หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในห้องสำนักงาน

ห้อง หมายเลข
   งานประชาสัมพันธ์ 0
   ห้องสำนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ****
   ห้องสำนักงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ****
   ห้องสำนักงาน สำนักผู้อำนวยการ ****
   ห้องสำนักงาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ****
   ห้องสำนักงาน ฝ่ายปฐมวัย ****