ประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2509 - ปัจจุบัน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็น 1 ใน 14 สถาบันของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำเนิดและดำเนินการสอนสืบเนื่องมา โดยนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้สถาปนาขึ้นในปี ค.ศ.1705 (พ.ศ.2248) ณ ประเทศฝรั่งเศส มีจุดมุ่งหมายแรกเริ่มที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนาเป็นแนวทางให้ประพฤติตนเป็นคนดี เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นก่อนประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

  ในปี พ.ศ.2509

คณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากมุขนายก อาแลง วังกาแวร์ แห่งสังฆมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ให้มาเปิดโรงเรียนสายสามัญขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา โดยยกที่ดินให้ดำเนินการ 51 ไร่ 26.5 ตารางวา ณ บ้านเลขที่ 3 ถนนเซนต์เมรี่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดการสอนได้เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2510 ในสมัยภราดาอำนวย ปิ่นรัตน์ ดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย ซึ่งท่านได้แต่งตั้งให้ ภราดาซีเมออน เปอร์ติโต เป็นอธิการคนแรกในปีดังกล่าว โรงเรียนเริ่มเปิดสอน 8 ห้องเรียน มีครู 13 คน และนักเรียน 330 คน

  ปีการศึกษา 2512

โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนมาเป็น 21 ห้องเรียน มีครู 25 คน และนักเรียน 684 คน ได้มีการก่อสร้างโรงอาหารเสร็จสมบูรณ์และเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2

  ปีการศึกษา 2515

ได้ขยายชั้นเรียนเป็น 28 ห้องเรียน มีครู 40 คน และนักเรียน 1,092 คน ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 (อาคารคาเบรียล) จนเสร็จสมบูรณ์

  ปีการศึกษา 2519

ได้มีการขยายการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนได้ขยายห้องเรียนเป็น 42 ห้องเรียน มีครู 55 คน และนักเรียน 1,537 คน

  ปีการศึกษา 2525

ได้รับรองวิทยฐานะ ได้ขยายนักเรียนครบทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2526

เริ่มรับสมัครนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนประมาณ 2,000 คน ครู 94 คน และห้องเรียน 47 ห้อง และได้มีการก่อสร้างอาคารสัพพัญญูเพื่อให้มีห้องเสริมหลักสูตร และห้องกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะได้จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่ในสมัยนั้น งบประมาณของอาคารสัพพัญญูนั้น ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป

  ปีการศึกษา 2530

ได้มีการขยายระดับการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งทำให้การจัดการศึกษาโรงเรียนครบวงจรมากยิ่งขึ้น โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนหญิงและชายทุกระดับชั้นเป็นโรงเรียนสหศึกษาสมบูรณ์แบบ และครบสายสามัญศึกษา

  ปีการศึกษา 2534

ปีการศึกษา 2534 คณะเซนต์คาเบรียลฯ ได้สนับสนุนเงิน 15 ล้านบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย (อาคารหิรัญสมโภช) ทั้งนี้เพื่อเด็กปฐมวัยจะได้มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

  ปีการศึกษา 2537

ปีการศึกษา 2537 ได้มีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอน และจัดอบรมสัมมนาคณะครูอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงอาคารบ้านพักคนงาน ติดตั้งแอร์ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. ปรับปรุงห้องอธิการ ห้องธุรการ และ Stationary

  ปีการศึกษา 2538-2539

ได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการให้บริการและสร้างบรรยากาศที่ร่มรื่นน่าอยู่ให้กับผู้เรียน โดยเน้นความสะอาด มีระเบียบ ส่วนห้องปฏิบัติการของบุคลากรได้มีการปรับปรุงให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการทำงาน และรับรองกับผู้ที่มาติดต่อ อีกทั้งพัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะทางด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ กีฬาและดนตรี ทางด้านภาษาอังกฤษได้จ้างครูต่างประเทศมาสอนตั้งแต่ชั้นประถม มัธยม และ ปวช. มีการสร้างห้อง English Corner มีการอบรมครูภาษาอังกฤษในด้านวิธีการสอนภาษาอังกฤษ ด้านคอมพิวเตอร์มีการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ 100 เครื่อง เพื่อใช้แทนเครื่องเก่า โดยใช้โปรแกรมบน Windows ในการเรียนการสอนทั้งหมด และเปิดเรียนวิชาดนตรีสากล โดยใช้เครื่องดนตรี Key Board ในการเรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

  ปีการศึกษา 2540-2541

ได้มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านพัฒนาบุคลากร รวมทั้งพัฒนาด้านอาคารสถานที่ โดยดำเนินการติดตั้งระบบ LAN ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในโรงเรียนเป็นระบบ LAN ดำเนินการพัฒนาระบบการเรียนการสอน Internet เปิดศูนย์ Internet บริการบุคลากร ผู้เรียน และชุมชน ก่อสร้างโรงพลศึกษาอเนกประสงค์ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนโดยรอบ

  ปีการศึกษา 2542

ได้มีการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพมาตรฐานโดยการต่อเติมหลังคาชั้น 5 อาคารสัพพัญญู ติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดทุกห้องเรียน สร้างห้องสมุดครู เพื่อเป็นที่ค้นคว้าหาความรู้และทำงานวิจัย ปรับปรุงห้องประชุมชั้น 4 อาคารสัพพัญญู เปลี่ยนกระดานดำในทุกห้องเรียนเป็นกระดานไวท์บอร์ด นำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาใช้กับผู้เรียนและครู และโรงเรียนได้ดำเนินการจัดขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน และได้รับการประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2543 ว่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ถึงปีการศึกษา 2546

  ปีการศึกษา 2543

ปีการศึกษา 2543 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากคณะเซนต์คาเบรียลฯ จำนวน 4,500,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารต่อเติมอาคารหิรัญสมโภชเป็นอาคาร 2 ชั้น จำนวน 10 ห้องเรียน และสระว่ายน้ำขนาด 12 x 25 เมตร ซึ่งอาคารสระว่ายน้ำนี้ประกอบด้วยห้องอาหาร ห้องออกกำลังกาย มินิมาร์ท ห้องอินเทอร์เน็ต ห้องอบไอน้ำ และอื่น ๆ ซึ่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 8,500,000 บาท ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากคณะเซนต์คาเบรียลฯ จำนวน 2,000,000 บาท และการช่วยเหลือจากสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู นักเรียน ตอดจนผู้มีจิตศรัทธา ตลอดปีการศึกษานี้โรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมบุคลากร มีบุคลากรวิชาชีพ มุ่งเน้นให้บุคลากรครูได้ทำสื่อการเรียนการสอน ทำการวิจัย วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล พัฒนาบุคลากรให้รู้จักใช้เทคโนโลยีและสร้างผลงานด้านการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

  ปีการศึกษา 2544-2546

ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ ในด้านการเรียนการสอนได้จัดเตรียมหลักสูตรสถานศึกษา และให้ผู้เรียนทุกระดับได้จัดทำโครงงานของตนเองเน้นการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) พร้อมทั้งส่งเสริมผู้เรียนทางด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา ทางด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา ในปีการศึกษา 2545 โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตร Bilingual Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา และ 50 เครื่อง สำหรับห้องอินเทอร์เน็ต อีกทั้งได้ปรับเปลี่ยนสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก 128 Kbs เป็น 256 Kbs เพิ่ม Server จำนวน 2 ตัว และจัดซื้อเครื่องทำบัตรประจำตัวนักเรียนเพื่อใช้ควบคู่กับโปรแกรมบริหารโรงเรียน วางระบบทางด้านข้อมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนอาคารสถานที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุง ดังนี้ ปรับปรุงเวทียิมเนเซียม ปรับปรุงศาลาเรียนดนตรีไทย ทาสีรั้วโรงเรียนใหม่จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กหน้าโรงเรียน ปรับปรุงตู้แสดงผลงานของโรงเรียน ครูและผู้เรียน จัดสวนหย่อมและปูตัวหนอนบริเวณสวนแม่พระ สร้างบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 12 ห้อง ปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 หลัง 3 ห้อง เป็นห้องเก็บผลงานผู้เรียนและครู ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล ปรับปรุง Walk Way รอบบริเวณโรงเรียน ขยายห้อง Bakery ปรับปรุงสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย ก่อสร้างอาคารเรียน Bilingul Program 2 (อาคารอาแลง วังกาแวร์) ปรับปรุงห้องธุรการ-การเงิน ห้องอธิการ และห้องสำนักผู้อำนวยการ สร้างที่จอดรถสำหรับครู ปรับปรุงสนามเทนนิส

