ขอเรียนเชิญ ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ ๖o พรรษา
๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา o๘.๓o น.
ณ ห้องสมุด ชั้น ๓ อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา