สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน


ภราดา สอาด  สัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา / ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต


ภราดา วินธกร  ป้องศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา / ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม


ภราดาอนุชา  การุณย์ภรต
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาภราดา สอาด  สัญญลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

ม.ละเอียด  พุ่มพู
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

 

มิสยุภาพร  เทพสุริยานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ม.ตระการ  แสนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 

ม.ยุรพงษ์  ฉัตรศุภสิริ
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

ม.สมบูรณ์  สุขชัย
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

 

มิสพนิดา  แก่นสำโรง
หัวหน้าแผนกธุรการ

มิสวนิชา  สืบสุข
หัวหน้าแผนกการเงิน

มิสทุเรียน  หาญณรงค์
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

มิสณัฐกมล  บุญศักดิ์
หัวหน้าแผนก English Program

 
   
 

  ประวัติโรงเรียน