รูปภาพของตระการ แสนแก้ว
ความคิด การกระทำ และค่านิยม
โดย ตระการ แสนแก้ว - อังคาร, 28 เมษายน 2015, 07:05AM
 

ความคิด การกระทำ และค่านิยม

          ความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำพาให้เกิดการกระทำขึ้น ถ้าการกระทำที่เกิดขึ้นนั้น เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นช้า ๆ จนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเราก็เรียกการกระทำนั้นว่า "ค่านิยม" ดังนั้นความคิด การกระทำ และค่านิยม จึงมีส่วนทำให้ชีวิต สังคม ประเทศดีหรือไม่ดี เจริญหรือเสื่อมได้

          การพัฒนา "ค่านิยม" จึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาคน องค์การ สังคม และประเทศ โดยการเน้นที่การพัฒนา ความคิด อันจะทำให้เกิดผลเป็นการกระทำที่ถาวร มั่นคง และสามารถเป็นจริงได้ ซึ่งต้องอาศัย ความศรัทธา ความมุ่งมั่น และความตั้งใจจริงที่จะกระทำเป็นสำคัญ  โดยทั่วไป เราสามารถพบบุคคลในองค์การหรือหน่วยงาน แบ่งตามความคิดและการกระทำได้ 4 ประการด้วยกัน คือ

ประเภทที่ 1 : คิดและทำ
          ผู้ที่เป็นนักคิด คือ ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ปัญหาเป็น มีหลักการ มีอุดมการณ์ และมีความเป็นนักวิชาการอยู่ในตนเอง
          ผู้ที่เป็นนักปฏิบัติ คือ ผู้ที่มีความพร้อมในการทำงานหรือลงมือ กระทำตามความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ผู้บริหารที่เป็นนักปฏิบัติจะต้องดูแลเอาใจใส่ ลูกน้อง คอยติดตามงานและมีส่วนร่วมในการทำงานและรับผิดชอบทุกขั้นตอนของการทำงาน
          บุคคลที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ ต้องมีความคิดและการกระทำอย่างผู้รู้ มีลักษณะ 3 อย่างด้วยกัน คือ
          1. ไม่ยึดมั่นในความรู้ คือ ไม่ยึดมั่นความรู้ว่าเป็นของตายตัวเสมอไป แต่ต้องแสวงหาประสบการณ์ที่ไม่เกินความสามารถเป็นหลักในการปฏิบัติให้มากขึ้นด้วย
          2. พยายามหลีกหนีความเคยชิน เพราะความเคยชินจะทำลายจิตสำนึก ที่ดีงามๆไปวันละเล็กละน้อยจนนานเข้าก็ไม่รู้สึกอะไรเลย การปฏิบัติงานหากทำด้วยความเคยชินก็จะไม่มีการคิดและสร้างสรรค์เกิดขึ้น
          3. ใฝ่กระทำเป็นกิจนิสัย ต้องกระทำให้สม่ำเสมอและมีจุดมุ่งหมายแนวทาง และพลังความปรารถนา เพื่อให้เกิดความสำเร็จในตนเองและงานในหน้าที่
          สำหรับภาวะปัจจุบันที่กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตอยู่ขณะนี้ ประเทศชาติต้องการผู้นำที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะที่คาดหวังและเป็นที่ต้องการของสังคม คือ เป็นผู้นำที่ยึดหลักการ มีความรู้ มีวิสัยทัศน์ เป็นนักปฏิบัติ และกล้าที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความมุ่งมั่นในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในการทำงาน เพื่อสามารถพัฒนาและนำพาองค์การ สังคม และประเทศให้พ้นภาวะวิกฤตไปได้

ประเภทที่ 2 : คิดแต่ไม่ทำ
          บุคคลประเภทนี้ จะเป็นนักคิดแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ เหตุผลของการไม่ปฏิบัติของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป บางคนไม่กระทำเพราะไม่มีบทบาทหน้าที่ บางคนไม่กระทำเพราะไม่เห็นด้วยกับแนวคิด บางคนไม่กระทำเพราะไม่มีกำลังใจ ท้อแท้ ผู้บริหารไม่สนใจ และไม่เห็นความสำคัญของงาน บางคนไม่ทำเพราะไม่มีโอกาสที่จะกระทำ และบางคนไม่ทำเพราะเป็นค่านิยมส่วนบุคคลที่ชอบความสะดวกสบาย เป็นต้น

ประเภทที่ 3 : ทำแต่ไม่คิด
          บุคคลประเภทนี้ เป็นนักปฏิบัติที่กระทำแต่ไม่มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ กำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงานแต่อย่างใด หรืออาจจะเป็นบุคคลที่ชอบทำงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรืองานประจำจนเกิดความเคยชินและไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์

