รูปภาพของสมบูรณ์ สุขชัย
Working Successfully in Teams (Efficiency Tips)
โดย สมบูรณ์ สุขชัย - พุธ, 2 มีนาคม 2016, 10:02AM
 
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาองค์กร
Working Successfully in Teams (Efficiency Tips)

“อยู่ร่วมกันที่สำคัญคือน้ำใจ : อยู่กับคนหมู่ใหญ่ จงจำไว้ ต้องสามัคคี”
(ซื่อสัตย์ เสียสละ กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา รักษาคำมั่นสัญญา รักษาระเบียบวินัย พัฒนาตน ทำงานร่วมกัน สื่อสารเป็น)

หลักการทำงานพื้นฐาน
  ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการทำงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้จากกันและกัน และพยายามปรับตัว ตั้งใจทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ จัดการการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
  วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดอย่างมีหลักการ และพยายามจัดการแก้ปัญหานั้น ๆอย่างมีระบบ เพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหาให้ได้มากที่สุด 
  สำคัญที่สุด คือ ทำความเข้าใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  1. ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
  2. ทำความเข้าใจอุปนิสัย ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
  3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานที่เคยชิน
  4. เรียนรู้ข้อดีของกันและกัน แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง
  5. มองข้ามข้อไม่ดีของกันและกัน
  6. ยอมรับข้อไม่ดีของกันและกัน แล้วปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

เคล็ดลับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  Accountability รับผิดชอบ
  Commitment พันธกรณี (ความมุ่งมั่น)
  Collaboration การร่วมมือ ปรึกษา ทำงานเป็นกลุ่ม
  Communicate การกล่าวทักทาย ติดต่อ สื่อสาร
  On time การตรงต่อเวลา
  Ownership         ความเป็นเจ้าของ
  Reporting การรายงาน

ข้อควรระวังในการทำงาน
  1. รักษากฎระเบียบของโรงเรียน
  2. แบ่งแยกเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
  3. ตั้งใจศึกษางานและระบบงานต่าง  ๆ
  4. รักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนร่วมงาน
  5. รักษาความลับของโรงเรียน
  6. ไม่ทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียงชื่อเสียง

“อยู่ร่วมกันที่สำคัญคือน้ำใจ : อยู่กับคนหมู่ใหญ่ จงจำไว้ ต้องสามัคคี”

1. เข้าใจ
เข้าใจว่าเป้าหมายของทีมงาน
เข้าใจว่าใครมีหน้าที่ทำอะไร
 เข้าใจเพื่อนร่วมทีม ว่าต่างและเหมือนกันตรงไหน จะได้เข้าใจเขา แบบที่เขาเป็น ไม่ใช่แบบที่เราเห็น หรือคิด เข้าใจไปเอง)

2. ใส่ใจ
คิดว่างานนั้น ๆ เป็นของเรา เป็นงานที่สำคัญที่ได้รับมอบหมายจากทีม
ไม่คิดว่าเป็นงานนอกเหนือจากหน้าที่
ไม่คิดว่าทำตามหน้าที่

3. ร่วมใจ
งานบางอย่างออกแรงอย่างเดียวไม่สำเร็จ
งานบางอย่างออกความคิดอย่างเดียวไม่สำเร็จ
บางช่วงเวลาสิ่งที่ทีมต้องการไม่ใช่แค่แรงหรือความคิด อาจจะต้องร่วมทั้งแรงและร่วมทั้งใจ
ต้องเอาใจไปร่วมกับทีมในเวลาที่ทีมต้องการ

4. ให้ใจ
ต้องไม่มีคำว่า “ไม่ใช่หน้าที่ของเรา” “ทำไม่ได้” “หมดเวลา” “ไม่ว่างงานอื่นยุ่ง” “เดี๋ยวค่อยทำ”
ต้องแสดงให้เห็นว่าที่ร่วมทำงานไปนั้นไม่ได้ทำเพราะหน้าที่ “แต่ทำงานด้วยใจจริง ๆ”
ให้กำลังใจ “ตัวเราเอง” และ “เพื่อนร่วมทีม” โดยเฉพาะในช่วง “วิกฤติ” และ “พบอุปสรรค”

5. จริงใจ
ความจริงใจ คือ ความจริง
ความจริง ไม่ได้อยู่ที่คำพูด “แต่อยู่ที่กระกระทำ”
ความรู้+ประสบการณ์ เป็นสองพลังอันยิ่งใหญ่
การเปิดใจยอมรับที่จริงใจความรู้ของคนหนุ่ม และ ประสบการณ์จากผู้อาวุโส เป็นการรวมสองพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่ปัญหาและอุปสรรคใดก็ไม่สามารถต้านทานได้

อ้างอิง
ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 5 ใจ สู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม, http://narongwits.com/tag/อ-ณรงค์วิทย์-แสนทอง/, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
Up Training, การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ, http://www.uptraining.co.th/index.php/knowledge-2/262-teamsynergy2.html, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559