สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน


ภราดาวิทยา  เทพกอม
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา
ผู้จัดการ/รองผู้อำนวยการ/หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์


ภราดาอนุชา  การุณย์ภรต
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาภราดาวิทยา  เทพกอม
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มิสขัตติยา  ปฏิภาณพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ประถมศึกษา

มิสปราณี  แนบพุดซา
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษา

มิสณัฐกมล  บุญศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ English Program

ภราดาพัชรปกรณ์  ลังบุบผา
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

มิสสุทิศา  อมรดิษฐ
ผู้ช่วยหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

ธรรมนูญ  คำสัตย์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ม.สมบูรณ์  สุขชัย
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

ม.ชูเกียรติ  ไชยทวีวิวัฒน์กุล
ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

ม.ขาน  ปุราเต
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

มิสอรุณรัตน์  ม่วงมณี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ประถมศึกษา

ม.ยุรพงษ์  ฉัตรศุภสิริ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน มัธยมศึกษา

มิสยุภาพร  เทพสุริยานนท์
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

มิสชฎาพร  มาตรโคกสูง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

มิสพนิดา  แก่นสำโรง
เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