การสัมมนาฯ โดย มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

Date
Title
Download
03.10.2023 ACN Brothers : FSG Annual Webinar : Educational Transformation Towoards Internationnal Standards : [Download]
  Speakers : FSG Annual Webinar : Educational Transformation Towoards Internationnal Standards : [Download]
  Morning Session : FSG Annual Webinar : Educational Transformation Towoards Internationnal Standards : [Download]
  Afternoon Session : FSG Annual Webinar : Educational Transformation Towoards Internationnal Standards : [Download]

การสัมมนาครูและบุคลากรฯ ปีการศึกษา 2566

Date
Title
Download
03.05.2023 THE NEXT CHAPTER OF ACN [Download]
04.05.2023 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา [Download]
  การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน [Download]
  การเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน [Download]
05.05.2023 การเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษาสู่แผนการจัดการเรียนรู้ [Download]
  Music and Body For Kids [Download]
  การเขียนแผนงานในระบบ SWIS [Download]
  ระบบการเงินกับระบบ SWIS [Download]
  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและหนังสือ Cambridge [Download]
16.09.2023 การสร้างเครื่องมือวิจัยที่มีคุณภาพ [Download]
14.10.2023 การประยุกต์และปรับปรุงงานด้วยหลัก PDCA [Download]

The Seminar for ACN Foreign Teachers Academic Year 2023

Date
Title
Download
04.05.2023 Cambridge International Welcome Pack Training [Download]
  Interactive Board Training [Download]
05.05.2023 The Next Chapter of ACN with AI-4D Model [Download]
14.10.2023 Active Learning and Collaborative Learning [Download]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฝ่ายวิชาการ

Date
Title
Download
01.04.2023 การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
เพื่อส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน
[Download]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักผู้อำนวยการ

Date
Title
Download
17.06.2023 การปรับใช้ระบบสารสนเทศ SWIS ในโรงเรียน [Download]

รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ที่มีผลงานดีเด่น
โดย กระทรวงศึกษาธิการ

Date
Title
Download
16.01.2024 ประเภท ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น [Download]
16.01.2024 ประเภท ครูดีเด่น [Download]

รางวัลผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
และสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา

Date
Title
Download
16.01.2024 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น [Download]
16.01.2024 ครูผู้สอนกลุ่มสาระดีเด่น [Download]