รูปภาพของสมบูรณ์ สุขชัย
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาหน่วยงาน
โดย สมบูรณ์ สุขชัย - พฤหัสบดี, 15 เมษายน 2021, 06:00PM
 

หลักการทำงานพื้นฐาน
ทำความเข้าใจจุดประสงค์ของการทำงานอย่างถูกต้อง เรียนรู้จากกันและกัน และพยายามปรับตัว ตั้งใจทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ จัดการการทำงานอย่างสร้างสรรค์
วิเคราะห์หาสาเหตุของข้อผิดพลาดอย่างมีหลักการ และพยายามจัดการแก้ปัญหานั้น ๆ อย่างมีระบบ เพื่ออุดช่องโหว่ของปัญหาให้ได้มากที่สุด
สำคัญที่สุด คือ ทำความเข้าใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตั้งเป้าหมาย วางแผนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
2. ทำความเข้าใจอุปนิสัย ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
3. ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานที่เคยชิน
4. เรียนรู้ข้อดีของกันและกัน แล้วนำมาปรับใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง
5. มองข้ามข้อไม่ดีของกันและกัน
6. ยอมรับข้อไม่ดีของกันและกัน แล้วปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น

เคล็ดลับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Accountability รับผิดชอบ
Commitment พันธกรณี (ความมุ่งมั่น)
Collaboration การร่วมมือ ปรึกษา ทำงานเป็นกลุ่ม
Communicate การกล่าวทักทาย ติดต่อ สื่อสาร
On time การตรงต่อเวลา
Ownership ความเป็นเจ้าของ
Reporting การรายงาน