รายชื่อนักเรียน และตารางเรียน ปีการศึกษา 2566
Namelist & Time Table : Acadamic Year 2023


หมายเหตุ: นักเรียนที่ไม่พบรายชื่อ โปรดติดต่อ ฝ่ายวิชาการ

ระดับปฐมวัย และเตรียมปฐมวัย (MLP/MEP)

ห้องเรียน รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน
เตรียมปฐมวัย ห้องเรียนที่ 1
เตรียมปฐมวัย ห้องเรียนที่ 2
เตรียมปฐมวัย ห้องเรียนที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 3 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 4 (EP)
ปฐมวัยปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 5 (EP)
ปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 3 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 4 (EP)
ปฐมวัยปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 5 (EP)
ปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 2 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 4 (MLP)
ปฐมวัยปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 5 (EP)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 (MLP)

ห้องเรียน รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 3

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (MLP)

ห้องเรียน รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนที่ 7
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนที่ 7
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนที่ 7

English Program

ห้องเรียน รายชื่อนักเรียน ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2
EP Primary 1
EP Primary 2
EP Primary 3
EP Primary 4
EP Primary 5
EP Primary 6
EP Secondary 1
EP Secondary 2
EP Secondary 3
EP Secondary 4