รูปภาพของศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด
การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์
โดย ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด - จันทร์, 6 เมษายน 2015, 02:14PM
 

เรื่อง  “การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์”

 พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของมนุษย์มีอานุภาพสามารถเนรมิตสิ่งต่าง ๆ  ให้โลกงดงามมากมาย  ชีวภาพแห่งมนุษย์มีความหลากหลายแตกต่างแต่เต็มไปด้วยความสมดุล  พลังแห่งการเรียนรู้อยู่รอบตัวเรา  อยู่ที่การรู้จักสร้างสรรค์  และเก็บเกี่ยวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร

          แรงดลใจมีความสำคัญต่อการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก  และเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมใหม่ ๆ  ที่เกิดขึ้นในโลก  องค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาต่าง ๆ  ที่มีคุณภาพการดลใจจึงสำคัญ  แต่การดลใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบ้าง  อะไรทำให้เกิดแรงดลใจ  มาจากองค์ประกอบต่าง ๆ  ดังนี้

1.แรงดลใจจากจินตนาการและความฝัน  แม้มันจะดูแล้วเป็นไปไม่ได้หรือเป็นเรื่องยาก  แต่สิ่งที่น่าทึ่งมักเกิดขึ้นได้เสมอจากความฝันและจินตนาการ  การดลใจเร่งเร้าให้เรามุ่งมั่น  ความเชื่อ  คือพลังขับเคลื่อนให้สำเร็จอยู่ที่พลังแห่งความเชื่อของแต่ละคนว่าจะสุดปลายฝันได้ขนาดไหน  และคนที่สามารรถก้าวข้ามความเป็นไปไม่ได้สู่ความเป็นไปได้นั้นก็อยู่ที่ความเชื่อนั่นเอง 

2.แรงดลใจจากอารมณ์  ความรู้สึก  และสถานการณ์  ไม่ว่าจะเป็นความรัก  ความหวัง  ความสุข  ความทุกข์  ก็สามารถก่อให้เกิดพลังแห่งการดลใจได้  สถานการณ์ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นบ่มเพาะให้เกิดความรู้สึกต่าง ๆ  ทั้งลบและบวก  ย่อมีอิทธิพลที่ทำให้เราเกิดแรงดลใจไปในลักษณะที่แตกต่างกันไป  สำหรับครู  อาจารย์  นอกจากจะต้องมีแรงดลใจในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อลูกศิษย์ที่เรารักแล้วนั้น  การสอนอย่างสร้างสรรค์จะต้องทำให้นักเรียนเกิดแรงดลใจที่ดี  เพื่อให้เขามีทัศนคติต่อการเรียนที่ดี  บ่มเพาะให้เข้ามีแรงดลใจ  แม้จะอยู่ในสถานการณ์ทางอารมณ์อย่างไรก็ตาม  แรงดลใจให้กระทำเรื่องดีก็จะเกิดขึ้นได้เสมอ

3.แรงดลใจจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ  ความงดงามลงตัวกลมกล่อมจากธรรมชาติ  สิ่งที่พระเจ้าสร้างสรรค์อย่างวิจิตร  ย่อมมีสาระสำคัญแห่งการดลใจมากมายเหลือคณานับ  เหตุแห่งการดลใจอันแตกต่างจากแรงบันดาบใจคือการได้มาซึ่งผลงานที่เป็นแบบฉบับแห่งอัตลักษณ์  มิใช่แค่การลอกเลียนหรือบันดาลใจให้กระทำ  การดลใจจากสภาพแวดล้อมอาจเกิดจากการมองทะลุเห็นแก่ความงามของธรรมชาติ  นำมาสู่การประยุกต์ใช้ในลัษณะเฉพาะของตนเอง  โดยแต่ละคนตีความแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละสายตาม  ธรรมชาติก็มีหลากหลายทั้งพืช  สัตว์  แร่ธาตุ  น้ำต่าง ๆ  ก็เป็นเหตุแห่งแรงบันดาลใจของมนุษย์  คุณครูสามารถให้นักเรียนทดลองการดลใจในการสร้างสรรค์จากธรรมชาติได้ในห้องเรียน  ด้วยการบันทึก  การวาดภาพ  แล้วให้ลองคั้นแก่นแท้ออกมาเป็นไอเดียสร้างทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ  เราอาจจะได้ผลงานจากเด็ก ๆ  เยาวชนที่น่าทึ่งก็เป็นไปได้

4.แรงดลใจจากสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์  บางครั้งพลังแห่งการดลใจที่สำคัญเกิดจากความงดงาม  และสุนทรียภาพของผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์  มีจำนวนมากมายหลากหลาย  ทั้งศิลปะ  วรรณกรรม  ดนตรี  ภาพยนตร์  สถาปัตยกรรม  หัตถกรรม  มัณฑนศิลป์  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  เป็นต้น  สิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ไว้ทั้งในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต  ผู้สร้างสรรค์ใหม่มีเหตุให้ดลใจมากมาย  และบางครั้งเกิดการต่อยอดจากความคิดเดิมไปมาก  ก่อเกิดนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง  และหลายครั้งผลงานของคนรุ่นก่อนกระทบสู่พลังคนรุ่นใหม่  วัฒนธรรมดีงามจารีตประเพณีก็มักจะมีบทบาทต่อความคิดการดลใจสู่คนรุ่นหลังมากมาย  ฉะนั้นการศึกษาผลงานหลักคิดประวัติศาสตร์ของคนทั้งในอดีตและปัจจุบันคือการเรียนรู้ประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ที่งดงามที่สุด

5.แรงดลใจจากความศรัทธา  ความเชื่อ  จากฟ้า  สวรรค์  ศาสนา  และพระเจ้า  แรงดับดาลใจสุดท้ายเกิดจากพลังแห่งความคิดบวก  ความดี  ความเชื่อทางศาสนา  และผู้อยู่เบื้องบน  พระเจ้าคือแรงดลใจของผมที่ได้รับอย่างสม่ำเสมอ  และมีบทบาทมีอิทธิพลมากที่สุดในชีวิต  ส่งผลต่อความคิดทัศนคติที่มีต่อโลก  ต่อสังคม  และต่อตัวเอง  สำหรับผมการดลใจจากเบื้อบนจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก  เพราะพระเจ้าคือพระผู้สร้างสรรพสิ่ง  ความศรัทธาคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด  เมื่อเรามีอะไรที่ศรัทธามาก ๆ  เราอาจได้แรงดลใจที่เกินขอบเขต  เกินกำลัง  และพลังเหนือสิ่งใด  และยิ่งเราเป็นครูผู้สร้างแรงบัลดาลใจให้กับศิษย์  การดลใจจากพลังศรัทธานี้อาจกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนที่ยิ่งใหญ่  อันเป็นอนาคตของชาติ  การสร้างคนให้มีทัศนคติที่ดีจากความศรัทธาคือบทบาทหน้าที่อันยิ่งใหญ่ที่สุดของครูอย่างคุณและผมนะครับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  เอกพงษ์  ตรีตรง.  แรงดลใจ.  คณะมัณทนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร.