รายการเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

กิจกรรม Language Lovers Camp

Date
Title
Download
06.03.2024 Language Lovers Camp [Download]

รายการเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรม ACN OPEN HOUSE 2022

Date
Title
Download
17.09.2022 นักเรียนผู้ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรม
"OPEN HOUSE 2022"
[Download]

การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day) ปีการศึกษา 2565

Date
Title
Download
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาวิทยาศาสตร์เข้มข้น
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาวิทยาศาสตร์บริหารองค์กร
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาบริหารธุรกิจ
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาเทคโนโลยีและการออกแบบสื่อ
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาสหศิลป์วิทยาการ-ภาษาจีน
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาสหศิลป์วิทยาการ-ศิลปะ
[Download]
03.02.2023 การแข่งขันโครงงานอาชีพ (Project Day)
สาขาสหศิลป์วิทยาการ-ดนตรี
[Download]