รูปภาพของดมิสรา ชุ้นกตัญญู
บทความ แม่พระอัสสัมชัญ
โดย ดมิสรา ชุ้นกตัญญู - จันทร์, 7 มีนาคม 2016, 04:19PM
 

บทความ

แม่พระอัสสัมชัญ

แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

 สมเด็จพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ทรงประกาศรับรองความเชื่อ เรื่องการได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ของแม่พระในปี ค.ศ.1950 ซึ่งเป็นการรับรองว่าแม่พระผู้ทรงเป็นพรหมจารี และปราศจากมลทินใดทั้งปวงได้รับการยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

  การรับรองนี้เป็นการยืนยันข้อความเชื่อ 3 ประการ คือ

1. แม่พระทรงเป็นมารดาของพระเจ้า

2. แม่พระทรงเป็นผู้นิรมล

3. แม่พระทรงเป็นพรหมจารีอยู่เสมอ

 

แม่พระได้รับการยกขึ้นสวรรค์ไม่นานหลังจากหมดลมหายใจบนโลกนี้ และพระเจ้าไม่ทรงมีพระประสงค์ให้ร่างของแม่พระเปื่อยเน่าไป เพราะพระนางทรงเป็นผู้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน ดังคำกล่าวของทูตสวรรค์ขณะที่แจ้งสารแก่พระนาง แม่พระปราศจากบาปกำเนิดตั้งแต่เมื่อทรงอยู่ในครรภ์ของมารดา และดังนั้นวิญญาณของแม่พระจึงบริสุทธิ์ผุดผ่องตลอดเวลาที่อยู่ในโลกนี้

พระนางมารีย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ที่ยิ่งใหญ่ของเรา เพราะพระนางได้ทรงร่วมมือกับพระบุตรในการไถ่บาปของชาวเรา พระเยซูเจ้าทรงพลีชีวิตเพื่อความรอดของเรา โดยทรงรับเอากายจากแม่พระผู้ทรงปฏิสนธิพระเยซูเจ้า ทรงอุ้มพระองค์ไว้ในพระครรภ์ ทรงให้กำเนิดและเลี้ยงดูพระองค์ พระภารกิจทั้งหลายที่แม่พระทรงแบกรับไว้ก็เพื่อให้พระบุตรของพระนางเป็นยัญบูชา เพื่อความรอดของเราทุกคน แม่พระจึงมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์กับพระบุตรในการไถ่บาปของเรามนุษย์

แม่พระทรงติดตามพระเยซูเจ้า ขณะที่พระองค์ทรงแบกกางเขนอยู่บนเขากัลวาริโอ และที่เชิงกางเขน แม่พระทรงเพ่งดูพระบุตรที่กำลังรับทรมานอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าร่างกายของแม่พระมิได้ถูกทรมานด้วย แต่จิตใจของพระนางก็ทรงเป็นทุกข์อย่างหาที่เปรียบมิได้ จึงกล่าวได้ว่าแม่พระทรงนำเราทุกคนผู้เป็นบุตรที่รักของพระนางไปยังเขากัลวาริโอด้วยความเจ็บปวด ทั้งนั้นเพราะทรงเป็นห่วงกังวลความรอดของเราทั้งหลาย พระนางมารีย์มีความใจดีและมีเมตตาอ่อนหวานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อเราตกอยู่ในภยันตรายใดๆ หรือมีความกังวลในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเราตกอยู่ในบาปก็อย่าได้สิ้นหวัง ขอให้หันหน้าไปพึ่งพระมารดาผู้ใจดี และสวดวิงวอนขอความช่วยเหลือจากพระนาง แน่นอนพระมารดาจะสดับฟังและไม่รีรอที่จะช่วยเหลือ

 

JJJJJJJJJJJJJJJJ