หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในอาคารอัสสัมชัญ

ห้อง หมายเลข
   ประชาสัมพันธ์ 0 , 1125
   หัวหน้าแผนกธุรการ 1128
   ห้องธุรการ 1102 , 1103
   หัวหน้าแผนกการเงิน 1104
   ห้องการเงิน 1105
   สำนักผู้อำนวยการ 1106
   หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 1108
   ห้อง Stationary 1109
   ห้องพักครู ม.3 1110
   ธนาคารโรงเรียน 1111
   ห้องพักครู ม.2 1112
   ห้องประกันคุณภาพ 1194
   ห้องงานประชาสัมพันธ์ 2101


อาคารสัพพัญญู

ห้อง หมายเลข
   หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 1113
   ห้องวิชาการ 1114
   หัวหน้าฝ่ายปกครอง 1115
   ห้องปกครอง 1116
   หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม 1117
   ห้องกิจกรรม 1118
   ห้องพักครู ป.5, ป.6 และ ม.1 1119
   ห้องโรเนียว 1120
   ห้องวิทยุชุมชน 1121
   ห้องคำสอน 1152
   ห้องศักยภาพคณิตศาสตร์ 1153
   ห้อง Cambridge 1157
   ABAC Admission center 1158


อาคารหิรัญสมโภช

ห้อง หมายเลข
   ห้องที่ปรึกษาฝ่ายปฐมวัย 1131
   ห้องพักครูปฐมวัย 1132
   ห้องเนอร์เซอร์รี่ 1133
   ห้องสมุดปฐมวัย 1134
   ห้องครัว แผนกปฐมวัย 1136
   ห้องพยาบาลปฐมวัย 1140


อาคารเรยีนา เชลี

ห้อง หมายเลข
   ห้องมินิมาร์ท 1184
   ห้องทะเบียน 1168
   ห้องพักครูชั้น 2 1182
   ห้องพักครู ม.4 ชั้น 3 1188
   ห้องพักครู ม.5 ชั้น 4 1192
   ห้องพักครู ม.6 ชั้น 5 1198
   ห้องพยาบาลมัธยมศึกษาตอนปลาย 1177
   ห้องสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 1180


อาคารสิรินธร

ห้อง หมายเลข
   ห้องมินิมาร์ท 1141
   หัวหน้าฝ่ายบริการ 1142
   ห้องฝ่ายบริการ 1143
   ห้องสมุด 1144
   ห้องงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1145
   ห้องประชุมบอร์ด 1146
   ห้องควบคุมหอประชุม 1147
   ห้องพยาบาล 1148


อาคารอาแลง วังกาแวร์ (ต่อเติม)

ห้อง หมายเลข
   ห้องสำนักงาน EP 1151
   ห้องแนะแนว 1154
   ห้องรองผู้อำนวยการ/หัวหน้าแผนก EP 1155
   ห้องงานโสตทัศนูปกรณ์ 1156
   ห้องพักครูไทย (แผนก EP) 1160


อาคาคาเบรียล

ห้อง หมายเลข
   ห้องพักครู ป.1-ป.2 1159
   ห้องพักครู ป.3-ป.4 1161


อาคารนักเรียนประจำชาย

ห้อง หมายเลข
   สำนักงานนักเรียนประจำชาย (สายตรง) 044-270892
   สำนักงานนักเรียนประจำชาย 1162
   Study Room 1164


อาคารนักเรียนประจำหญิง

ห้อง หมายเลข
   ห้องพัสดุ 1126
   สำนักงานนักเรียนประจำหญิง 1127,1128
   สำนักงานนักเรียนประจำหญิง (สายตรง) 044-270893
   โรงงาน 1129
   ห้องครัวหอพัก 1130


อาคารเอนกประสงค์สระว่ายน้ำ

ห้อง หมายเลข
   ห้องศิลปะ 1137
   ห้องพักครู สระว่ายน้ำ 1138
   ห้องซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1139


หมายเลขอื่นๆ

ห้อง หมายเลข
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 044-295299-300
   หมายเลขโทรศัพท์โรงเรียน 044-295115-120
   หมายเลขโทรสารโรงเรียน 044-253569
   แผนกธุรการธุรการ (มือถือ) 089-4287727
   แผนกการเงิน (มือถือ) 085-3095505
   ฝ่ายปกครอง (มือถือ) 081-5476653
   สถานีวิทยุชุมชนฯ (สายตรง) 044-245678
   สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 044-253931