อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการวันชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ซึ่งช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการเรียนมีรายละเอียดดังนี้

         
  วิธีที่ 1   ชำระด้วย เงินสด ได้ที่ แผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  
         
         
         
 
วิธีที่ 2
  ชำระผ่านบัตรเครดิต ธนาคารกสิกรไทย CGA สามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตร และสามารถผ่อนชำระได้ 3 เดือน หรือ 6 เดือน สำหรับบัตรประเภทอื่นๆ มีค่าธรรมเนียม 2% (เงินสด)  
         
         
         
 
วิธีที่ 3
  ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-0-17870-0 สาขานครราชสีมา และส่งหลักฐานการโอนค่าธรรมเนียมการเรียนเพื่อติดต่อรับใบเสร็จที่แผนกการเงิน ทาง โทรสาร 044-253-569 หรือ ส่งทาง LINE Application (Line ID: Finance-ACN)  
         
         

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านในความร่วมมือด้วยดีเสมอมา หากมีข้อสงสยประการใดกรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน โทร. 044-341-789 ต่อ 1104-1105

ค่าธรรมเนียมการสอนเสริม (ช่วงเย็น)

ด้วยโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเป็นการจัดระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 การทดสอบ FSG ของมูลนิธิฯ ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ผ่านเนื้อหาตามตำรากลางของมูลนิธิฯ ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mock Examination and interview) และสถาบันอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบทุกรายการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนการเรียนเสริมในครั้งนี้ในช่วงเวลา

 • 15.00-16.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
 • 15.45-16.45 น. สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อการวางแผนให้กับนักเรียน และขอขอบคุณในความร่วมืออย่างดีเสมอมา


  รายการค่าธรรมเนียม


  เครื่องแบบนักเรียน


  Uniform EP Student


  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


  เครื่องแบบอื่นๆ

  Copyright © Assumption College Nakhonratchasima. All Rights Reserved, Disign by Webmaster