ตารางสอน MLP & MEP ระดับปฐมวัย: ภาคเรียนที่ 2/2566
(MLP & MEP Schedule: Term 2/2023)

 
Title
Download
  ตารางสอน: ครูผู้สอน (เตรียมอนุบาล) [Download]
MLP ตารางสอน: ครูผู้สอน (ปฐมวัยปีที่ 1-3) [Download]
MLP-MEP Schedule: Foreign Teachers [Download]

ตารางสอนหลักสูตร MLP: ภาคเรียนที่ 2/2566
(MLP Schedule: Term 2/2023)

 
Title
Download
MLP ตารางสอน: ครูผู้สอนชาวไทย (ประถมคึกษาปีที่ 1-3) [Download]
MLP ตารางสอน: ครูผู้สอนชาวไทย (ประถมคึกษาปีที่ 4-6) [Download]
MLP Schedule: Foreign Teachers (Primary 1-6) [Download]
MLP ตารางสอน: ครูผู้สอนชาวไทย (มัธยมคึกษาปีที่ 1-3) [Download]
MLP Schedule: Foreign Teachers (Secondary 1-3) [Download]
MLP ตารางสอน: ครูผู้สอนชาวไทย (มัธยมคึกษาปีที่ 4-6) [Download]
MLP Schedule: Foreign Teachers (Secondary 4-6) [Download]

ตารางสอนหลักสูตร EP: ภาคเรียนที่ 2/2566
(EP Schedule: Term 2/2023)

 
Title
Download
EP ตารางสอน: ครูผู้สอนชาวไทย [Download]
EP Schedule: Foreign Teachers [Download]