รายการเกณฑ์การพิจารณาเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2567   [Download]
รายการเกียรติบัตรนักเรียน-ครู เข้าร่วมกิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2566   [Download]
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS66 รอบที่ 4 (ครั้งที่ 2)   [Download]
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS66 รอบที่ 4   [Download]
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS66 รอบที่ 3   [Download]
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS66 รอบที่ 2   [Download]
ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย TCAS66 รอบที่ 1   [Download]
แบ่งเบาภาระ ด้วยแผนแบ่งจ่ายรายเดือน ดังรายละเอียด    [ตารางการผ่อนชำระ]   และ   [ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ FLYERS & KET & PET   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ FLYERS & KET & PET   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับ YCT2   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับ HSK2   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับ HSK2   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับ HSK2   [Download]
ประชาสัมพันธ์ ประกาศผลการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน ระดับ HSK3   [Download]
หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา [Download]
ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ [Download]
ดาวน์โหลด แผ่นพับประชาสัมพันธ์ โรค มือ เท้า ปาก [Download]