รายการเอกสารทั้งหมด

แบบฟอร์มเอกสารงานนโยบาย วางแผน และประกันคุณภาพฯ

เอกสาร
รายการ
Download
ปม.1 สรุปประเมินงานประจำหรืองานจัดซื้อ [Download]
ปม.2 สรุปกิจกรรมย่อยใน "แผนงาน" หรือ "โครงการ" [Download]
ปม.3 สรุปโครงการ (ภาพรวม) [Download]
ปม.4 สรุปแผนงาน (ภาพรวม) [Download]
คู่มือ คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี [Download]
- บทสรุปผู้บริหาร [Download]
- รูปแบบการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน [Download]

แบบฟอร์มเอกสารงานทรัพยากรมนุษย์

เอกสาร
รายการ
Download
อสช.อ.1 แบบขอดำเนินการ โครงการ/งาน/กิจกรรม [Download]
อสช.1 ใบเสนออนุมัติดำเนินโครงการ/งาน และงบประมาณ [Download]
อสช.2 ใบสรุปงบประมาณ [Download]
อสช.3 ใบอนุมัติคำสั่ง (กรณีไม่มี อสช.1)/ ประกาศ / หนังสือเวียน [Download]
อสช.4 ใบคำร้องต่าง ๆ [Download]
อสช.5 บันทึกข้อความ เรื่อง บุคลากรไปราชการ [Download]
อสช.6 ใบเบิกพัสดุ / ของที่ระลึก [Download]
อสช.7 แบบฟอร์มโรเนียวเอกสาร [Download]
อสช.8 บันทึกข้อความ เรื่อง การไปช่วยหน่วยงานภายนอก [Download]
เอกสาร
รายการ
Download
- ใบลาครู และบุคลากรทางการศึกษา [Download]
- ใบกิจกรรม [Download]
- บันทึกข้อความ (ทั่วไป) [Download]
- แบบสรุปการอบรม/สัมมนาภายนอก [Download]

เอกสารงานวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ

เอกสาร
รายการ
Download
คู่มือ การใช้งานระบบอัคขราวิสุทธิ์ [Download]

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายวิชาการ สำหรับครู (ไฟล์ .pdf)

เอกสาร
รายการ
Download
วช.ค.01 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [Download]
วช.ค.02 แบบฟอร์มแลกคาบสอน [Download]
วช.ค.03 แบบฟอร์มอนุญาตไม่สอนพิเศษ [Download]
วช.ค.04 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอบริเวณโรงเรียน [Download]
วช.ค.05 แบบฟอร์มค่าอาหารไปราชการ [Download]
วช.ค.06 แบบฟอร์มใบงาน [Download]
วช.ค.07 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (ในแต่ละรายวิชา) [Download]
วช.ค.08 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปราชชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ [Download]
วช.ค.09 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียน (ติด 0-ร-มส) [Download]
วช.ค.10 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำถาม) [Download]
วช.ค.11 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำตอบ) [Download]
วช.ค.12 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับภาษาไทย) [Download]
วช.ค.13 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับEnglish) [Download]
วช.ค.14 แบบสรุปการวัดประเมินผลภายใต้สถานการณ์โควิด [Download]
วช.ค.15 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (วิชาปฏิบัติ) [Download]
วช.ค.16 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (สภาพจริง) [Download]
วช.ค.17 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (กราฟ) [Download]
วช.ค.18 แบบฟอร์มบันทึกข้อความนักเรียนจบหลักสูตร [Download]
วช.ค.19 แบบฟอร์มโครงงการสื่อการสอน [Download]
วช.ค.20 แบบฟอร์มสรุปการใช้สื่อ [Download]
วช.ค.21 แบบฟอร์มนำนักเรียนไปเรียนนอกห้อง [Download]
วช.ค.22 แบบส่งโครงร่างงานวิจัย [Download]
วช.ค.23 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ครู) [Download]
วช.ค.24 แบบรายงานการวิจัย (บุคลากร) [Download]

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายวิชาการ สำหรับครู (ไฟล์ MS-Word & Excel)

เอกสาร
รายการ
Download
วช.ค.01 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ [Download]
วช.ค.02 แบบฟอร์มแลกคาบสอน [Download]
วช.ค.03 แบบฟอร์มอนุญาตไม่สอนพิเศษ [Download]
วช.ค.04 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอบริเวณโรงเรียน [Download]
วช.ค.05 แบบฟอร์มค่าอาหารไปราชการ [Download]
วช.ค.06 แบบฟอร์มใบงาน [Download]
วช.ค.07 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ (ในแต่ละรายวิชา) [Download]
วช.ค.08 แบบฟอร์มบันทึกข้อความสรุปราชชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ [Download]
วช.ค.09 แบบฟอร์มประกาศรายชื่อนักเรียน (ติด 0-ร-มส) [Download]
วช.ค.10 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำถาม) [Download]
วช.ค.11 แบบฟอร์มข้อสอบ (ทำลงกระดาษคำตอบ) [Download]
วช.ค.12 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับภาษาไทย) [Download]
วช.ค.13 แบบฟอร์มปะหน้าข้อสอบ (ฉบับEnglish) [Download]
วช.ค.14 แบบสรุปการวัดประเมินผลภายใต้สถานการณ์โควิด [Download]
วช.ค.15 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (วิชาปฏิบัติ) [Download]
วช.ค.16 แบบสรุปการวัดและประเมินผล (สภาพจริง) [Download]
วช.ค.17 แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (กราฟ) [Download]
วช.ค.18 แบบฟอร์มบันทึกข้อความนักเรียนจบหลักสูตร [Download]
วช.ค.19 แบบฟอร์มโครงงการสื่อการสอน [Download]
วช.ค.20 แบบฟอร์มสรุปการใช้สื่อ [Download]
วช.ค.21 แบบฟอร์มนำนักเรียนไปเรียนนอกห้อง [Download]
วช.ค.22 แบบส่งโครงร่างงานวิจัย [Download]
วช.ค.23 แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน (ครู) [Download]
วช.ค.24 แบบรายงานการวิจัย (บุคลากร) [Download]

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายกิจการนักเรียน

เอกสาร
รายการ
Download
ปค.01 บันทึกข้อความ: ตัดคะแนนความประพฤติ [Download]
ปค.02 บันทึกการทำทัณฑ์บน [Download]
ปค.03 หนังสือสัญญารับรองนักเรียน [Download]
ปค.04 บันทึกข้อความ: ทำกิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม [Download]
ปค.05 บันทึกข้อความ: พิจารณานักเรียนย้ายสถานศึกษา [Download]
ปค.06 บันทึกข้อความ: ทั่วไป [Download]
ปค.07 บันทึกข้อความ: การติดตามนักเรียนขาดเรียน [Download]
- แบบคำร้องขอรับรองความประพฤติของนักเรียน [Download]
ปค.09 หนังสือสัญญารับรองนักเรียน: การรับรองพฤติกรรมนักเรียนในการศึกษาต่อ [Download]
- ใบอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน(นักเรียน) [Download]

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายปฐมวัย

เอกสาร
รายการ
Download
KG-01 แบบฟอร์มแลกคาบสอน [Download]
KG-02 แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกบริเวณของครู [Download]
KG-03 แบบฟอร์มค่าอาหารไปราชการ [Download]
KG-04 แบบฟอร์มโครงการสื่อการสอน [Download]
KG-05 แบบฟอร์มสรุปการใช้สื่อ [Download]
KG-06 แบบฟอร์มอนุญาตไม่สอนพิเศษ [Download]
KG-07 ใบอนุญาตออกนอกบริเวณของนักเรียน [Download]

แบบฟอร์มเอกสารฝ่ายบริหารทั่วไป

เอกสาร
รายการ
Download
- แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ [Download]
- แบบคำขอเบิกอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการจัดกิจกรรม [Download]