รูปภาพของพนิดา แก่นสำโรง
“ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์...
โดย พนิดา แก่นสำโรง - ศุกร์, 31 มีนาคม 2017, 03:14PM
 

เสาหลักแห่งความมั่นคง” “พ่อของแผ่นดิน” “แสงสว่างนำทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นทุกอย่างที่กล่าวมาสำหรับประชาชนชาวไทย และทรงเป็นมากยิ่งกว่านั้น  ชาวต่างประเทศที่มาท่องเที่ยวยังประเทศไทยมักจะแสดงความแปลกประหลาดใจที่ได้รับรู้ถึงความรักเทิดทูนอย่างสูงของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระเจ้าอยู่หัว แต่ความแปลกใจนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว  เมื่อพวกเขาได้รับรู้ถึงการอุทิศพระองค์เพื่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะปวงชนชาวไทยที่มีความยากจน

ดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจได้ว่าสาเหตุที่ชาวไทยรักเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวเป็นอย่างมากก็เพราะพระราช จริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระองค์ สิ่งนี้คือสิ่งน่าชื่นชมที่สุดในสังคมซึ่งไม่มีสิทธิพิเศษทางชนชั้น นั่นคือสิ่งที่คุณได้รับจากความอุทิศตนและการทำงานหนัก มิใช่จากสิทธิพิเศษอันได้มาโดยกำเนิด และโดยเหตุผลเช่นนี้ พระมหากษัตริย์ไทยจึงทรงได้รับความรักเทิดทูนอย่างมากจากประชาชนของพระองค์เพราะพระองค์ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนอย่างมาก เป็นเหตุผลง่ายๆเช่นนั้นเอง  แต่ความรักเทิดทูนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ เช่นนั้นหรือเปล่า 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมักจะได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมากที่สุดในโลก  ซึ่งพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นจริงๆ ในระยะเวลา 60 ปีแห่งการครองราชย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริเริ่มต้นโครงการนับพันโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทและเพื่อทำนุบำรุงสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายไปอย่างมากให้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ 

ภายในระยะเวลาหกทศวรรษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละปีในพื้นที่ทุรกันดาร พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนชาวบ้านในทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทรงรับฟังปัญหาของชาวบ้าน เพื่อทรงซักถามถึงสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหา และเพื่อส่งเสริมศักยภาพของพวกเขาโดยการให้การสนับสนุนทุกทางเพื่อให้พวกเขาสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในระยะยาว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงใช้ความชื่นชอบในวิทยาศาสตร์ของพระองค์เพื่อประโยชน์ของประเทศโดยทรงคิดค้นหลากหลายเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำเสีย การกัดเซาะของดิน การขาดแคลนพลังงาน และสาธารณสุข และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงยังทรงสามารถติดตามสถานการณ์ของประชาชนของพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยมีพระประสงค์ให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือเมื่อมีความต้องการ

ดังนั้นความจงรักภักดีของพวกเราต่อพระองค์นั้นจึงลึกซึ่งและรับรู้ได้อย่างชัดเจน  เรารู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่ความรักเทิดทูนในพระองค์ไม่ได้เพียงมาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์แต่หากยังมาจากสิ่งซึ่งพระองค์เป็นในสายตาของประชาชนชาวไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างของคุณงามความดี เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ พระองค์ทรงทำให้ความศรัทธาของพวกเราในการทำความดียังคงอยู่ในยุคที่การเมืองที่สกปรกและการแก่งแย่งแข่งขันมีอยู่ทั่วไป

ประเทศไทยในปัจจุบันแตกต่างจากประเทศไทยเมื่อ 60 ปีที่แล้ว จากประเทศสังคมเกษตรกรรมเรียบง่ายยึดถือค่านิยมในเรื่องของความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง ปัจจุบันได้กลายเป็นประเทศที่ถูกพัฒนาเป็นสังคมเมือง สังคมแห่งการบริโภคซึ่งเงินมีอำนาจมากที่สุด  จากสังคมซึ่งผู้คนปฏิบัติตามมาตรฐานของสังคม มาเป็นสังคมวัตถุนิยมและสุขนิยม  ประเทศไทยเองก็ประสบอุปสรรคปัญหาหลากหลายระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว เช่น สงครามเย็น กบฎคอมมิวนิสต์ การทำรัฐประหาร ความเสื่อมโทรมของธรรมชาติ การก่อจลาจลบนท้องถนน การทุจริตของรัฐบาล การล้มละลายทางเศรษฐกิจ ภัยสึนามิ และความไม่สงบสุขในภาคใต้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความวิตกกังวลและความไม่มั่นคง การที่ตำรวจมีปัญหาคอรัปชันและกระบวนการยุติธรรมมีปัญหาทำให้ศีลธรรมจรรยาหดหายไปจากสังคมเพราะประชาชนไม่สามารถพึ่งพากฎหมายได้ แต่ต้องพึ่งพาความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสามารถในการจ่ายเงินเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ  หากไม่มีองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราคงหมดสิ้นซึ่งศรัทธาของการทำความดีไปนานแล้ว 

