โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2551

ระดับ อนุบาล

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อ-สกุล

1

การศึกษาพัฒนาการนักเรียนที่มีปัญหาด้านกล้ามเนื้อ

มิสกรองทอง

2

การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ โดยใช้กิจกรรมการวาดภาพระบายสี และการเสริมแรง ปฐมวัย 3/1 

มิสคณิตตา

3

การศึกษาการใช้เทคนิคการเล่นถุงทรายในการพัฒนาทักษะการว่ายน้ำ

มิสชฏาพร

4

การศึกษาการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านกล้ามเนื้อมือและประสาทสัมพันธ์ของนักเรียนระดับ English Program

มิสฐิตินันท์

5

การศึกษาสภาพการเรียนรวมของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านการพูด ชั้นเนอร์เซอรี่ 2

มิสทวีสิน

6

การศึกษาพัฒนาการปัญหาพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ

มิสทัศนีย์

7

การศึกษาพฤติกรรมความมีวินัยในตนเองของเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเล่านิทานคติธรรม

มิสทุเรียน

8

การแก้ปัญหาด้านสังคมของ ด.ญ.พรรษญาณี ขอปล้องกลาง ปฐมวัย 1/2  

มิสนภัสกรณ์

9

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย

มิสนันทวดี

10

การศึกษาพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของผู้เรียนที่ได้รับจากการจัดประสบการณ์การเล่านิทาน ปฐมวัยปีที่ 3/4

มิสนันทิกา

11

การพัฒนาด้านสติปัญญาการเรียนรู้คณิตคิดสนุกจำนวน 1-10 ของนักเรียนชั้นเนอร์เซอร์รี่

มิสเบญจมาศ

12

การศึกษาผลการใช้นิทานคติธรรมที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนปฐมวัย

มิสปราณี

13

การพัฒนาผู้เรียนที่ไม่มีสมาธิในการเรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

มิสพนิดา

14

การพัฒนาการด้านสติปัญญา การฟัง พูด อ่าน และการสื่อสารของนักเรียนปฐมวัย 1/3

มิสพิมพิลา

15

การศึกษาการแก้ปัญหาพัฒนาการเตรียมความพร้อมด้านการพูดชั้นเนอร์เซอรี่ 1

มิสพิลาวรรณ

16

การพัฒนาความพร้อมด้านการกล้าแสดงออก

มิสเพชรรัตน

17

การศึกษาการใช้สื่อพัฒนาความพร้อมทางภาษาของนักเรียนชั้นปฐม 2/3 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551วัย

มิสมนทิรา

18

การพัฒนาการพูดโดยการเล่นที่หลากหลาย

มิสรุ่งอรุณ

19

การศึกษาการพัฒนาความสามารถในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อมือด้านซ้ายให้เปลี่ยนมาเป็นกล้ามเนื้อมือด้านขวา ของ ด.ช.พรภวิษย์ จุ้ยแย้ม อ.1/2

มิสวราพร

20

การพัฒนาการความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการโดยการเล่นสีเทียน

มิสวราภรณ์

21

การศึกษาการใช้สื่อที่มีผลต่อการพัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา

มิสวัลลภา

22

ผลการจัดประสบการณ์แบบโครงการที่มีต่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนปฐมวัย 3

มิสสร้อยเพทาย

23

ผลการจัดประสบการณ์กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่มีต่อการพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดของเด็ก ปฐมวัย 2

มิสสุจินดา

24

การศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของนักเรียน ปฐมวัย 1 แผนก English Program อัสสัมชัญนครราชสีมา โรงเรียน

มิสอังคณา

25

การใช้สื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการจำของผู้เรียนระดับปฐมวัย

ม.จีระวัฒน์

 

 

โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2551

ระดับ ประถมศึกษา

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อ-สกุล

1

การศึกษาการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาไทยชั้น ป.3   ปีการศึกษา 2551

มิสขัตติยา

2

การศึกษาการสอนโดยใช้กิจกรรมฝึกทักษะความรู้เบื้องต้นการเขียนเรียงความ

มิสเขมิกา

3

การศึกษาการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

มิสคมขำ

4

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนชั้น ป.4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551

มิสครองทรัพย์

5

การส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้การ์ตูนนิทานของนักเรียนชั้น ป.1

มิสจินตนา

6

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้น ป.5 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสณภัค

7

การศึกษาข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.5 เรื่องทศนิยม ปีการศึกษา 2551

มิสนงลักษณ์

8

การแก้ปัญหาผู้เรียนเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

มิสนภาภรณ์

9

การศึกษาขั้นพื้นฐานการเรียนของนักเรียนที่ไม่อ่านโดยใช้สื่อประสมเพื่อฝึกทัษะในการพัฒนาการเรียน

