Application Software Download For Primary 1


โปรแกรมติดตั้งระบบควบคุม และกำหนดสิทธิของแท็บเล็ต (ปรับปรุงเมื่อ 10 มิถุนายน 2556)

ตามที่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบควบคุม และกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซีนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ 2555 นั้น

โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จึงได้จัดทำเครื่องมือในการติดตั้งโปรแกรมเพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ตามหนังสือราชการที่ ศธ ๗๔๗๖๒/๔๑๘ ออกโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และเพื่อการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมต่างๆ ได้ดังนี้


โปรแกรมส่วนเสริมสำหรับ SAP Afaria


เป็นเบราเซอร์สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต โดยมีการควบคุมรายการเว็บไซต์ที่อนุญาต (White List)


ระบบจัดการและแจกจ่ายเอกสาร PDF โดยตรง จาก แท็บเล็ตสู่แท็บเล็ต


โปรแกรม MoEAfaria


คู่มือการติดตั้งโปรแกรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต