รูปภาพของวิไลพร อินทร์นอก
การอ่าน…กับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน
โดย วิไลพร อินทร์นอก - อังคาร, 4 เมษายน 2017, 01:55PM
 

การอ่านกับวัยรุ่นไทยในปัจจุบัน

บทความ มิสวิไลพร  ทวยจัด

          ปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  ทั้งทางด้านเทคโนโลยี  และด้านวิทยาการต่างๆ เหล่านี้ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม และสังคมเป็นอย่างมาก การอ่านก็เช่นกัน การอ่านได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในสังคม ซึ่งส่งผลให้ วัยรุ่นไทยในปัจจุบันซึมซับวัฒนธรรมการอ่านที่ต่างไปจากอดีตมากขึ้น

การอ่านเป็นปัจจัยสำคัญ ที่สามารถช่วยให้สังคมไทย พัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอ่านนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ ในทุกๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นการคิด หรือกระทำสิ่งใดนั้น ย่อมต้องอาศัยการอ่านเป็นสำคัญวัยรุ่นไทยนับได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้  ความสามารถในการอ่านเป็นอย่างดี เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ความเป็นสากลมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีสื่อหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่มีประโยชน์ และเพื่อความบันเทิง วัยรุ่นไทยสามารถที่จะเลือกอ่านในสิ่งที่ตนเองชอบ และสนใจได้อย่างกว้างขวาง สื่อที่วัยรุ่นไทยเลือกอ่านนั้น ส่วนใหญ่มักเป็นสื่อ ประเภทบันเทิง ฉาบฉวย และหวือหวา ซึ่งสื่อเหล่านี้ นับว่าเป็นสื่อที่เข้ามามีบทบาทต่อการอ่าน ของวัยรุ่นไทย เป็นอย่างมาก การอ่านนั้นมีความจำเป็นต่อคนทุกระดับ เพราะไม่ว่าใครก็จำเป็นที่จะต้องอ่านกันทั้งนั้น เช่นการอ่านแผ่นป้ายโฆษณา การอ่านข้อความ การอ่านหนังสือพิมพ์ การอ่านคำกล่าวรายงาน หรือแม้กระทั่งการอ่านเรื่องใกล้ตัวอย่างชื่อของตนเอง เป็นต้น

