อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจึงได้แจ้งและขอความความร่วมมือผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

         
  วิธีที่ 1   ผู้ปกครองสามารถชำระผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-0-1787-0-0 สาขานครราชสีมา และทุกสาขาทั่วประเทศ  
         
         
         
  วิธีที่ 2   ผู้ปกครองชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของทางโรงเรียนโดย เงินสด หรือ บัตรเครดิต โดยบัตร CGA ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ กรณีบัตรเครดิตอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 2  
         
         

เพื่อให้การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ดำเนินการภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2561 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน โทรศัพท์ 044-341789 ต่อ 1104-1105

ค่าธรรมเนียมการสอนเสริม (ช่วงเย็น)

ด้วยโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเป็นการจัดระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 การทดสอบ FSG ของมูลนิธิฯ ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ผ่านเนื้อหาตามตำรากลางของมูลนิธิฯ ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mock Examination and interview) และสถาบันอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบทุกรายการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนการเรียนเสริมในครั้งนี้ในช่วงเวลา

 • 15.00-16.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
 • 15.45-16.45 น. สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อการวางแผนให้กับนักเรียน และขอขอบคุณในความร่วมืออย่างดีเสมอมา


  รายการค่าธรรมเนียม


  เครื่องแบบนักเรียน


  Uniform EP Student


  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


  เครื่องแบบอื่นๆ

  Copyright © Assumption College Nakhonratchasima. All Rights Reserved, Disign by Webmaster