รูปภาพของดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์
Action Research (AR)
โดย ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ - อาทิตย์, 2 เมษายน 2017, 01:32PM
 

Action Research (AR

 โดย ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์

Action Research (AR) คือ การสืบเสาะมากกว่าการที่จะใช้ทฤษฎี เป็นวิธีการที่ง่ายการวบรวมความเข้าใจต่องานของกลุ่มผู้ปฏิบัติการ หรือการพัฒนาทฤษฎี ด้วยการปฏิบัติผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ขณะที่ประสบการณ์ก็เป็นฐานของการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Reason and Bradbury (2001,1) ให้นิยามของ Action Research (AR) ไว้ว่า การวิจัยเชิงปฎิบัติการ เป็นกระบวนการสืบเสาะข้อเท็จริงเชิงลึกเป็นการปฏิบัติ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การทำงานเป็นทีม การสื่อสารขององค์กร ( และทางสังคม) การวิจัยเชิงปฎิบัติการที่ต้องการแก้ปัญหาอย่างรีบด่วน เกี่ยวข้องดังนี้

  • เน้นการปฏิบัติ เป็นสำคัญในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริง
  • สะท้อนผลการปฏิบัติงานโดยผู้ปฏิบัติในการวิจัย
  • การมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยกับผู้ร่วมวิจัย
  • ใช้วงจรการปฏิบัติงานเป็นกระบวนการหมุนเวียนจากการ วางแผน การปฏิบัติการ และการสะท้อนผลกลับมายังการเก็บ รวบรวมข้อมูล สู่การพัฒนาการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
  • มีการวางแผนในการปฎิบัติ เพื่อการพัฒนาทีดีขึ้น ตอบสนอง
  • ความจำเป็นในการปฏิบัติ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
  • การระมัดระวัง การวางแผน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัย

Action Research (AR) เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายอย่างรวดเร็วโดย เฉพาะการศึกษาทางด้านจิตวิทยา ในขณะที่มีข้อแตกต่างจากการวิจัยแบบอื่นๆเพราะ จะเน้นการอภิปรายกลุ่ม ในการใช้จิตวิทยาในการทำงาน และความสัมพันธ์ของ

ปัญหาจิตวิทยา

 แปลจาก Carla Willing Wendy Station –Roger “Qualitative in Psychology”