ประกาศ! ความเสียหายจากอุปกรณ์บันทึกข้อมูล ระบบ e-filing