ประเภทที่ 4 : ไม่คิดไม่ทำ
          บุคคลประเภทนี้ไม่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ สาเหตุอาจเกิดจากค่านิยมส่วนบุคคลหรืออาจเกิดจากบุคคลประเภทที่ 2 คือ คิดแต่ไม่ทำมาก่อน เมื่อเวลาผ่านไปนาน ๆ เข้า ความคิดริเริ่มถดถอยหมดกำลังใจที่จะคิดต่อไปจนกลายสภาพมาเป็นบุคคลประเภทนี้ได้
          บุคคลประเภทที่ 1 ที่เป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติ จึงเป็นบุคคลที่ประเทศชาติ ต้องการในการพัฒนามาก โดยเฉพาะสภาวะปัจจุบันที่ทุกองค์การจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทตามสภาพสังคม ส่วนบุคคลประเภทที่ 2, 3 และ 4 นั้น เป็นบุคคลที่ไม่อยากให้มีอยู่ในองค์กรเลย ไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ตาม ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ และถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการบริหารงานในองค์การคงต้องให้ความสนใจกับปัญหาเหล่านี้
          การวิเคราะห์พฤติกรรมการทำงานของบุคคลในแต่ละบุคคลเป็นราย ๆ ไปนั้น จึงมีความสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหาร พบว่า บุคลากรในองค์การนั้นมีพฤติกรรมอย่างไร และจัดอยู่ในประเภทไหน และสาเหตุของการไม่คิดและไม่ทำนั้น เกิดจากอะไรที่เป็นต้นเหตุของการไม่คิดและไม่ทำของบุคลากรก็เป็นไปได้ การสรุปพฤติกรรมแบบเหมารวมโดย ไม่ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุและค่านิยมส่วนบุคคลนั้น จะเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผู้ที่ถูกประเมินเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งผู้บริหารเองก็คงต้องวิเคราะห์ ตนเองว่าเป็นนักคิดและนักปฏิบัติหรือไม่ เพียงใด
          การแก้ไขปัญหาของการไม่คิดและไม่ทำของบุคลากรนั้น ต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของระบบ โคตรงสร้างและบุคลากร ฯลฯ และต้องพัฒนาค่านิยมส่วนบุคคลและองค์การไปพร้อม ๆ กันด้วย ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างของการเป็นทั้งนักคิดและนักปฏิบัติมีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงในการแก้ปัญหา การให้โอกาสแก่นักปฏิบัติให้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และร่วมกำหนดนโยบาย ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้นักคิดทั้งหลาย ได้มีส่วนในการปฏิบัติให้มากขึ้น จะมีส่วนช่วยให้บุคลากรในองค์การเป็นนักคิดและนักปฏิบัติได้มากไปด้วย
          วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ก็มีส่วนช่วยให้บุคลากรทำงานมากขึ้น ในเรื่องของการพิจารณาความดีความชอบ และผลงานที่ต้องพิจารณาจากผลงานที่เกิดจากการกระทำจริง ๆ มากกว่าผลงานที่เกิดจากการเขียนรายงานเพียงอย่างเดียว การมุ่งเน้นการเขียนผลงานหรือรายงานมากกว่าการทำงานที่เป็นการกระทำ องค์การหรือหน่วยงานจะมีแต่บุคคลที่เป็นนักคิดมากกว่านักปฏิบัติ ซึ่งผู้บริหารต้องติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและยุติธรรมต่อผู้ที่ถูกประเมิน และจะเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีความกระตือรือร้นในการทำงานและเป็นการทำงานและนักปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น
          การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการพัฒนาความคิด การกระทำ และค่านิยม ซึ่งมักจะออกมาในรูปของการกำหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติแบบกว้างๆ ความรู้ ทฤษฎี และความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ การที่จะทำให้การประชุมสัมมนาและการฝึกอบรมบรรลุผลสำเร็จตามความคาดหวังหรือจุดประสงค์หลักได้นั้นจะต้องนำความคิดสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นจริงๆ ผู้บริหารจะต้องคอยกระตุ้น ช่วยเหลือและติตามประเมินผลของการปฏิบัติตามแนวคิดเหล่านั้นด้วยจึงจะทำ ให้ความคิด การกระทำ และค่านิยมเกิดการพัฒนาขึ้นอย่างแท้จริง
          ดังนั้น ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้เกิดค่านิยมทั้งทางด้านการเป็นนักคิดและนักปฏิบัติ โดยการใช้ความคิด ความรู้ โอกาสและอำนาจที่มีอยู่ ให้เกิดการกระทำดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยส่วนร่วม

มาสเตอร์ตระการ  แสนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง