ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2567

NO
Title
Download
001/2567 การบริหารกองทุนครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2567
[Download]
003/2567 มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน
[Download]
004/2567 แนวปฏิบัติการมอบทุนการศึกษา [Download]
005/2567 การมอบรางวัลเรียนดี [Download]
006/2567 การบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ฉบับแก้ไข) พ.ศ.2567 [Download]
007/2567 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินทดลองงานพนักงานใหม่ [Download]
008/2567 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินพนักงาน ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
009/2567 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2567 [Download]
010/2567 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การประเมินทดลองงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ [Download]

ปีการศึกษา 2566

NO
Title
Download
ACN-01 การดำเนินการให้เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มติคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 [Download]
001/2566 การบริหารกองทุนสวัสดิการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2566 [Download]
002/2566 เรื่องระเบียบ ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2566 [Download]
003/2566 แนวปฏิบัติในการจัดสรรรางวัลจากการแข่งขันภายนอก [Download]
004/2566 แนวปฏิบัติในการส่งเสริมนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงและทำกิจกรรมให้โรงเรียน [Download]
005/2566 แนวปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Download]
007/2566 ปฏิทินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [Download]
008/2566 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคลมแดด (Heat Stroke) [Download]
009/2566 แนวปฏิบัติการไปสอบบรรจุหน่วยงานราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา [Download]
011/2566 มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน [Download]
013/2566 แนวปฏิบัติการขออนุญาตศึกษาต่อและการปรับอัตราเงินเดือนให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น [Download]
014/2566 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 [Download]
016/2566 แนวปฏิบัติการพักอาศัยในหอพักสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงาน [Download]
017/2566 แจ้งหยุดเรียน วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 [Download]
018/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
019/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
020/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
021/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
022/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) หลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
023/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
024/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
025/2566 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2567 [Download]
026/2566 มาตรการประหยัดพลังงานของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา [Download]
027/2566 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2566) [Download]
028/2566 The Criteria and Regulations of Annual Salary Increment for Foreign Teachers [Download]
030/2566 การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) [Download]
031/2566 การเปิดสถานศึกษาหลังสถานการณ์น้ำท่วม (เพิ่มเติม) [Download]
032/2566 เกณฑ์การให้รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา [Download]
033/2566 รายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรและนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 [Download]
034/2566 รายชื่อผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
035/2566 รายชื่อพนักงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
036/2566 การให้ทุนการศึกษาและเกณฑ์การประเมินนักเรียนทุนการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา [Download]

ปีการศึกษา 2565

NO
Title
Download
001/2565 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 [Download]
002/2565 นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565 [Download]
003/2565 แนวทางการวัดและประเมินผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 [Download]
004/2565 แนวทางการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2565 [Download]
005/2565 แนวปฏิบัติการไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรของนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐาน [Download]
006/2565 เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นขั้นเงินเดือนและเงินค่าตำแหน่งครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พุทธศักราช 2565 [Download]
008/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
009/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
010/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
011/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) หลักสูตร Modern Language Program (MLP) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
012/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร Modern Language Program (MLP) และหลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
013/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ระบบโควตา) หลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
014/2565 การขยายเวลาการดำเนินการและปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) [Download]
015/2565 การใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย-การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [Download]
017/2565 อัตราเงินเดือนครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และพนักงาน พุทธศักราช 2565 [Download]
018/2565 แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาขึ้นขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 [Download]
019/2565 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายโบนัสครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ พุทธศักราช 2565 [Download]
022/2565 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพักของพนักงาน พุทธศักราช 2565 [Download]
023/2565 เกณฑ์และแนวปฏิบัติในการประเมินการปฏิบัติหน้าที่พนักงาน พุทธศักราช 2565 [Download]
024/2565 เกณฑ์และแนวปฏิบัติการจ่ายโบนัสพนักงาน พุทธศักราช 2565 [Download]
025/2565 แนวปฏิบัติการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน เมื่อเกษียณอายุของพนักงาน พ.ศ.2565 [Download]
026/2565 เกณฑ์การบริหารงาน การดูแล และติดตามพฤติกรรมนักเรียน [Download]
027/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนสอบรอบภายใน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับการพิจารณาในระบบโควตา และนักเรียนที่ได้รับโควตาต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน [Download]
028/2565 การเปลี่ยนผลการเรียน และอัตราการจัดเก็บค่าลงทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียน [Download]
029/2565 การรักษาสภาพนักเรียนและค่าธรรมเนียมสำหรับการรักษาสภาพนักเรียน [Download]
030/2565 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอัตราค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถ พุทธศักราช 2565 [Download]
031/2565 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนด้านวิชาการและทักษะชีวิต พ.ศ.2565 [Download]
032/2565 เกณฑ์การพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ระบบโควตา) หลักสูตร English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2566 [Download]
036/2565 แนวปฏิบัติการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย [Download]
037/2565 มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 [Download]
038/2565 แนวปฏิบัติกิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน (ACN SUMMER PRE-SCHOOL) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตร Modern Language Program (MLP) และ หลักสูตร English Program (EP) [Download]
039/2565 แต่งตั้งครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนภาคฤดูร้อน (ACN SUMMER PRE-SCHOOL 2023) [Download]
040/2565 หลักเกณฑ์ และอัตราต่าบำรุงการใช้อาคารสถานที่และทรัพย์สิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา พ.ศ.2565 [Download]