รูปภาพของดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์
แนวคิดการผสมผสานวิธีประเมิน (Hybrid Evaluation Approach) ของระบบการประเมินครู
โดย ดร.ยุภาพร เทพสุริยานนท์ - อาทิตย์, 10 มีนาคม 2013, 10:59AM
 

แนวคิดการผสมผสานวิธีประเมิน (Hybrid Evaluation Approach) ของระบบการประเมินครู

โดย ดร.ยุภาพร  เทพสุริยานนท์  (Yuphaporn  Thepsuriyanon)

 

แนวคิดการผสมผสานวิธีประเมิน สามารถช่วยพัฒนาระบบการประเมินการปฏิบัติงานของครูให้มีแนวทางที่ชัดเจน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มีมาตรฐานการประเมินในแนวทางเดียวกัน และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่าน อลงกรณ์ มิสุทธา และสมิต สัชฌุกร (2551) Darling Hammond (2006) ในการนำแนวคิดการผสมผสานวิธีประเมิน มาพัฒนาระบบการประเมิน ผสมผสานวิธีการและเครื่องมือในการประเมิน เป็นการตรวจสอบแบบสามเส้า และข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือ บริสุทธิ์ ยุติธรรม และตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ Grote (1996) และGander  (2006)  สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาตนเองและผู้บริหารนำไปใช้พัฒนาโรงเรียน เพื่อเกิดประสิทธิภาพต่อโรงเรียน และพัฒนาครูอย่างแท้จริง โดยการผสมผสานต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์การประเมิน

1.1 เพื่อตัดสินเลื่อนขั้นเงินเดือน

1.2 เพื่อการพัฒนาการปฏิบัติงานของครู

2. สิ่งที่ประเมิน

2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ ด้านปกครอง ด้านกิจกรรม

2.2 เกณฑ์พื้นฐานงานวิจัย นวัตกรรม แฟ้มสะสมผลงานตนเอง

2.3 ตัวชี้วัดผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้

3. วิธีการและเครื่องมือ

3.1 แบบประเมินการปฏิบัติงาน Rating Scale  

3.2 แบบประเมินเกณฑ์พื้นฐาน Scoring Rubric

3.3 แบบตรวจสอบความสำเร็จเชิงปริมาณ

4. เกณฑ์และการตัดสินผลการประเมิน

4.1 อิงเกณฑ์ของมูลนิธิ

4.2 อิงกลุ่มจากโรงเรียน

5. การนำผลการประเมินไปใช้

5.1 พัฒนาตนเอง

5.2 พัฒนาหน่วยงาน