ 11
25 ก.พ.-1 มี.ค.   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับ ป.1-ม.5
26-28 ก.พ.62   สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับปฐมวัย
 
   เดือน มีนาคม 2562
2 มี.ค.62   พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ชั้น ปฐมวัย 3
2-3 มี.ค.62   สอบ O-NET ชั้น ม.6
4-6 มี.ค.62   ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1-ม.5 เรียนซ่อมเสริม/นักเรียนเรียนซ่อมเวริม
9 มี.ค.62   - พิธีกราบบูรพาจารย์ ชั้น ม.6
  - ปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.6
  - พิธีมอบวุฒิบัตรจบ ม.6 รุ่น 36
  - พิธีส่งลูกคืนอ้อมอกพ่อ-แม่
23 มี.ค.62   - ประกาศผลสอบชั้น ปฐมวัย 1 - ม.6
  - ผู้ปกครองพบครู
25 มี.ค.62   เรียนภาคฤดูร้อน (ทุกระดับชั้น)
 
   เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2562
11 เม.ย.62   กิจกรรมวันสงกรานต์
12-16 เม.ย.62
หยุดเทศกาลสงกรานต์
17 เม.ย.62   เปิดเรียนภาคฤดูร้อน (หลังสงการนต์) ตามปกติ
30 เม.ย.62   กิจกรรมตลาดนัด SUMMER
14-15 เม.ย.62   สัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2562
16 เม.ย.62   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ทุกระดับชั้น