รูปภาพของศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด
กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ “อ่านความคิด พิชิตใจคน”
โดย ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด - ศุกร์, 20 เมษายน 2018, 12:17PM
 

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จ อ่านความคิด พิชิตใจคน

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง มิพ่าย

1.ปรับปรุงนิสัยก่อนสายเกินแก้ ความสำเร็จในชีวิตของคนเราไม่ได้เกิดขึ้นง่าย ๆ บางคนอาจใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ก็ต้องพบเจอบทเรียนและความล้มเหลวมาก่อน ซึ่งต้องยอมรับว่าสาเหตุของความล้มเหลว ส่วนหนึ่งเกิดจากความคิดและวิธีปฏิบัติของตัวเราเองเช่น นิสัยผัดวันประกันพรุ่ง มีข้อแม้ข้ออ้างกับตัวเองเสมอๆ ขาดความมุ่งมั่นแต่เลือกที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆ เสมอหากพบกับปัญหาและอุปสรรคการอ่านความคิดและเรียนรู้พฤติกรรมของตนเองอย่างเข้าใจ เมื่อประสบกับความล้มเหลวก็จะทำให้ทบทวนและปรับเปลี่ยนความคิดเสียใหม่เพียงเปลี่ยนความคิด ก็สามารถทำให้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ 

2.ทัศนคติเปลี่ยน อนาคตเปลี่ยน สิ่งที่เห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดการเรียนรู้และเข้าใจคนอื่น ทำให้ทัศนคติในเชิงลบของคนเราหมดไป เมื่อทัศนคติเปลี่ยน การกระทำก็ย่อมเปลี่ยนหากคนเรามีความเข้าใจที่ดีก็จะส่งผลถึงการกระทำ ทัศนคติที่ดี การกระทำก็ออกมาดี ถ้าเรามีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ทำก็อาจเป็นที่สิ่งที่ไม่ถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จหรือความล้มเหลว ล้วนมีทัศนคติเป็นตัวกำหนดการกระทำทั้งสิ้น

3.เกิดความไว้วางใจ หลักการบริหารเพื่อนำไปสู่เป้าหมายขององค์กรจะให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตของคนเราก็ไม่แตกต่างกันเราไม่สามารถอยู่คนเดียวหรือทำงานคนเดียวให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้ การอ่านความคิดของคนอื่น นอกจากทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกัน ยังทำให้เกิดความไว้วางใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้เช่นกัน

4.ได้เรียนรู้และไตร่ตรองจากมุมมองของตัวเรา การอ่านความคิดของคนทำให้เราได้เรียนรู้ความต้องการของคนอื่น เมื่อนำมาไตร่ตรองก็จะทำให้เข้าใจอย่างมีเหตุมีผล สามารถคิดวิเคราะห์แล้วนำมาปรับใช้ในชีวิตได้

5.เกิดการเรียนรู้และแบ่งปัน การเรียนรู้ความคิดหรือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น นอกจากทำให้เราเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้อื่นแล้ว ยังทำให้เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันการรับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากคนอื่น ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เอื้อให้คนเราสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วขึ้น

6.กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ คนส่วนใหญ่เมื่อต้องพบเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือเคยล้มเหลวมาก่อน ก็จะเกิดความกลัวและลังเลที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ ๆทำให้โอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตห่างไกลออกไป เมื่อได้อ่านความคิดหรือได้เรียนรู้แนวคิดของคนอื่น ก็จะทำให้เกิดพลังเปรียบเสมือนแรงกระตุ้นทำให้กล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ ๆ หรือกล้าที่จะเริ่มต้นอีกครั้ง

7.ทำให้เกิด connection โอกาสประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต หรือประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ connection มีบทบาทสำคัญ เพราะเป็นการเชื่อมโยงหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างบุคคลการอ่านความคิดของของคนทำให้รับรู้ความต้องการและคอยช่วยเหลือเกื้อกูล คอยประคับประคองกันไป หากเป็น connection ทางธุรกิจ ก็หมายถึง การสร้างโอกาส ทำให้ธุรกิจหรือกิจการเป็นที่รู้จักมากขึ้น

8.กำหนดบทบาทตัวเองได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ความคิดของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือความคิดของเพื่อนร่วมงานรวมถึงความคิดของบุคคลอื่น ๆ ทำให้เราสามารถกำหนดบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม และเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จตามสิ่งที่เราต้องการ

บทสรุป ความคิดเป็นตัวกำหนดการกระทำ ดังนั้น ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตจึงขึ้นอยู่กับความคิดของบุคคล การเรียนรู้ความคิดของตนเองและคนอื่นถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ เช่นเดียวกับวลีเด็ดของซุนวู จากตำราพิชัยสงคราม

Posted By: รัชนก พวงธนะสารon: November 08, 2016

ม.ศักดิ์ณรงค์ ช้อนขุนทด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง