ACN Academic Day 2023: Show Knowledge, Share Wisdom, Shine Excellence

SEP 1

ACN Academic Day 2023


Show Knowledge, Share Wisdom, Shine Excellence

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566: ACN Academic Day : Show Knowledge l Share Wisdom l Shine Excellence โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ภายในงานมีการแข่งขันทักษะด้านวิชาการในระดับปฐมวัย ถึง ระดับมัธยมศึกษา และ English Program การจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลงานนักเรียน นิทรรศการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ห้องสมุดนิทรรศการส่งเสริมการศึกษาต่อจากสถาบันทางการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

รายการเกียรติบัตร: นักเรียนที่ได้รับรางวัล/เข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ

รายการแข่งขัน

ระดับ

เกียรติบัตร

    1. การแข่งขันออกกำลังกายประกอบเพลง ปฐมวัย DOWNLOAD
    2. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ ปฐมวัย DOWNLOAD
    3. การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย DOWNLOAD
    4. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Speech) ปฐมวัย DOWNLOAD
    5. การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย DOWNLOAD
    6. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.1-3 DOWNLOAD
    7. การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาจีน ม.4-6 DOWNLOAD
    8. การแข่งขัน Spelling Bee ป.1-3 DOWNLOAD
    9. การแข่งขัน Spelling Bee ป.4-6 DOWNLOAD
    10. การแข่งขัน Spelling Bee ม.1-3 DOWNLOAD
    11. การแข่งขัน Spelling Bee ม.4-6 DOWNLOAD
    12. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-3 DOWNLOAD
    13. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 DOWNLOAD
    14. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3 DOWNLOAD
    15. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ม.4-6 DOWNLOAD
    16. การแข่งขันคัดลายมือ ป.1-3 DOWNLOAD
    17. การแข่งขันคัดลายมือ ป.4-6 DOWNLOAD
    18. การแข่งขันคัดลายมือ ม.1-3 DOWNLOAD
    19. การแข่งขันเขียนเรียงความ ป.4-6 DOWNLOAD
    20. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ม.4-6 DOWNLOAD
    21. การแข่งขัน Impromptu Speech ป.4-6 DOWNLOAD
    22. การแข่งขัน Impromptu Speech ม.1-3 DOWNLOAD
    23. การแข่งขัน Impromptu Speech ม.4-6 DOWNLOAD
    24. การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6 DOWNLOAD
    25. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ป.1-3 DOWNLOAD
    26. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ป.4-6 DOWNLOAD
    27. การแข่งขันตอบปัญหาสังคม ม.1-3 DOWNLOAD
    28. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 DOWNLOAD
    29. การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-6 DOWNLOAD
    30. การแข่งขัน Science Show ป.4-6 DOWNLOAD
    31. การแข่งขัน Science Show ม.1-3 DOWNLOAD
    32. การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่น อายุ 12 ปี DOWNLOAD


รายการเกียรติบัตร: ครูผู้สนับสนุน/นักเรียนร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ

รายการ

ระดับ

เกียรติบัตร

    1. ครู ผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ปฐมวัย DOWNLOAD
    2. นักเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย DOWNLOAD
    3. ครู ผู้สนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา DOWNLOAD
    4. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 1 DOWNLOAD
    5. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 2 DOWNLOAD
    6. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 3 DOWNLOAD
    7. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 4 DOWNLOAD
    8. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 5 DOWNLOAD
    9. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ ประถมศึกษาปีที่ 6 DOWNLOAD
    10. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 1 DOWNLOAD
    11. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 2 DOWNLOAD
    12. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 3 DOWNLOAD
    13. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 4 DOWNLOAD
    14. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 5 DOWNLOAD
    15. นักเรียน ที่มีส่วนร่วมการดำเนินงานกิจกรรมวันวิชาการ มัธยมศึกษาปีที่ 6 DOWNLOAD