ทำเนียบอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ทำเนียบอธิการ


.:: พ.ศ. 2509-2511 อธิการซีเมออน เปอร์ติโต ::.

สังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา มุขนายกอาแลง วังกาแวร์ เชิญภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ให้มาเปิดโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ยกที่ดินให้ 51 ไร่ 26.5 ตารางวาโดย ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต เป็นอธิการคนแรก เปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู 13 คน และนักเรียน 330 คน

.:: พ.ศ. 2512-2514 อธิการอารมณ์ วรศิลป์ ::.

ขยายชั้นเรียนมาเป็น 21 ห้องเรียน มีครู 25 คน และนักเรียน 684 คน และ มีการก่อสร้างโรงอาหารเสร็จสมบูรณ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล)

.:: พ.ศ. 2515-2518 อธิการดร.เลอชัย ลวสุต ::.

ขยายชั้นเรียนเป็น 28 ห้อง มีครู 40 คนและนักเรียน 1,092 คน ได้สร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล) จนเสร็จสมบูรณ์

.:: พ.ศ.2519-2523 อธิการ อรุณ เมธเศรษฐ ::.

ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และขยายห้องเรียนเป็น 42 ห้องเรียน มีครู 55 คน และนักเรียน 1,537 คน

.:: พ.ศ. 2524-2529 อธิการสุรสิทธิ์ สุขชัย ::.

ขยายนักเรียนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2526 เริ่มรับสมัครนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 2,160 คน ครู 94 คนและได้ก่อสร้างอาคารสัพพัญญู จำนวน 5 ชั้น

.:: พ.ศ. 2530-2531 อธิการวิจารณ์ แสงหาญ ::.

ขยายระดับการศึกษาในระดับอนุบาล และรับสมัครนักเรียนหญิงและชายทุกระดับชั้น เป็นโรงเรียนสหศึกษาสมบูรณ์แบบและครบสายสามัญศึกษา มีนักเรียน 1,566 คน ครู 87 คน

.:: พ.ศ. 2532-2536 อธิการ ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ::.

เป็นยุคบูรณะซ่อมแซม มีการก่อสร้างอาคารรุ่น 5 โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 และ ปีการศึกษา 2534 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อาคารหิรัญสมโภช) มีนักเรียน 1,316 คน ครู 75 คน

.:: พ.ศ. 2537-2539 อธิการบัญญัติ โรจนารุณ ::.

พัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ให้กับนักเรียน โดยเน้นความสะอาดมีระเบียบ พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬาและดนตรี ได้จ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และ ปวช. มีนักเรียน 1,976 คน ครู 115 คน

.:: พ.ศ. 2540-2546 อธิการอาทิพย์ สอนสุจิตรา ::.

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สช. เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) และโครงการนักกีฬาช้างเผือก มีนักเรียน 2,207 คน ครู 162 คน

.:: พ.ศ. 2547-2549 อธิการ ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ::.

จัดศึกษาโดยเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมการเมือง และเศรษฐกิจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ด้านการบริหารเน้นให้ครูมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเอง และทำประโยชน์เพื่อสังคม รู้จัก แสวงหา พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ตั้งอยู่ในกรอบแห่งวินัยในตนเอง ให้มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ในส่วนทางด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ได้เน้นการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยได้ทำการปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียน บริเวณวสวนแม่พระ บริเวณข้างสระว่ายน้ำอัสสัมชัญ ในด้านอาคารเรียนได้ทาสีอาคารเรียนทุกอาคาร และติดหินกาบผนังอาคารคาเบรียล อาคารมงฟอร์ต ปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหอพักเซนต์แอนนาและหน้าอาคารสระว่ายน้ำ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน English Programและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำดับ

.:: พ.ศ. 2550-2555 อธิการ วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ::.

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน, สร้างอาคารประกอบการ 2 หลังคือ

      อาคารสิรินธร เป็นอาคารประกอบการที่รวมแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มารวมไว้ภายในอาคาร อาทิเช่น ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ และโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

      อาคารเรยีนา เชลี เป็นอาคารประกอบการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ

.:: พ.ศ.2556-2560 อธิการ ดร.มณฑล ประทุมราช ::.

ปี พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ พร้อมด้วย ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และภราดาอนุชา การุณย์ภรต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ โดยให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมได้ดี ได้ปรับปรุงอาคาร ทาสีและตกแต่งอาคาร จัดทำรั้วโรงเรียนอย่างเพิ่มเติมอีก 21 ช่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 เครื่อง จัดสร้างหลังคาสระว่ายน้ำปฐมวัย จัดสวนและทำที่นั่งใต้ต้นไม้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง มุ่งเน้นเรื่องระเบียบ ความมีวินัยและความสะอาด

       ปี พ.ศ. 2557 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ภราดาจำรัส แก้วอำคา ภราดาใหม่มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบโรงเรียน จัดทำพื้นยางสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดทำป้ายข้อความ คำสอนต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างอุทยานการศึกษาดอกคูน ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งพรรณไม้ต่างๆ จัดทำสวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนภาษาอังกฤษ สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ สวนภาษาจีน สวนอาเซียน สวนกล้วยไม้และสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม

       ปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนได้จัดพิธีต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน "เรยีนา เชลี" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.50 น. มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคโดยรอบโรงเรียน ปูพื้นถนนหน้าอาคารมงฟอร์ตด้วยกระเบื้อง Marblex จัดทำที่นั่งบริเวณชั้นล่างอาคารมงฟอร์ต และปูพื้นหินขัดบริเวณชั้นล่างอาคารเรยีนา เชลี จัดสร้างแท็งค์รูปแชมเปญสำหรับเก็บน้ำบริเวณหอพักนักเรียนประจำชาย

       ปี พ.ศ. 2559 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ด้วยการประกาศจากสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังความวิปโยคโทมนัสที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมาและพสกนิกรชาวไทยทุกคน และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมาจึงพร้อมใจกันร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่าน

       ปี พ.ศ. 2560 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ภราดาคมสันต์ หมูนคำ มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในปีนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ได้มีการจัดทำเวทีศักยภาพ ชั้น 1 อาคารคาอัสสัมชัญ จัดทำพื้นหินขัด ชั้น 1 อาคารคาเบรียล เปลี่ยนหลังคาอาคารประกอบอาหาร นักเรียนประจำ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย

.:: ปัจจุบัน อธิการ ภราดา สอาด สัญญลักษณ์ ::.

ปี พ.ศ. 2561 ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ พร้อมด้วย ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และภราดาอนุชา การุณย์ภรต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้น ครูอยู่ดี มีความสุข เพียบพร้อมคุณธรรม วิชาการเข้มข้นในยุคดิจิตอล บุคลากรครู นักเรียน พนักงาน มีระเบียบวินัย และยังเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน อีกทั้งยังมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน และยังได้มีการปรับปรุงพื้นอาคารยินเนเซี่ยม จัดสร้าง n caf? เพื่อบริการผู้ปกครองที่มารอนักเรียน ครู และนักเรียน มีการปรับโครงสร้างบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริการจัดการมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อำนวยความสะดวก และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

       ปัจจุบัน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีครูไทย จำนวน 201 คน ครูต่างชาติ จำนวน 29 คน พนักงาน(นักการ-ภารโรง) 84 คน และนักเรียน 2,834 คน มีอาคารเรียน 6 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง อาคารพักอาศัย 2 หลัง อาคารที่พักนักเรียนประจำ 2 หลัง มีห้องเรียน 89 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 77 ห้อง