ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ และสีประจำโรงเรียน


.:: ตราสัญลักษณ์ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ::.
ตรานี้เป็นเครื่องแสดงเอกลักษณ์และความสามัคคีของบรรดาสมาชิก
อัสสัมชัญและมีความสำคัญมากในฐานะเป็นที่รวมหัวใจหลายพันหลาย
หมื่นไว้ให้อยู่ ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน
ซึ่งความหมายของตราสัญลักษณ์ มีดังนี้โล่ หรือ Coat of Arms ที่อยู่ใจกลางของตรานี้เป็นเครื่องหมายแสดง
เกียรติประวัติ อันยาวนานและยั่งยืนของสถาบันภราดาและคณะเซนต์คาเบรียล
ภายในเป็นโล่ แบ่งเป็น 4 ส่วน ซึ่งมีความหมายเชื่อมโยงกัน ดังนี้A.M. และช่อดอกลิลลี่สีขาว คำว่า A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน)
Maria เป็นชื่อของมารดาของพระเยซูคริสต์
Ave Maria ตรงกับภาษาไทย ว่าวันทาแม่มารี
ช่อดอกลิลลี่สีขาว เป็นเครื่องแสดงถึงความบริสุทธิ์รูปเรือใบ เปรียบได้กับ "นาวาชีวิต" ของคนเราที่จะต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ
เหมือนเรือที่จะต้องฝ่าลมมรสุม แดด และฝนในท้องทะเลมิให้อับปางไปจนถึงฝั่ง
เป็นคติให้ได้ คิดเสมอว่า "ชีวิตคือการต่อสู้ "ดวงดาว และ เรือพาย หมายถึง แสงแห่งความหวังซึ่งมีศาสนาเป็นแสงธรรม
และสรรพวิทยาที่ได้รับจาก โรงเรียนเป็นแสงแห่งปัญญา
รวมกันเป็นดุจดวงประทีปนำทาง ชีวิตของคนเราให้เดินหน้าบรรลุจุดหมายของชีวิตอักษรโรมันตัว D และ S
D-Divinity หมายถึง ศาสนา ทุกคนต้องมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
S-Science หมายถึง วิทยาการ ความรู้ที่มีเหตุผล ที่ทุกคนต้องขนขวาย
เครื่องหมายกางเขน เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเสียสละและความรักดอกไม้ และ กิ่ง Olive ที่ประดับรองโล่นั้น เป็นมาลัยเกียรติยศที่จะเตือนใจทุกคน
ให้กระทำความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลง ไว้ซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของตนเองและสถาบัน
ให้มั่นคงยั่งยืน ดังคำว่า "Labor Omnia Vincit" (LaborConquers All Things)
ที่อยู่ใต้ชื่อ Brothers of St. Gabriel เป็นคติพจน์ (motto)
ประจำใจของสมาชิกในครอบครัวที่จะต้องมี ความวิริยะอุตสาหะ ซึ่งจะนำมาแห่งความสำเร็จ


สีประจำโรงเรียน อัสสัมชัญ คือ สีแดง และ สีขาว