อัตราค่าธรรมเนียมการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และให้ผู้ปกครองได้ทราบแนวปฏิบัติการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจึงได้แจ้งและขอความความร่วมมือผู้ปกครองในการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ดังนี้

         
  วิธีที่ 1   ผู้ปกครองสามารถชำระผ่านระบบธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เลขที่บัญชี 301-0-1787-0-0 สาขานครราชสีมา และทุกสาขาทั่วประเทศ  
         
         
         
  วิธีที่ 2   ผู้ปกครองชำระที่เคาน์เตอร์การเงินของทางโรงเรียนโดย เงินสด หรือ บัตรเครดิต โดยบัตร CGA ของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ กรณีบัตรเครดิตอื่นๆ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมประมาณร้อยละ 2  
         
         

เพื่อให้การลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2558 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองทุกท่านได้ดำเนินการภายในวันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558 หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อที่แผนกการเงิน โทรศัพท์ 044-295300 ต่อ 1104-1105

ค่าธรรมเนียมการสอนเสริม (ช่วงเย็น)

ด้วยโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนในทุกรายวิชา เพื่อเป็นการจัดระดับความสามารถของนักเรียนรายบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างมีคุณภาพในการเข้ากลุ่มประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ที่จะมาถึงนี้ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติ O-Net ของนักเรียน ป.6, ม.3 และ ม.6 การทดสอบ FSG ของมูลนิธิฯ ของนักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และการสอบวัดคุณภาพของนักเรียนในชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 ผ่านเนื้อหาตามตำรากลางของมูลนิธิฯ ที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (Mock Examination and interview) และสถาบันอื่นๆ

ดังนั้น เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมมากที่สุดสำหรับการสอบทุกรายการ ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าเรียนการเรียนเสริมในครั้งนี้ในช่วงเวลา

 • 15.00-16.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 - 3
 • 16.00-17.00 น. สำหรับนักเรียนระดับประถมวัยปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

 • ทั้งนี้ทางฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือจากผู้ปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เพื่อการวางแผนให้กับนักเรียน และขอขอบคุณในความร่วมืออย่างดีเสมอมา


  รายการค่าธรรมเนียม


  เครื่องแบบนักเรียน


  Uniform EP Student


  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน


  เครื่องแบบอื่นๆ

  Copyright © Assumption College Nakhonratchasima. All Rights Reserved, Disign by Webmaster