รูปภาพของชฎาพร โฉมประเสริฐ
10 เทรนด์เทคโนโลยีประจำปี 2019
โดย ชฎาพร โฉมประเสริฐ - พฤหัสบดี, 11 เมษายน 2019, 11:43AM
 

1. Autonomous Things

หุ่นยนต์, Drone และรถยนต์ไร้คนขับจะเริ่มนำ AI ไปใช้เพื่อให้สามารถทำในสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์เคยต้องทำด้วยตนเองได้มากขึ้น เปลี่ยนจากการใช้ Rigid Programming มาใช้ AI เช่น หาก Drone บินสำรวจในฟาร์ม พบว่าพืชผลพร้อมเก็บเกี่ยวแล้ว Drone ก็จะส่งสัญญาณไปยังหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวหรือรถเก็บเกี่ยวให้ทำงานได้เองโดยอัตโนมัติมีความเป็นโซลูชั่นมากขึ้น


2. Augmented Analytics

 

หัวใจของการทำ Augmented Analytics หรือการทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้ภาคธุรกิจได้มีองค์ความรู้ในแง่มุมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำให้เกิดกลุ่ม Citizen Data Scientist มากขึ้น

3. AI-Driven Development

 

แนวโน้มเดิมที่ Data Scientist เคยต้องทำงานร่วมกับ Software Developer เพื่อพัฒนาโซลูชั่นที่นำ AI เข้าไปเสริมนั้นจะเปลี่ยนไป โดยเครื่องมือที่จะทำให้เหล่า Software Developer สามารถนำ AI ไปเสริมใน Application ของตนให้ใช้งานง่ายขึ้น ทำให้การนำ AI ไปใช้งานจริงนั้นมีความแพร่หลาย และเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการต่างๆ

4. Digital Twins

 

การนำข้อมูลจากวัตถุหรือระบบในโลกจริงไปนำเสนอแบบครบถ้วนทุกมิติในโลก Digital นั้น ได้รับความนิยมมากขึ้น ภายในปี 2020 อุปกรณ์ Connected Device กว่า 20,000 ล้านชิ้นทั่วโลกจะมีตัวตนแบบ Digital Twin ควบคู่ไปด้วย

5. Empowered Edge

 

การทำ Edge Computing หรือการย้ายระบบจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลไปไว้ใกล้ ๆ กับ Sensor หรือ Endpoint ให้มากขึ้นก่อนส่งข้อมูลขึ้น Cloud ได้รับความนิยมมาก โดยในภายภาคหน้าเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก คือชิปประมวลผลสำหรับงานทางด้าน AI โดยเฉพาะ และระบบโครงข่าย 5G

6. Immersive Experience

 

เทคโนโลยี Conversational Platform ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อหรือควบคุมระบบต่างๆ ได้ด้วยภาษามนุษย์ผ่านทาง Chat หรือการพูดนั้น ถูกนำมาผสานรวมเข้ากับ Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) และ Mixed Reality (MR) ทำให้เกิดวิธีการสื่อสาร และโต้ตอบรูปแบบใหม่ระหว่างผู้ใช้งานกับเทคโนโลยี

7. Blockchain

 

Blockchain ในปัจจุบัน ยังไม่ได้ดึงประสิทธิภาพของเทคโนโลยีออกมาใช้อย่างเต็มที่ นอกเหนือจากการนำ Blockchain มาใช้เพื่อทำการแปลงกระบวนการทางธุรกิจให้มีความเป็นอัตโนมัติหรือบันทึกสิ่งต่างๆ อย่างน่าเชื่อถือในรูปแบบ Digital อีกทั้งสามารถนำ Blockchain มาใช้เพื่อแบ่งปันข้อมูลติดตามวัตถุสิ่งของ และสร้าง Digital Twin รวมถึงการลดปัญหา Vendor Lock-In ให้เกิดขึ้นในอนาคต

8. Smart Spaces

 

พื้นที่อัจฉริยะที่เกิดขึ้นจากการผสานผู้คน, กระบวนการ, บริการ และสิ่งของอัจฉริยะ เกิดมากขึ้นทั้งในโลกจริง และในโลก Digital เพื่อสร้างประสบการณ์รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในการใช้ชีวิต และการทำงาน ต่อยอดจากเทคโนโลยี Smart City, Digital Workplace, Smart Home และ Connected Factory ขึ้นไปอีกขั้น ทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมากยิ่งขึ้น

9. Digital Ethics and Privacy

 

ประเด็นด้านจริยธรรม และความเป็นส่วนตัวได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และภาครัฐ ซึ่งผู้คนให้ความสำคัญกับการที่เหล่าองค์กร และภาครัฐนำข้อมูลของตนไปใช้ รวมถึงการดำเนินนโยบายเชิงรุกเพื่อป้องกันกรณีปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นแล้วมาตามแก้ไขภายหลัง ดังนั้นข้อตกลงในประเด็นด้านจริยธรรมในการใช้งานข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนั้นถูกยกระดับขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำในฐานะสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกบังคับให้ต้องทำ

10. Quantum Computing

 

การนำ Quantum Computing มาใช้งานในเชิงอุตสาหกรรม เริ่มมีความเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรื่อยๆ เหล่า CIO หรือผู้นำทางด้านระบบ IT ขององค์กร เริ่มทำความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี และมองหาวิธีการนำ Quantum Computing มาใช้งานกันมากขึ้น เพื่อที่ว่าเมื่อเทคโนโลยีมีความพร้อม ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

แหล่งที่มา : https://www.techtalkthai.com