การอ่านโดยทั่วไปมีจุดประสงค์สำคัญคือ เป็นการอ่านเพื่อเก็บความรู้ เป็นการอ่านเพื่อจดจำเอาสาระสำคัญต่างๆมารวบรวมกันไว้เป็นความรู้รอบตัว เพื่อจะสามารถนำไปใช้ได้ในโอกาสต่างๆ การอ่านเพื่อวิเคราะห์ คือ การอ่านโดยพิจารณาส่วนต่างๆ ของบทเพื่อให้เกิด ความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนต้องอ่าน ซ้ำหลายๆครั้ง เหล่านี้มักใช้ในการอ่านหนังสือเชิงวิชาการ  การอ่านเพื่อตีความ เมื่ออ่านรู้เรื่องแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตีความ การตีความนั้นมักเป็นไปตามประสบการณ์ และ ความรู้สึกของผู้อ่านแต่ละคน
 เมื่ออ่านได้ตามจุดประสงค์สำคัญดังกล่าวแล้ว ก็ยังจะต้องมีการประเมินค่าในสิ่งที่อ่านด้วย การประเมินค่า คือ การชี้แจงบอกกล่าวว่าสิ่งไหนมีความดีด้านใด บกพร่องในด้านใด สำหรับการประเมินค่าต้องพิจารณารูปแบบสื่อที่อ่านนั้นให้ดีเสียก่อน แล้วจึงพิจารณาว่า จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ของสื่อนั้นคืออะไร เมื่อจะประเมินค่าสิ่งที่ได้อ่าน ต้องพิจารณารูปแบบ และจุดประสงค์ในการผลิต การประเมินค่าของเราไม่คำนึงว่าจะถูกต้องหรือไม่ ตรงกับความคิดเห็นของใคร และควรพิจารณาส่วนต่างๆ ของสื่อที่อ่านอย่างละเอียดถี่ถ้วน
โดยทั่วไปการอ่านมีผลสำคัญต่อวัยรุ่นไทย 2 ประการคือ ประการแรก อ่านแล้วได้ "อรรถ" ประการที่สอง อ่านแล้วได้ "รส" ถ้าวัยรุ่นไทยตระหนักยู่ตลอดเวลาถึงผลสำคัญทั้งสองประการนี้ก็ ย่อมจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ จากการอ่านสื่อนั้นๆ ตรงตามเจตนารมณ์ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อออกมาเสมอ อย่างไรก็ตาม การอ่านมีความสำคัญต่อคนทุกเพศทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ ซึ่งอาจกล่าวสรุปได้ว่า การอ่านนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญยิ่งในการศึกษาเล่าเรียนทุกระดับ ผู้เรียนเป็นที่จะต้องอาศัยทักษะการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาสาระของวิชาการต่างๆ เพื่อให้ตนเองได้รับความรู้และประสบการณ์ตามที่ต้องการ ในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป คนเราต้องอาศัยการอ่านติดต่อสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นร่วมไปกับทักษะการฟัง การพูด และการเขียน ทั้งในด้านภารกิจส่วนตัวและการประกอบอาชีพการงานต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งการอ่านช่วยให้วัยรุ่นไทยสามารถนำความรู้และประสบการณ์จากสิ่งที่อ่านไปปรับปรุง และพัฒนาอาชีพหรือธุรกิจการงานที่ตนเองกระทำอยู่ให้เจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด การอ่านสามารถสนองความต้องการพื้นฐานของบุคคลในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยให้มั่นคงปลอดภัย ช่วยให้ได้รับระสบการณ์ใหม่ ช่วยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ช่วยให้มีเกียรติยศและชื่อเสียง ฯลฯ  

การอ่านทั้งหลายจะส่งเสริมให้วัยรุ่นไทยได้ขยายความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างลึกซึ้งและกว้างขวาง ทำให้เป็นผู้รอบรู้ เกิดความมั่นใจในการพูดปราศรัย การบรรยายหรือ การอภิปรายปัญหาต่าง ๆ นับว่าเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพ และความน่าเชื่อถือให้แก่ตนเอง การอ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์หลายชนิดนับว่าเป็นกิจกรรมนันทนาการที่น่าสนใจมาก เช่น อ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จดหมาย หนังสือการ์ตูน ฯลฯ เป็นการช่วยให้วัยรุ่นไทยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้เป็นอย่างดี การอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต เช่น วรรณคดี ประวัติศาสตร์ เอกสารสำคัญ  ฯลฯ ก็จะช่วยให้วัยรุ่นไทยรู้จัก และได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยเอาไว้ และสามารถพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปได้เป็นอย่างดี อันที่จริงตัวหนังสือหรือตัวอักษรหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ไม่มีความหมายอะไร ความหมายนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในจิตใจของผู้อ่าน ดังนั้น ตัวอักษรจึงเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ทำให้เกิดจินตนาการ หรือความคิดที่มีในจิตใจของผู้อ่านเท่านั้น เราต้องยอมรับว่ากระบวนการของการอ่านหนังสือมิใช่สิ่งที่จะกระทำได้ง่าย และได้ประโยชน์จากการอ่านเท่าเทียมกันทุกคน ถึงแม้ว่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เพราะระดับความสามารถในเชิงอ่านของแต่ละคนมีต่างกัน ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางการอ่านหนังสือมามากกว่าย่อมได้ประโยชน์จากการอ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ๆ มากกว่าผู้อื่น แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าความสามารถในเชิงอ่านมิใช่ลักษณะทางจิตวิทยาที่มีติดตัวมาแต่กำเนิด หากเป็นสิ่งสั่งสมมาเป็นลำดับตั้งแต่วัยเด็ก และที่สำคัญเหนือสิ่งใดก็คือ ความสามารถในการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนกันได้ การอ่านเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างภาษาเขียน เสียง และการรับรู้ระหว่างตากับประสาทตา แล้วการรับรู้ทางประสาทตาก็ส่งไปยังสมองถึงสิ่งที่ได้อ่านจนถึงการยอมรับแล้วจึงแปลเอาความจากสิ่งที่ได้รับรู้นั้น ๆ ผู้อ่านในระยะเริ่มเรียนหรือยังอ่านไม่เก่งจะรับเอาสัญลักษณ์ทางภาษาเขียนหรือตัวหนังสือไปรวมกับประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับเสียงและคำพูดที่เคยได้ยินมาก่อน จากนั้นก็แปลงรหัสจากภาษาเขียนออกมาเป็นเสียงภาษาพูด แล้วอ่านจึงแปลงรหัสจากภาษาพูดออกมาเป็นความหมาย จึงจะเกิดความเข้าใจในการอ่าน