เมื่อเรามีแต่นักการเมืองที่ทุจริตและวางอำนาจบาตรใหญ่ หัวใจของเรากลับเบิกบานขึ้นเมื่อเห็นพระเจ้าอยู่หัวของเราพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านอันห่างไกลอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยภายใต้แสงแดดที่แผดเผา หรือทรงนั่งบนพื้นดินเพื่อมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนทั่วไปโดยไม่ถือพระองค์ว่าพื้นจะเปรอะเปื้อนเพียงใด  เมื่อเหล่าคนรวยและมีอำนาจนิยมที่จะโอ้อวดความมั่งคั่งของพวกเขา หัวใจของพวกเราก็อบอุ่นเมื่อได้รับรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงใช้สิ่งของซึ่งผลิตภายในประเทศ รองเท้ากีฬาธรรมดา ไม่ทรงทิ้งดินสอที่ใช้แล้วเพียงครึ่งหนึ่ง ทรงเสวยข้าวซ้อมมือแม้ว่าข้าวซ้อมมือมักจะถือกันว่าเป็นอาหารสำหรับนักโทษ และทรงรับสุนัขข้างถนนเป็นสุนัขทรงเลี้ยง  เมื่อสุขนิยมได้กลายเป็นสิ่งซึ่งครอบงำคนในชาติ การได้รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้มีความรอบคอบไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งจึงเป็นเรื่องที่ดี 

เมื่อมีไม่กี่คนที่กล้าที่จะเข้าไปยังบางพื้นที่ เช่นพื้นที่ที่มีความไม่สงบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่นั้นเนื่องจากพื้นที่เหล่านั้นเป็นพื้นที่ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือมากที่สุด  เมื่อประเทศแสดงความไม่เต็มใจในการยอมรับชนกลุ่มน้อย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนพวกชนกลุ่มน้อยนั้นเพื่อให้ปวงชนชาวไทยทั้งชาติรู้ว่าพวกเขาต้องเป็นมิตรต่อกันหากต้องการให้เกิดความสงบสุขสันติ

เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจอันเกิดจากความละโมบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสเรื่องปรัชญาศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้คนในประเทศกลับมามีจิตสำนึก เราได้เห็นความงดงามของความเรียบง่ายในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราได้เห็นความกล้าหาญ การให้โดยไม่แบ่งชั้นวรรณะ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมานะบากบั่น และพระจริยวัตรทางศาสนาอันงดงาม

เมื่อเรารู้สึกใกล้ชิดกับพระองค์ เราย่อมรู้สึกถึงความดีงามของพระองค์ซึ่งทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในขณะที่เรายังคงติดอยู่กับโลกของการแข่งขันและความเห็นแก่ตัว

เราอาจรู้สึกสิ้นหวังกับความถดถอยของศีลธรรมจรรยาของคนในประเทศ เราอาจรู้สึกผิดหวังกับตัวเราเองเมื่อเราไม่สามารถทัดทานกับสิ่งยั่วยวนต่างๆที่อยู่รอบตัว แต่เราไม่เคยห่างหายจากการทำความดี นั่นเป็นเพราะพระเจ้าอยู่หัวของเรา  เพราะสิ่งซึ่งพระองค์ทรงเป็น เรารู้ว่าเราจะต้องเพียรพยายามที่จะเป็นคนเช่นไร

ชีวิตอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนาม และเราอาจจะอ่อนแอและไม่สมบูรณ์พร้อม แต่เมื่อเรารู้ว่าเราได้รับความรักจากบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นแบบอย่างของความดีงาม จะทำให้เรามีพลังอันมหัศจรรย์ที่จะเผชิญหน้าต่อสิ่งใดๆก็ตามที่อาจเกิดขึ้นได้ ที่จะได้เดินตามรอยเท้าพระองค์ ที่จะได้ค้นพบความดีงามในตัวเราเองอีกครั้งหนึ่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมากยิ่งกว่ากษัตริย์ ทรงเป็นเพียงบุคคลเดียวที่ทำให้เรากลับมามีความเชื่อในมนุษยธรรมและมีความเชื่อมั่นในตัวเองอีกครั้งในยามที่เรามีความทุกข์เข็ญและหมดหวัง และนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เรารักและเทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวของเรายิ่งนัก