มิสนวิยา

10

ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาจีนของนักเรียนชั้น ป.1/1 ปีการศึกษา 2551

มิสนันทวรรณ

11

การเขียนอักษรภาษาจีนของนักเรียนชั้น ป.6/1 ปีการศึกษา 2551  

มิสเบญจมาศ

12

การศึกษาผลการทดลองสื่อประสมเพื่อพัฒนาการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.2/3 ที่มีทักษะทางด้านการอ่านต่ำในวิชาภาษาไทย

มิสปัญญลักษณ์

13

การศึกษาการใช้เทคนิคการท่องสูตรคูณเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2551

มิสเพ็ญประภา

14

การศึกษาตัวแปรสาเหตุทีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.2/1

มิสเพียงใจ

15

สำรวจความเข้าใจของนักเรียนในการใช้โปรแกรม Notepad ชั้น ป.2/3 

มิสมลิ

16

การศึกษาการสอนโดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะเรียนในเนื้อหาก่อน

มิสมะลิ

17

การศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะและกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ

มิสมาลี

18

การศึกษาการใช้เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ทำงาน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551

มิสวันเพ็ญ

19

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2551

มิสวิชชุดา

20

การศึกษาการใช้สื่อสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย

มิสอรุณรัตน์

21

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ภาษาถิ่นโคราชในโรงเรียนของนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2551

มิสอรุณี

22

การพัฒนาทักษะการบวกเลขโจทย์ปัญหาสองหลักกับสามหลักนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2551

มิสอัจฉรา

23

การพัฒนาทางด้านร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐานปีการศึกษา 2551

ม.กรกนก

24

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม CAI ของนักเรียนชั้น ป.4/3

ม.กฤษณะ

25

การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีต่อระเบียบวินัยของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ม.โกศัย

26

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคีย์บอร์ดในระดับชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2551

ม.นพปฏล

27

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ม.ประสิทธิ์

28

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคีย์บอร์ดจากการพัฒนาหลักสูตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ม.ภุมรินทร์

29

การพัฒนานักเรียนน้ำหนักเกินเกณฑ์เพื่อปรับปรุงบุคลิกภาพโดยการว่ายน้ำ

ม.สรรเสริญ

30

การพัฒนาทักษะการคูณเลขด้วยเทคนิคคิดเลขเร็วชั้น ป.6

ม.สุปัญญา

31

การศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้สื่อประสม วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.6/2 ปีการศึกษา 2551

ม.สุพงษ์

32

การพัฒนาวิธีการพิมพ์สัมผัสจากโปรแกรมพิมพ์ไทยของนักเรียน ป.6/3

ม.สุรชัย

33

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมพลศึกษาของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ม.สุวัณชัย

34

การศึกษาปัญหาอุปสรรคของนักเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษาชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2551  

ม.เหรียญชัย

35

การแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2551

ม.อธิวัฒน์

36

การศึกษาเจตคติต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น ป.5 ที่มีผลการเรียนต่างกัน

มิสสุพรรณณี

 

 

โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2551

ระดับ มัธยมศึกษา

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อ-สกุล

1

การพัฒนาแผนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนเพื่อการสื่อสารของนักเรียนชั้น ม.3

มิสกนกพร

2

การศึกษาผลการใช้ CAI เพื่อฝึกทักษะการพิมพ์และใช้งานแป้นพิมพ์ของนักเรียน ม.4

มิสเกศสุดา

3

การศึกษาระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้เรียนชั้น ม.1 ที่มีส่วนช่วยรักษามารยาทการไหว้และการสร้างความสุขด้วยรอยยิ้ม

มิสขณารัศม

4

การใช้สมุดจดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.5

มิสจารุวรรณ

5

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการพูดของผู้เรียน

มิสฉัตฑริกา

6

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2551 4/5-7 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551  

มิสณฐพร

7

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.6

มิสณัฐกมล

8

แรงจูงใจในใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 

มิสทองดี

9

ผลของการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อความมีระเบียบวินัยของตนเองของนักเรียนจากการเรียนวิชาพลศึกษา

มิสทัศนีย์

10

การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการทำโจทย์อย่างยากของตัวประกอบเชิงพหุนามโดยใช้วิธีการคิดแบบต่างกันร่วมกัน

มิสทัศนีย์

11

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของผู้เรียน

มิสเนาวรัตน์

12

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียน

มิสปนัดดา

13

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.2 โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ

มิสปราณี

14

การใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน Program Microsoft Access สำหรับนักเรียนที่เรียนอ่อนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้นของนักเรียนชั้น ม.3

มิสปสุตา

15

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) ของนักเรียน ม.1/4

มิสปาวารตี

16

การศึกษาเปรียบเทียบการสอน โดยการใช้สื่อการเรียนรู้จริงในรายวิชาชีววิทยา ของนักเรียน ชั้น ม.5

