ประกาศการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)

ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างชั้นประถมศึกษา
ผลการพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างชั้นประถมศึกษา