รูปภาพของดมิสรา ชุ้นกตัญญู
ความรู้ทั่วไปในคริสตศาสนา พิธีบูชาขอบพระคุณ
โดย ดมิสรา ชุ้นกตัญญู - จันทร์, 27 เมษายน 2015, 04:53PM
 

ความรู้ทั่วไปในคริสตศาสนา

พิธีบูชาขอบพระคุณ

 

พิธีบูชาขอบพระคุณ (มิสซา) หมายถึง  การถวายบูชา ที่พระสงฆ์ (บาทหลวง)  กระทำ  (ถวายในนามของ   พระเยซูคริสตเจ้าเพื่อถวายพระกายและพระโลหิตของพระองค์แด่พระบิดาเจ้า เพื่อเราทั้งหลายจะได้รอด   

และยังหมายถึง………… 

การระลึกถึงรหัสธรรมปัสกา   คือเหตุการณ์ที่พระคริสตเจ้ายอมรับทรมาน  ตายบนไม้กางเขน   และทรงกลับคืนชีพ   เพื่อมอบความรอดให้เรา

 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ มีความหมายใน 2 ลักษณะ คือ.-

1.   เป็นการถวายบูชาของพระเยซู

2.   เป็นมื้ออาหารหรืองานเลี้ยงฉลอง

 v พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  คือ  การถวายบูชาแด่พระเป็นเจ้า

ผู้ถวายคือองค์พระเยซูเจ้าและเครื่องบูชาก็คือองค์พระเยซูเจ้าเอง  ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ   พระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งผู้ถวายและเครื่องบูชา  ก็เพราะว่าพิธีบูชาขอบพระคุณนั้นเป็นการระลึกถึงการสิ้นพระชนม์ขององค์พระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์  เมื่อประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณบนพระแท่น  พระเยซูเจ้าก็ถวายพระองค์เองแด่พระบิดาเป็นเครื่องบูชา  เพื่อกอบกู้มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาป   การบูชานี้จึงกระทำเพียงครั้งเดียวและดำรงอยู่หรือมีผลตลอดไป เราเห็นได้อย่างชัดเจนโดยการระลึกถึงบูชานั้นในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่เรากระทำต่อมาในทุกวันนี้บนพระแท่น

เมื่อสัตบุรุษร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ ก็หมายถึงการมีส่วนร่วมในการเป็นผู้ถวายพร้อมกับผู้ถวายเอกคือองค์พระเยซูเจ้าและนำเอา กิจการงาน น้ำใจ ความดีงาม ตัวของเขาเองทั้งหมดเป็นเครื่องบูชาร่วมไปกับเครื่องบูชาเอกคือ องค์พระเยซูเจ้าเช่นกัน       พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณที่เราถวายนั้น มีพระสงฆ์เป็นตัวแทนสัตบุรุษและเป็นศาสนบริกรในการประกอบพิธีบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนี้

v พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ   คือ  มื้ออาหารหรืองานเลี้ยงฉลอง

ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเป็นเหมือนงานเลี้ยง เฉลิมฉลอง  จึงมีบรรยากาศแห่งความสุข ความยินดี และการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เวลาที่เรามาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณนี้  เราก็กำลังมาร่วมในงานเลี้ยงที่พวกเราได้รับประทานจากปังก้อนเดียวกันและดื่มจากถวายเดียวกัน  เราเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันในบ้านของพระบิดาตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้ว  และความจริงประการนี้ก็พอมองเห็นได้แล้วในเวลาที่เรามาร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณและได้รับปังและเหล้าองุ่นร่วมกัน

พิธีบูชาขอบพระคุณจึงมิใช่เรื่องของพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีเพียงผู้เดียว  แต่เป็นเราทุกคนที่มีส่วนร่วม    ดังนั้นขณะที่เรามาร่วมถวายบูชาขอบพระคุณ จะต้องร่วมถวายตัวเราเป็นเครื่องบูชากับเครื่องบูชาอันประเสริฐของพระเยซูเจ้าด้วย

 พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณแบ่งออกเป็น 2 ภาค ใหญ่ ๆ 

           1.   ภาควจนพิธีกรรม (พระวาจา)

           2.   ภาคบูชาขอบพระคุณ (ศีลมหาสนิท)