  ปีการศึกษา 2547

จัดการศึกษาโดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนในทุกด้าน ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจในบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา ด้านการบริหารเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมและปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับจริยธรรม ส่งเสริมให้ผู้เรียนรับผิดชอบต่อตนเองและทำประโยชน์เพื่อสังคม รู้จักแสวงหาพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ทางด้านการพัฒนาอาคารสถานที่ได้เน้นการสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน ปรับปรุงสวนหย่อมภายในโรงเรียนบริเวณสวนแม่พระ สวนแม่พระประทานพรข้างสระว่ายน้ำอัสสัมชัญ ด้านอาคารเรียนได้ทาสีอาคารเรียนทุกอาคารและติดหินกาบผนังอาคารคาเบรียล อาคารมงฟอร์ต ปรับพื้นที่บริเวณหน้าอาคารหอพักเซนต์แอนนาและหน้าอาคารสระว่ายน้ำ ปรับปรุงสถานที่จอดรถให้มีความเป็นระเบียบที่เอื้อต่อการจราจรภายในให้เกิดความคล่องตัว ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลมภายในห้องเรียนของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ ได้เปลี่ยนประตูหน้าต่างอาคารคาเบรียล อาคารอัสสัมชัญ เป็นประตูหน้าต่างอลูมิเนียม และบริเวณอนุสาวรีย์นักบุญหลุย์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ได้ปูกระเบื้องและปรับสภาพให้ควรแก่การเคารพสักการะ

  ปีการศึกษา 2548

โรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตร English Program ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียน ติดตั้งคอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต และอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ จำนวน 3 จุด มีคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 12 เครื่อง บริเวณ ศาลารุ่น 5 (6 เครื่อง) สระว่ายน้ำ (3 เครื่อง) และหอพักเซนต์แอนนา (3 เครื่อง) เพิ่มสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก 256 Kbs เป็น 512 Kbs ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์โดยทำการปูพรม ติดฝ้าเพดานและ Wallpaper จำนวน 5 ห้อง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Pentium 4 จำนวน 50 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ผู้เรียน ลงระบบโปรแกรมบริหารโรงเรียน งานธุรการ-การเงิน งานทะเบียนนักเรียน และงานบันทึกเวลาเข้า-ออกโรงเรียน ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุก ห้องปฏิบัติการของบุคลากร ซื้อคอมพิวเตอร์เครือข่ายจำนวน 1 ชุด และคอมพิวเตอร์ให้ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของบุคลากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและพัฒนาทางด้านระบบการสั่งงานทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 เครื่อง พร้อมเครื่องพิมพ์ LaserJet 1010/1020 จำนวน 50 เครื่อง

  ปีการศึกษา 2549

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานภายในและภายนอกประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยภายในประเทศได้ส่งบุคลากรศึกษาดูงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยี ด้านอาคารสถานที่ เป็นต้น การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากร ได้ส่งบุคลากรไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอินเดีย ในแต่ละรุ่นระยะเวลา 3 เดือน รุ่นละประมาณ 6-7 คน ศึกษาต่อ ณ ประเทศแคนาดา รุ่นละ 1 คนๆ ละ 5 เดือน และส่งบุคลากรผู้ร่วมบริหารไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