 ลักษณะกระบวนการอ่านจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ การรับรู้ การตีความ และการตอบสนอง จึงจะทำให้ลักษณะกระบวนการอ่านดำเนินไปได้ครบวงจรและสามารถสื่อความหมายได้ตามที่ต้องการ  การอ่านเป็นทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต การอ่านแต่ละครั้งจะมีความมุ่งหมายแตกต่างกันออกไป หากวัยรุ่นไทยตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านแต่ละครั้งไว้ จะช่วยให้การอ่านมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และสามารถนำไปใช้กับหน้าที่การงานและการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีการอ่านเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้และเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้ การคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ประสบการณ์แก่ผู้อ่าน การอ่านที่มีประสิทธิภาพ ผู้อ่านจำเป็นจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมาย และความนึกคิดของผู้เขียน สามารถจับใจความสำคัญจากเนื้อหาที่อ่าน สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ สามารถนำความรู้และความคิดที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  ความสามารถในการอ่านนับเป็นทักษะที่สำคัญในการศึกษาทุกระดับ เพราะในการเรียนวิชาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ตาม ล้วนแต่ต้องใช้ทักษะการอ่านเป็นสื่อสำคัญในการเรียนรู้ การอ่านมีความสำคัญอย่างมากในฐานะเครื่องมือในการรับและส่งสาร  การอ่านมีความจำเป็นต่อชีวิตของคนในยุคปัจจุบันยิ่งกว่ายุคที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นเพราะโลกปัจจุบันเป็นโลกที่เปลี่ยนไปทั้งด้านสังคม วัตถุ วิทยาการ เทคโนโลยี และความรู้สึกนึกคิด ฯลฯ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่มนุษย์เกิดมาในโลกปัจจุบันต้องสนใจการอ่าน และต้องอ่านเพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไป การอ่านเป็นสิ่งจำเป็น และให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากทุกด้านและทุกโอกาส การอ่านจะช่วยส่งเสริมความรู้ความคิดของคนเราให้เพิ่มพูนขึ้น ผู้ที่อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมได้เปรียบ และ มีชีวิตที่ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว การอ่านเปรียบเสมือนกุญแจสำคัญ สำหรับไขหาความรู้ที่มีอยู่มากมายในโลกใบนี้ และถ้าได้นำเอาความรู้ที่ได้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาให้แก่สังคมแล้ว บุคคลเหล่านี้ก็จะเป็นพลเมืองดีของสังคม สังคมใดมีบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการอ่านอยู่มาก สังคมนั้นก็ย่อมจะเจริญพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ประเทศไทยเราจึงควรสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก และ วัยรุ่นไทยได้อ่านหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากมนุษย์จะใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความรู้แล้ว ยังใช้การอ่านเป็นเครื่องมือแสวงหาความเพลิดเพลิน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจด้วย ในต่างประเทศเราจะเห็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ในห้องนอนห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเยาวชน ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้หล่อหลอมให้คนในประเทศ มีทั้งจิตวิญญาณ และนิสัยรักการอ่านอยู่ในสายเลือดมาตั้งแต่เด็กๆ  ในปัจจุบันการสร้างจิตสำนึกในการอ่านของประเทศตะวันตก ไม่ได้เริ่มที่เด็กในระดับประถมหรืออนุบาล แต่เขาพัฒนากันตั้งแต่ทารกที่อยู่ในครรภ์  โดยให้แม่เป็นผู้อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เพราะเชื่อว่า นั่นคือการกระตุ้นให้เด็กได้ซึมซับความรู้ และ ความรู้สึกอยากเรียนรู้นับตั้งแต่พวกเขาเกิดมา เหล่านี้อาจฟังดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่นั่นสะท้อนให้เห็นว่า ทุกประเทศล้วนต้องการชิงความได้เปรียบเหล่านี้เพื่อการแข่งขันในอนาคตเพราะรู้ว่าการศึกษาจะเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จประการแรกในเศรษฐกิจภูมิปัญญา ผลแห่งความสำเร็จอาจต้องใช้ระยะเวลานานไม่ใช่เพียงระยะเวลาสั้นๆ  ประโยชน์หลักๆที่วัยรุ่นสามารถได้รับจากการอ่านนั้นก็คือ ได้รับความรู้ ความคิดเห็น อันนำไปสู่การเกิดปัญญา มีหลายครั้งในยามที่มีปัญหาคับอกคับใจไม่สามารถปรึกษาใครได้ การอ่านเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้ได้รับความรู้แก้ปัญหาตลอดจนมองเห็นหนทางในการแก้ปัญหาได้กระจ่าง ชัดเจนขึ้น หนังสือ และ สื่อต่างๆ สร้างขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน ผู้อ่านจึงได้ ซึมซับจินตนาการเหล่านั้นเข้าไว้ในจิตใจ ตลอดจนเกิดการจุดประกายสร้างสรรค์จินตนาการต่างๆ มนุษย์ต่างกับสัตว์โลกตรงที่การมีจินตนาการ การอ่านสามารถทำลายความจำเจจากชีวิตที่มีแต่กิจวัตร และ ภาระหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

            มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับความอยากรู้อยากเห็น อยากทำสิ่งนั้น อยากทำสิ่งนี้ แต่ก็มีกฎเกณฑ์หรือมาตรฐานอีกหลายอย่างที่กีดกั้นไม่ให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังใจฝัน หากเราสามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้ นั่นคือการได้รับประสบการณ์ตรง เพราะเราได้ไปสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ ด้วยตนเอง ในทางตรงกันข้าม หากมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรค ก็ใช่ว่าเราจะหมดหวังเสียทีเดียว การอ่านเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมให้กับมนุษย์ และ เมื่อถึงคราวที่ต้องเผชิญหน้ากับความเป็นจริง ประสบการณ์ต่างๆที่เราได้รับจากการอ่านจะสามารถช่วยเราไว้ได้ นักเขียนหลายคนบรรยายฉากการเสพย์ติด และอารมณ์ที่บรรเจิดได้อย่างดีเยี่ยม จนผู้อ่านอาจหลงคิดว่าผู้เขียนคงจะเคยลองเสพจริงๆ แท้ที่จริงแล้ว เกิดจากการที่ผู้เขียนอ่าน และศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อเกิดประสบการณ์ทางอ้อมเหล่านั้นนั่นเอง การอ่านหนังสือเป็นการพักผ่อนอย่างหนึ่งที่ประหยัด และปลอดภัย การที่เราได้มีหนังสือดีๆสักเล่มไว้อ่าน ก็เปรียบได้กับการที่ได้มีเพื่อนที่รู้ใจ และพร้อมที่จะเป็นเพื่อนคลายเครียด หรือคลายเหงาได้ตลอดเวลาที่เรานำขึ้นมาอ่าน การอ่านสามารถสร้างสมาธิ และ การอ่านก็ต้องใช้สมาธิด้วย เมื่อพูดถึงคำว่าสมาธิแล้ว หลายๆ คนคงนึกถึง การนั่งหลับตา วัด พระ ความศักดิ์สิทธิ์ หรือความยิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วเราสามารถสร้างสมาธิได้จากการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยสมาธิ การรวบรวมความสนใจให้เพ่งไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งในที่นี้หมายถึงตัวหนังสือที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้านั่นเอง

