รูปภาพของณฐมน แฝงฤทธิ์
บทความวิชาการ “การส่งเสริมการอ่าน รักการอ่าน และสนุกกับการอ่าน”
โดย ณฐมน แฝงฤทธิ์ - จันทร์, 7 มีนาคม 2016, 01:41PM
 

บทความวิชาการ การส่งเสริมการอ่าน รักการอ่าน และสนุกกับการอ่าน

บทความโดย มิสณฐมน แฝงฤทธิ์

การสร้างนิสัยรักการอ่านของเด็กเป็นสิ่งที่ควรส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงการจัดงานมหกรรมนักอ่าน หรือสัปดาห์หนังสือเท่านั้น แม้ว่าการจัดงานในลักษณะดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการอ่านหนังสือได้ในระดับหนึ่งก็ตาม ส่วนทางด้านเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กด้วยการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหลากหลาย ทั้งในแบบภาพ/ตัวอักษรนิ่ง และแบบเคลื่อนไหว

การอ่านฝึกการคิดจินตนาการ การอ่านเป็นการสื่อภาษาด้วยตัวหนังสือ เป็นการบริหารสมอง เพราะต้องมีการใช้ความคิด จินตนาการ ตามสิ่งที่ผู้เขียนได้สื่อออกมา อันจะช่วยก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อสิ่งที่ได้อ่าน การอ่านฝึกการคิดอย่างมีระบบ การอ่านเป็นการเรียนรู้คำต่างๆ ทำให้มีการจัดระเบียบความคิด และการพัฒนาความคิดอย่างมีระบบ มีเหตุมีผล การอ่านจะช่วยให้เด็กมีระบบความคิดที่ดี ซึ่งจะส่งผลดีทั้งในด้านการสื่อสารของเด็ก เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดด้านการพูด และการเขียนออกมาได้อย่างเป็นระบบ และในด้านการกระทำที่เป็นระบบระเบียบ การอ่านฝึกสมาธิ การอ่านช่วยให้เด็กจดจ่ออยู่กับตัวหนังสือได้เป็นเวลานาน ซึ่งจะช่วยฝึกให้เด็กมีสมาธิ และมีความอดทนในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การอ่านฝึกทักษะการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เด็กจำเป็นต้องได้รับความรู้จากการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ลึกซึ้งสมกับวัยที่เติบโตขึ้น การอ่านเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ทรงพลังในการเก็บข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือตำราต่างๆ นับเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาตนเอง สมัยนี้เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อเด็กๆ มากกว่าการอ่านหนังสือ เช่น รายการโทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีดังกล่าวได้เข้าสู่ทุกหลังคาเรือน โรงเรียนไม่ควรเป็นผู้ที่ทำการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแต่เพียงผู้เดียว แต่ควรร่วมมือกับสถาบันครอบครัวด้วย ทั้ง 2 สถาบันมีความใกล้ชิดเด็กมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันครอบครัวสามารถเปลี่ยนใจเด็กให้มีนิสัยรักการอ่านมาก

ดังนั้นครูผู้สอนและพ่อแม่ผู้ปกครองควรปรับเปลี่ยนหรือหาวิธีการใหม่ๆ ให้รางวัลจูงใจเพื่อที่จะส่งเสริมการอ่านของเด็กอยู่เสมอ เพื่อให้เด็กไม่เบื่อหน่ายเรื่องการอ่าน รักการอ่านและรักสนุกกับการอ่าน

ขอบคุณข้อมูล

ผู้เขียนบทความโดย อาจารย์สุจิตรา จันทรัตน์ สาขาวิชาสามัญ
อ้างอิง
https://www.gotoknow.org/posts/443135