  ปีการศึกษา 2550

พัฒนาระบบการลงเวลาทำงานครูเป็นระบบ Finger Scan ดำเนินการบูรณะอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มีการพัฒนาสถานที่แผนกปฐมวัย โดยปรับพื้นที่เข้าแถว ก่อสร้างลานหินขัด ปูกระเบื้องเวทีและผนังที่ตั้งเสาธง จัดซื้อของเด็กเล่นระดับปฐมวัย จัดทำหลังคาบริเวณสระว่ายน้ำและของเด็กเล่น จัดทำตู้โชว์ถ้วยรางวัลหน้ามินิมาร์ท ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนใหม่ ดังนี้ ก่อสร้างเสาธง จัดทำรางระบายน้ำ ผิวลานกีฬาและลานสนาม ปรับปรุงสวนหย่อมภายในบริเวณลานเอนกประสงค์ ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในโรงเรียนใหม่ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ในการจัดตั้งวิทยุชุมชนเพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน การดูงานต่างประเทศได้ส่งบุคลากรผู้ร่วมบริหาร 2 คน ไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส และได้ส่งบุคลากรศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ณ ประเทศแคนาดา ระยะเวลา 5 เดือน จำนวน 3 คน ปรับพื้นหน้าห้องธุรการ-การเงิน ปรับปรุงพื้นสนามยิมเนเซียม ทาสี Walk Way ใหม่ ปรับปรุงราวบันไดอาคารอัสสัมชัญ ปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน ซ่อมแซมทาสีโต๊ะนั่งเล่นใหม่ บริษัท TT&T ได้ขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ต โดยได้เดินระบบสาย Fiber OpticและADSL Backup LINK By TT&T เพื่อรองรับการขยายสัญญาณอินเตอร์เน็ต จาก 2 Mbps เป็น 5 Mbps มอบโทรทัศน์ อุปกรณ์การกีฬา และของเล่นให้กับนักเรียน จากคณะพระกุมารเยซู ศูนย์แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจน และค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนประจำปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2551 ร่วมมือกับ บริษัท TT&T Subscriber Service จำกัด (MAX Net) ในการเพิ่มขยายสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง Corporate Leased Line 5 Mbps (5120 kbps) และได้เซ็นสัญญาดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายเป็นที่เรียบร้อย เมื่อเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551  ปีการศึกษา 2555

ได้มีการก่อสร้างอาคาร "เรยีนา เชลี" และ สนามฟุตซอล ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญในการพัฒนาบุคลากร ร่วมมือกับ Henley High School, South Australia ในการพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน

  ปีการศึกษา 2556

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต และดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ พร้อมด้วย ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และภราดาอนุชา การุณย์ภรต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ มุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม และความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการสอนคนมากกว่าสอนหนังสือ โดยให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และสามารถเอาตัวรอดได้ในสังคมได้ดี ได้ปรับปรุงอาคาร ทาสีและตกแต่งอาคาร จัดทำรั้วโรงเรียนอย่างเพิ่มเติมอีก 21 ช่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 130 เครื่อง จัดสร้างหลังคาสระว่ายน้ำปฐมวัย จัดสวนและทำที่นั่งใต้ต้นไม้สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง มุ่งเน้นเรื่องระเบียบ ความมีวินัยและความสะอาด

  ปีการศึกษา 2557

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ภราดาจำรัส แก้วอำคา ภราดาใหม่มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคบริเวณโดยรอบโรงเรียน จัดทำพื้นยางสนามเด็กเล่นระดับปฐมวัยและประถมศึกษา จัดทำป้ายข้อความ คำสอนต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดสร้างอุทยานการศึกษาดอกคูน ให้นักเรียนศึกษาหาความรู้จากแหล่งพรรณไม้ต่างๆ จัดทำสวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวนภาษาอังกฤษ สวนวรรณคดี สวนวิทยาศาสตร์ สวนภาษาจีน สวนอาเซียน สวนกล้วยไม้และสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียนให้สวยงาม

  ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนได้จัดพิธีต้อนรับ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและมอบหนังสือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ โรงเรียนฯ ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารเรียน "เรยีนา เชลี" เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.50 น. มีการปรับปรุงสาธารณูปโภคโดยรอบโรงเรียน ปูพื้นถนนหน้าอาคารมงฟอร์ตด้วยกระเบื้อง Marblex จัดทำที่นั่งบริเวณชั้นล่างอาคารมงฟอร์ต และปูพื้นหินขัดบริเวณชั้นล่างอาคารเรยีนา เชลี จัดสร้างแท็งค์รูปแชมเปญสำหรับเก็บน้ำบริเวณหอพักนักเรียนประจำชาย

  ปีการศึกษา 2559

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ ภราดาสยาม แก้วประสิทธิ์ มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ด้วยการประกาศจากสำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ยังความวิปโยคโทมนัสที่ยิ่งใหญ่แก่ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมาและพสกนิกรชาวไทยทุกคน และเพื่อเป็นการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชาวอัสสัมชัญนครราชสีมาจึงพร้อมใจกันร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อพระองค์ท่าน

  ปีการศึกษา 2560

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้ประกาศแต่งตั้งให้ภราดาคมสันต์ หมูนคำ มาประจำที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในปีนี้โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร ได้มีการจัดทำเวทีศักยภาพ ชั้น 1 อาคารคาอัสสัมชัญ จัดทำพื้นหินขัด ชั้น 1 อาคารคาเบรียล เปลี่ยนหลังคาอาคารประกอบอาหาร นักเรียนประจำ จัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย

  ปีการศึกษา 2561

ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการและผู้จัดการ พร้อมด้วย ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และภราดาอนุชา การุณย์ภรต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้มีนโยบายมุ่งเน้น ครูอยู่ดี มีความสุข เพียบพร้อมคุณธรรม วิชาการเข้มข้นในยุคดิจิตอล บุคลากรครู นักเรียน พนักงาน มีระเบียบวินัย และยังเน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกฝ่ายเกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้บริหาร ครู บ้าน ผู้ปกครอง นักเรียน อีกทั้งยังมุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน และยังได้มีการปรับปรุงพื้นอาคารยินเนเซี่ยม จัดสร้าง N cafe เพื่อบริการผู้ปกครองที่มารอนักเรียน ครู และนักเรียน มีการปรับโครงสร้างบริหารโรงเรียนเพื่อให้การบริการจัดการมีความคล่องตัวและเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อำนวยความสะดวก และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

  ปีการศึกษา 2565

ภราดาวิทยา เทพกอม ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและดำรงตำแหน่งอธิการ/ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ/ที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัย/หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  ภราดาคมสันต์ หมูนคำ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน/หัวหน้างานนักเรียนประจำ และภราดาอนุชา การุณย์ภรต ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ได้มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสากล (International Standard) ตามทิศทางการจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต (Montfort Education Charter) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทุกมิติ (Holistic Development) ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ให้มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนได้เป็นผู้เรียนรู้ (Learner) ผู้สร้างสรรค์ (Inventor) และพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) รวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นแห่งโลกแห่งอนาคต ตลอดจนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผลการแข่งขันทางวิชาการ และผลการศึกษาต่อ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ (Professional Standard) และมาตรฐานสากล (International Standard) โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ความสามารถทางการสื่อสารด้วยภาษาสากล มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์โรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ควบคู่ไปกับพัฒนาการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Management Towards Excellency) โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รวมถึงการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั่งยังพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาให้เป็น "โรงเรียนแห่งองค์ปัญญา (School of Wisdom)" ยึดหลักธรรมคำสอนตามวิถีมงฟอร์ต (Montfort Education Charter) และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา (Educational Partnership) กับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ และคำนึงถึงพัฒนาและบริหารกองทุน (Funding Management) เพื่อความยั่งยืนของโรงเรียน รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environmental and Natural Conservation) อย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันมี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีครูไทย จำนวน 182 คน ครูต่างชาติ จำนวน 30 คน พนักงาน(นักการ-ภารโรง) 70 คน และนักเรียน 2,678 คน มีอาคารเรียน 7 หลัง อาคารประกอบ 8 หลัง อาคารพักอาศัย 2 หลัง อาคารที่พักนักเรียนประจำ 2 หลัง มีห้องเรียน 92 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 88 ห้อง