ทำเนียบอธิการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ทำเนียบอธิการ


.:: พ.ศ. 2509-2511 อธิการซีเมออน เปอร์ติโต ::.

สังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา มุขนายกอาแลง วังกาแวร์ เชิญภราดาคณะเซนต์คาเบรียล ให้มาเปิดโรงเรียนในจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ยกที่ดินให้ 51 ไร่ 26.5 ตารางวาโดย ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต เป็นอธิการคนแรก เปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู 13 คน และนักเรียน 330 คน

.:: พ.ศ. 2512-2514 อธิการอารมณ์ วรศิลป์ ::.

ขยายชั้นเรียนมาเป็น 21 ห้องเรียน มีครู 25 คน และนักเรียน 684 คน และ มีการก่อสร้างโรงอาหารเสร็จสมบูรณ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล)

.:: พ.ศ. 2515-2518 อธิการดร.เลอชัย ลวสุต ::.

ขยายชั้นเรียนเป็น 28 ห้อง มีครู 40 คนและนักเรียน 1,092 คน ได้สร้างอาคารเรียนที่ 2 (อาคารคาเบรียล) จนเสร็จสมบูรณ์

.:: พ.ศ.2519-2523 อธิการ อรุณ เมธเศรษฐ ::.

ขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และขยายห้องเรียนเป็น 42 ห้องเรียน มีครู 55 คน และนักเรียน 1,537 คน

.:: พ.ศ. 2524-2529 อธิการสุรสิทธิ์ สุขชัย ::.

ขยายนักเรียนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี 2526 เริ่มรับสมัครนักเรียนหญิง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 2,160 คน ครู 94 คนและได้ก่อสร้างอาคารสัพพัญญู จำนวน 5 ชั้น

.:: พ.ศ. 2530-2531 อธิการวิจารณ์ แสงหาญ ::.

ขยายระดับการศึกษาในระดับอนุบาล และรับสมัครนักเรียนหญิงและชายทุกระดับชั้น เป็นโรงเรียนสหศึกษาสมบูรณ์แบบและครบสายสามัญศึกษา มีนักเรียน 1,566 คน ครู 87 คน

.:: พ.ศ. 2532-2536 อธิการ ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์ ::.

เป็นยุคบูรณะซ่อมแซม มีการก่อสร้างอาคารรุ่น 5 โดยศิษย์เก่ารุ่นที่ 5 และ ปีการศึกษา 2534 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนก่อนประถมศึกษา (อาคารหิรัญสมโภช) มีนักเรียน 1,316 คน ครู 75 คน

.:: พ.ศ. 2537-2539 อธิการบัญญัติ โรจนารุณ ::.

พัฒนาด้านอาคารสถานที่ และสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ให้กับนักเรียน โดยเน้นความสะอาดมีระเบียบ พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬาและดนตรี ได้จ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และ ปวช. มีนักเรียน 1,976 คน ครู 115 คน

.:: พ.ศ. 2540-2546 อธิการอาทิพย์ สอนสุจิตรา ::.

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก สช. เน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน) และโครงการนักกีฬาช้างเผือก มีนักเรียน 2,207 คน ครู 162 คน

.:: พ.ศ. 2547-2549 อธิการ ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ ::.

จัดศึกษาโดยเน้นที่การเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้านด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมการเมือง และเศรษฐกิจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ด้านการบริหารเน้นให้ครูมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับจริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเอง และทำประโยชน์เพื่อสังคม รู้จัก แสวงหา พัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ตั้งอยู่ในกรอบแห่งวินัยในตนเอง ให้มีความวิริยะ อุตสาหะในการทำงาน ในส่วนทางด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ ได้เน้นการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียนให้เกิดการเรียนรู้ โดยได้ทำการปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียน บริเวณวสวนแม่พระ บริเวณข้างสระว่ายน้ำอัสสัมชัญ ในด้านอาคารเรียนได้ทาสีอาคารเรียนทุกอาคาร และติดหินกาบผนังอาคารคาเบรียล อาคารมงฟอร์ต ปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหอพักเซนต์แอนนาและหน้าอาคารสระว่ายน้ำ เพื่อใช้เป็นที่จัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน English Programและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลำดับ

.:: พ.ศ. 2550-2555 อธิการ วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ::.

มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี ทั้งในด้านการเรียนการสอน และด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ รอบบริเวณโรงเรียน, สร้างอาคารประกอบการ 2 หลังคือ

      อาคารสิรินธร เป็นอาคารประกอบการที่รวมแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มารวมไว้ภายในอาคาร อาทิเช่น ห้องสมุด, ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องประชุมสัมนาขนาดใหญ่ และโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ

      อาคารเรยีนา เชลี เป็นอาคารประกอบการที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด 5 ชั้น ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน, ห้องประชุม, ห้องเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, ห้องคหกรรม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกทางด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ

.:: ปัจจุบัน อธิการ ดร.มณฑล ประทุมราช ::.

ประวัติการศึกษา
    ปี 2523  มัธยมศึกษาตอนต้น
         - โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จ.จันทบุรี

    ปี 2525  มัธยมศึกษาตอนปลาย
         - โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

    ปี 2530  ปริญญาตรี
         - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม

    ปี 2535  ปริญญาตรี
         - ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ปี 2550  ปริญญาโท
         - ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ปี 2555  ปริญญาเอก
         - ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ภาวะผู้นำทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการทำงาน
    ปี 2536  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ฝ่ายประถมและมัธยม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
    ปี 2539  ครูใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
    ปี 2541  ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
    ปี 2547  รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
    ปี 2549  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
    ปี 2550  ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
    ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา