สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาภราดาจำรัส แก้วอำคา
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาภราดาอนุชา  การุณย์ภรต
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ม.ละเอียด  พุ่มพู
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ


มิสยุภาพร  เทพสุริยานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

ม.ตระการ  แสนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


มิสสุวัฒนา  อิทธิวิศวกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

 

มิสวิภารดี  กระเบากลาง
หัวหน้าฝ่ายบริการ


ภราดา ดร.มณฑล  ประทุมราช
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

 


  ประวัติโรงเรียน