สารสนเทศโรงเรียน

ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน


ภราดา สอาด  สัญญลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ภราดา ชาญณรงค์  บุญพราหมณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา


ภราดาอนุชา  การุณย์ภรต
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาม.ละเอียด  พุ่มพู
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ

มิสยุภาพร  เทพสุริยานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

 

ม.ตระการ  แสนแก้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ภราดา ชาญณรงค์  บุญพราหมณ์
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

 

มิสวิภารดี  กระเบากลาง
หัวหน้าฝ่ายบริการ

ภราดา สอาด  สัญญลักษณ์
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

 
   
 

  ประวัติโรงเรียน