รูปภาพของมนทิรา อำภาวงษ์
หลักจริยธรรมสำหรับงานบริการ
โดย มนทิรา อำภาวงษ์ - จันทร์, 3 พฤษภาคม 2021, 01:02PM
 

หลักจริยธรรมสำหรับงานบริการ

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันนี้ งานบริการเป็นการแข่งขันที่สูงมาก ทั้งในธุรกิจทั่วไป หรือในธุรกิจบริการโดยตรง เช่น ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การให้คำปรึกษา และการบริการความสะดวกในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ให้กับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกอย่างอิสระและคุณภาพหลายระดับ ด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นหากผู้ให้บริการทุกระดับควรยึดหลักการบริการด้วยคุณธรรมและจริยธรรม โดยมิได้มุ่งหวังเพียงรายได้ หรือกำไรเพียงอย่างเดียว
เป้าหมายสำคัญของผู้ให้
บริการทุกประเภท มีชัดเจน นั่นคือ สร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในกับลูกค้าที่มาใช้บริการ เพราะลูกค้าเป็นบุคคลสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรง จะส่งเสริมให้ธุรกิจมีรายได้ สร้างอาชีพให้พนักงานและธุรกิจดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นผู้ให้บริการจึงควรปฏิบัติกับลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดหลักจริยธรรม ดังนี้
1. ควรขายสินค้า หรือ
บริการ ให้กับลูกค้าด้วยราคาที่เป็นธรรม และวางโครงสร้างกำไรตามความเหมาะสม กับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างแท้จริง
2. ควรรักษาคำมั่นสัญญา กับลูกค้าตามที่ตกลงกันอย่างซื่อตรง ทั้งในเรื่องของคุณภาพ จำนวน ราคา เงื่อนไขความรับผิดชอบต่างๆ ตามจริง (ไม่ตุกติกสร้างช่องว่าง)
3. ควรโปร่งใสใน
การเจรจาต่อรอง ไม่สร้างกรอบครอบคลุมการตัดสินใจของลูกค้า เพียงเพื่อการสร้างความได้เปรียบจากขนาดขององค์กร หรือชื่อเสียงมาเป็นเกณฑ์ในการต่อรอง เพราะสิ่งสำคัญในการเจรจาต่อรองของคู่ค้า เราควรให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
4. ควรดูแล และให้ความสำคัญกับลูกค้าในทุกระดับ อย่างเท่าเทียมกัน ตามความเหมาะสม ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง เช่น มีสินค้าจำนวนจำกัด ก็ควรยึดเรื่องคิว อย่าให้เกิดความแตกต่างในด้าน
การบริการเพราะความสำคัญของงานบริการ คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
5. ควรปฏิบัติกับลูกค้า ดังเช่นญาติมิตรของเรา เพื่อ สร้างเงื่อนไขการเพิ่มราคาสินค้าด้วยเหตุผล เช่น การกักตุนสินค้า หรือการโฆษณาชวยเชื่อ สร้างความเชื่อที่เอื้อต่อการเพิ่มราคาในธุรกิจเพียงเพราะต้องการเพิ่มราคาอย่างไม่เหมาะสม เป็นการเอาเปรียบลูกค้า
6. ควรให้
บริการกับลูกค้า ทั้งทางกาย วาจา และใจ อย่างเป็นมิตร สร้างไมตรีต่อกันอย่างจริงใจ

การสร้างคุณภาพใน
งานบริการนั้น ผู้ให้บริการในระดับต่างๆ ควรยึดมั่น หลักจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานในบทบาทใดก็ตาม ทั้งต่อลูกค้า พนักงาน และสังคม

ที่มา https://www.entraining.net/article/หลักจริยธรรมสำหรับงานบริการ/

มิสมนทิรา อำภาวงษ์ งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน