UpSkill Training Calendar

NO
Course
Date
1 การสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 09 MAY 2022
2 การพัฒนาศักยภาพครู ด้านการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่สอดคล้องกับทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 23 JUL 2022
3 เทคนิคการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 6 AUG 2022
4 บุคลิกภาพและการบริการด้วยใจ (Personality and Service Mind) และการเขียนแผนงาน/โครงการ PDCA 9 ขั้นตอน 20 AUG 2022
5 การฝึกทักษะสมอง Executive Function พัฒนาเด็กให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ 21 AUG 2022
6 How to write a lesson plan effectively 27 AUG 2022
7 การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู เพื่อส่งเสริมสมรรถนะในรายวิชาต่างๆของผู้เรียนในยุคดิจิทัล 3 SEP 2022