  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางภาษาเขียน เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง ความรู้คือพลังอำนาจ และหนังสือก็เต็มไปด้วยความรู้แต่การอ่านเป็นยิ่งกว่าเครื่องมือ ในการปฏิบัติการภายในหนังสือเราสามารถเสริมสร้างจิตใจของพวกเขา เราสามารถที่จะผ่อนคลายและสนุกสนานในช่วงเวลานั้น วัยรุ่นที่เติบโตมาเป็นคนรักการอ่าน แม้เวลาผ่านไปหลายปี วัยรุ่นเหล่านี้ล้วนมีความทรงจำที่งดงาม พวกเขาจดจำได้ถึงเรื่องราวที่ทำให้พวกเขาหัวเราะและร้องไห้ พวกเขาจดจำช่วงเวลาที่ได้อยู่กับบุคคลที่เขารัก การอ่านร่วมกัน การทำตัวเป็นต้นแบบของพ่อแม่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ลูกๆ สนใจ และสนุกสนานกับการอ่านและเห็นคุณค่าของมัน เมื่อเวลาผ่านไปหากรู้สึกล้า เบื่อ และขาดความสนใจในการอ่าน วัยรุ่นควรที่จะหยุดพักการอ่านเอาไว้สักพัก เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง วัยรุ่นก็จะเกิดความต้องการอ่านหวนกลับคืนมา ประสบการณ์ด้านอารมณ์มีผลต่อการตัดสินใจอ่านและเขียนของวัยรุ่น ทัศนคติแรงจูงใจ ความสนใจ ความรู้สึก และค่านิยม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการอ่านและการเขียน และพวกเขาจะใช้ความพยายาม แค่ไหน ในการเรียนรู้แต่ละสิ่งนั้นเด็กๆ มักได้รับรู้แรงจูงใจอย่างมากจากตัวอย่าง การได้เห็นพ่อแม่ ครู และ เพื่อนๆสนุกสนานกับการอ่านนั้น สามารถช่วยสร้างความรู้สึกในแง่บวกได้ ต่อมาเมื่อเขาเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาจะรู้สึกว่า การอ่านเป็นเรื่องที่สนุก และไม่ยากนักกับการปฏิบัติปัจจุบันวัยรุ่นไทยได้รับการยอมรับจากสังคมทุกระดับแล้ว ว่ามีความรู้ ความสามารถ และความกระตือรือร้นในการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่กล้าแสดงออกถึงความสามารถต่างๆ
 สรุปได้ว่าการอ่านนั้นมีความสำคัญต่อวัยรุ่นไทยเป็นอย่างสูง เพราะการเรียน การงานและการดำรงชีวิตของวัยรุ่นนั้น ล้วนเกี่ยวข้องกับการอ่านเป็นอย่างมาก วัยรุ่นไทยในปัจจุบันมีความคิดความสามรถที่ต่างไปจากอดีต ทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นตัวของตัวเอง ความคิดที่เป็นอิสระ ชีวิตของวัยรุ่นไทยจะสามารถพัฒนาไปในทางที่ดีได้ ก็ต่อเมื่อวัยรุ่นไทยมีความรู้ความสามารถในการอ่านเป็นอย่างดี โดยวัยรุ่นไทยเองก็จะต้องศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนทักษะในการอ่านด้วย เช่นเดียวกับการพัฒนาประเทศชาติ ผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติเองก็จะต้องมีความรู้ความสามารถ ในการอ่านเป็นอย่างดี และผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศชาติในกาลต่อไปนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่น หากแต่เป็นวัยรุ่นไทยนั่นเอง.

                                                                           

 

 

   แหล่งที่มาโดย : http://oknation.nationtv.tv/blog/tagadakung/2012/03/31/entry-2
  
โดย : นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
  วันที่เข้าถึงข้อมูล : 4 เมษายน  พ.ศ. 2560