การสัมมนาครูและบุคลากรฯ ก่อนเปิดปีการศึกษา 2566

Date
Title
Download
03.05.2023 THE NEXT CHAPTER OF ACN [Download]
04.05.2023 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา [Download]
  การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน [Download]
  การเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน [Download]
05.05.2023 การเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษาสู่แผนการจัดการเรียนรู้ [Download]
  Music and Body For Kids [Download]
  การเขียนแผนงานในระบบ SWIS [Download]
  ระบบการเงินกับระบบ SWIS [Download]
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและหนังสือ Cambridge [Download]

The Seminar for ACN Foreign Teachers Academic Year 2023

Date
Title
Download
04.05.2023 Cambridge International Welcome Pack Training [Download]
  Interactive Board Training [Download]
05.05.2023 The Next Chapter of ACN with AI-4D Model [Download]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ

Date
Title
Download
01.04.2023 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน
[Download]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักผู้อำนวยการ

Date
Title
Download
17.06.2023 การปรับใช้ระบบสารสนเทศ SWIS ในโรงเรียน [Download]