รูปภาพของสุวัฒนา อิทธิวิศวกุล
คุณธรรมจริยธรรมนำเด็กไทยให้สมบูรณ์
โดย สุวัฒนา อิทธิวิศวกุล - จันทร์, 20 เมษายน 2015, 03:20PM
 

ปัจจุบันความก้าวไกลทางเทคโนโลยี  ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแข่งขัน การต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดในสังคม  ทำให้ คุณธรรมจริยธรรม  อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนในสังคมลดลงไป เยาวชนรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมกับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบวิชาชีพ ตลอดจนการดำเนินชีวิตประจำวัน การศึกษาและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม    จึงเป็นสิ่งสำคัญในการหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจของเยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อจะเป็นความหวังอันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

 คุณธรรม เป็นคำสมาสระหว่าง คุณ กับ ธรรมะ เมื่อนำมารวมกันแล้ว จึงหมายถึง คุณงามความดีที่เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เป็นแนวความคิดที่ดี เป็นตัวบังคับให้ประพฤติดี เป็นจริยธรรมที่แยกเป็นรายละเอียดแต่ละประเภท หากประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้ว ก็จะเป็นสภาพคุณงามความดีทางความประพฤติและจิตใจของผู้นั้น

จริยธรรม เป็นคำสมาสระหว่าง จริยะ กับ ธรรมะ หมายถึง ความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเอง ก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม รวมสรุปว่าคือ ข้อควรประพฤติปฏิบัติ

          คุณธรรมจริยธรรม เมื่อนำมารวมกันแล้ว มีความหมายว่า คุณงามความดีของบุคคลที่กระทำลงไปด้วยความมีสำนึกดีในจิตใจ โดยได้ยึดถือปฏิบัติจนเป็นความเคยชินกันมายาวนาน อันเป็นลักษณะนิสัยของคนดีที่พึงประพฤติปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องตามจารีตประเพณีของตนเองผู้อื่นและสังคมโดยรวม

          ในสังคมไทยที่อุดมไปด้วยการแข่งขัน ทำให้บางครั้งผู้คนเกิดความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จนขาดความยับยั้งชั่งใจ  กระทำในสิ่งที่ผิด ไม่คำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรม นำไปสู่หายนะของประเทศชาติ การศึกษา การอบรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม       จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนดี มีความสมบูรณ์พร้อม ช่วยให้สังคมประเทศชาติสงบร่มเย็น

          การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่คนในครอบครัว เพื่อนฝูง ครูอาจารย์ สังคม รวมถึงประเทศชาติ ผู้ปกครองต้องเป็นแบบอย่าง ครูอาจารย์คอยชี้นำในสิ่งที่ถูกต้อง โรงเรียน วัด ช่วยอบรมปลูกฝัง และขัดเกลาจิตใจ ให้เยาวชนสามารถพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมได้ด้วยตนเอง สามารถควบคุมความประพฤติปฏิบัติของตนให้อยู่ในกรอบของพฤติกรรมที่พึงปรารถนาของสังคม  ทั้งในสภาพการณ์ปกติและเมื่อเผชิญปัญหาหรือขัดแย้ง

ประเทศชาติเปรียบดังเรือลำใหญ่ ต้องอาศัยลูกเรือที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นคนดี มีคุณค่าในสังคม เพื่อนำพาประเทศชาติสู่จุดหมายอันมั่นคง เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติ จึงจำเป็นต้องได้รับการปลูกฝัง จากทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว  ตลอดจนสถาบันชาติ  ช่วยขัดเกลาจิตใจหล่อหลอมให้เป็นคนมีคุณธรรมจริยธรรม อันเป็นหลักธรรมสำคัญให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัว ที่ว่า

....เด็กไทยต้องฝึกอบรมธรรมจริยาให้สมบูรณ์พร้อมในตนเอง จักได้เป็นคนดีมีคุณ มีประโยชน์ และสามารถรักษาตัวรักษาชาติบ้านเมือง ให้ดำรงอยู่ด้วยความเจริญมั่นคงต่อไปได้ .......

                                 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   พิมพ์ในหนังสือวันเด็ก 2534