มิสปิยมาศ

17

การวิจัยและการพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้สู่โครงงานวิทยาศาสตร์

มิสพรรยพร

18

การวิเคราะห์ความสามารถในการนำทหารของแม่ทัพเอกโดยใช้แบบฝึกการวิเคราะห์ในวรรณคดี เรื่อง สามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคลัง (หน) ชั้น ม.6

มิสพิมล

19

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติกับการสอนโดยใช้เกมของนักเรียน ม.4/5-6

มิสเพลินพิศ

20

การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.4/1-5

มิสมัลลิกา

21

การศึกษาการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาในด้านการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชั้น ม.5 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ

มิสรจเรข

22

การพัฒนาการกระโดดน้ำโดยการใช้แผงกระโดดน้ำของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ชั้น ม.1/2

มิสรัตนา

23

การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น ม.2 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

มิสรุ่งอรุณ

24

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ชั้น ม.5

มิสรุจิรัตน์

25

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์โดยวิธีสอนความคิดรวบยอด(Concept Method) กับวิธีสอนแบบแก้ปัญหา(Problem Solving) นักเรียนชั้น ม.3/4-5

มิสรุสรา

26

การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสลัดดาวัลย์

27

การแก้ปัญหาผู้เรียน เรื่อง เลขยกกำลังด้วยแบบฝึกซ้ำ

มิสวรางคณา

28

การพัฒนาการเรียนรายวิชาพระพุทธศาสนาโดยใช้บทเรียนการ์ตูนเรื่องศาสนาสากลของนักเรียนชั้น ม.5

มิสสมประสงค์

29

การศึกษาการใช้สื่อและเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ในการพัฒนาการเรียนของกลุ่มที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ในการบันทึกบัญชีอุตสาหกรรมฯ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายพาณิชย์ สาขาการบัญชี

มิสสุดารัตน์

30

การแก้ปัญหาการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนชั้น ม.5

มิสจิณห์นิภา

31

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ระหว่างการสอนแบบสืบสวนสอบสวนและการสอนแบบบรรยายของนักเรียนชั้น ม.4

มิสอรพิน

32

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ วิชา วิทยาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 นักเรียนชั้น ม.2

มิสอ้อยทิพย์

33

การปลูกฝังความรักในท้องถิ่นของตนของผู้เรียน ชั้น ม.3

มิสอัชรี

34

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาฟิสิกส์โดยวิธีสอนแบบซินเนคดิกส์(Synecyics) ของนักเรียนชั้น ม.6/3

มิสอุทัย

35

การพัฒนาความสามารถทักษะด้านการอ่านของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่าน

มิสอุทัยวรรณ

36

การศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิตของพืชที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.3

มิสอุไร

37

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนนิทานด้วยความรักและมีความคิดสร้างสรรค์

มิสเอมอร

38

เจตคติในการเรียนวิชาพระพุทธสาสตรทของนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งสอนโดยพระอาจารย์เสฐียร กน ตธม โม (อาจกล้า)

ม.กีรติ

39

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยวิธีการสอนตามปกติกับวิธีการสอนแบบซ่อมเสริมของนักเรียนชั้น ม.5

ม.ชวลิต

40

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ม.1/1

ม.ชเวงศักดิ์

41

การศึกษานักเรียนโดยใช้สื่อฝึกทักษะการบรรเลงเพลงไทย

ม.แดง

42

การพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ในการแก้สมการและอสมการในระบบจำนวนจริงโดยใช้กิจกรรมการสอนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำหรับผู้เรียนชั้น ม.4

ม.ทวีป

43

ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา

ม.บุญส่ง

44

ทัศนคติที่มีต่อวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้น ม.1

ม.ประเสริฐศักดิ์

45

การพัฒนาสมรรถภาพทากายของนักเรียนชั้น ม.6/1-8

ม.ยุทธนา

46

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาคอมพิวตอร์ โดยวิธีสอนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป (Self-Access) นักเรียนชั้น ม.1/5

ม.ยุทธพงษ์

47

การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ (ค 42203) ชั้น ม.5

ม.ยุรพงษ์

48

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกฎหมายโดยการสอนแบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) ของนักเรียนชั้น ม.6/5-6

ม.วรเชษฐ

49

การศึกษาปฏิสัมพันธ์ทางวาจาระหว่างครูกับนักเรียนในการเรียนการสอนที่มีผลต่อสัมฤทธิผลในการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ม.4

ม.วีรชาติ

50

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนการสอนแบบปกติกับการสอนโดยให้ผู้เรียนทำสมาธิก่อนเรียนวันละ 5 นาที

ม.ณฐพงศ์

51

การเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยการเรียนแบบเรียนร่วมมือ

ม.สมศักดิ์

52

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะในการเล่นดนตรีสากลประเภทกีตาร์ในขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น ม.5

ม.เสนีย์

53

การศึกษาการใช้สื่อ CAI ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ม.4/1

ม.อดิศักดิ์

54

การศึกษาการใช้สื่อเพื่อฝึกทักษะศิลปะ ชั้น ม.4

ม.อนาวัช

55

การพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้น ม.3/1-5

ม.อำนวย

56

การพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เคมี) ด้วยเกมส์

มิสรัชนี

57

การส่งการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2551

มิสอัญชรี

58

การพัฒนาทักษะด้านการเขียนย่อความของนักเรียนชั้น ม.5

มิสกฤติยาวดี

59

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ส่งงานตามกำหนดเวลาของนักเรียนชั้น ม.1

มิสวันเพ็ญ

 

 

โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2551

ระดับ ครูสนับสนุนการสอน

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อ-สกุล

1

ความคิดเห็นของครู-นักการภารโรงในการใช้บริการเบิกจ่าย-พัสดุ

มิสจุฑารัตน์

2

สำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสชฎาพร

3

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2552   

มิสชัญญานุช

4

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดซื้อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสดรุณวรรณ

5

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนทีมีต่อการให้บริการงานแผนกการเงิน

มิสเตือนใจ

6

การสำรวจความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริการในการประสานงานกับฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2551 

มิสธิดารัตน์

7

สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงานสารบรรณของผู้มารับบริการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสนิรมล

8

การดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551 

มิสประภาภรณ์

9

การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริการงานทะเบียนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสปาริชาติ

10

ศึกษาความคิดเห็นในการให้บริการในห้องพยาบาลโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสผ่องพรรณ

11

การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการพัฒนาครูและภาวะผู้นำ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสพนิดา

12

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2551

มิสพัทธนันท์

13

การศึกษาความคิดเห็นของครูและนักเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเกี่ยวกับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโภชนาคาร

มิสมาลัย

14

การประเมินโครงการติวนักเรียนชั้น ม.6 เข้ามหาวิทยาลัย

มิสยุภาพร

15

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการให้บริการงานของแผนกการเงิน

มิสรุ่งทิวา

16

การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการแผนกการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสวนิชา

17

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องทะเบียน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสวารุณี

18

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้น ม.6

มิสวิภารดี

19

สำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการด้านอาหาร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2551  

มิสสิรภัทร

20

ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

มิสสุดารัตน์

21

ความพึงพอใจของครู พนักงานที่มีต่อการให้บริการงานของแผนกการเงิน

มิสสุทิศา

22

ความพึงพอใจต่อการให้บริการฝ่ายกิจกรรม

มิสสุวัฒนา

23

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการให้บริการงานวารสาร

มิสอรปรียา

24

ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการให้บริการห้องธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสอรัญญา

25

การพัฒนาการเรียนวิชาศิลปะภาพงานองค์ประกอบศิลป์

มิสอุษา

26

การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551

ม.กิตติศักดิ์

27

การศึกษาเปรียบเทียบการสอนแบบการใช้ใบงานและการสอนในห้องเรียนโดยเน้นใบความรู้เสริมบทเรียนมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ม.1

ม.จตุรงค์

28

ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการเรียนการสอนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 2)

ม.เจตน์

29

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2551

ม.ชูเกียรติ

30

การพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ม.ตระการ

31

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้น ป.6 ที่มีต่อการบริการของห้องสมุด

ม.พจน์มงคล

32

การสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีให้บริการภายในห้องสมุด ระดับมัธยมศึกษา

ม.พิทักษ์

33

ความตั้งใจเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551

ม.ราชินทร์

34

การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อสภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

ม.ละเอียด

35

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้

ม.วีระชัย

36

ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บริการห้องปกครอง

ม.ศักดิ์ณรงค์

37

การศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2551

ม.สมบูรณ์

38

การเข้าแถวขึ้นชั้นเรียนในภาคบ่ายของนักเรียนแผนก English Program 

ม.แสวง

39

การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ม.อนุชา

40

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่เสียหายง่าย

ม.อนุวิท

 

 

โครงการวิจัย ปีการศึกษา 2551

ระดับ English Program

ลำดับ

ชื่อโครงการวิจัย

ชื่อ-สกุล

1

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสืบค้นข้อมูลกับบทเรียนทางอินเทอร์เน็ตและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

มิสกนกวรรณ

2

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการเรียนพิเศษโดยใช้วิธีการสอนที่หลากหลายของนักเรียน ชั้นป.1/5 จำนวน 4 คน ที่มีพื้นฐานด้านทักษะการเรียนรู้อ่อนมาก

มิสช่อลดา

3

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งงานวิชาดนตรี-นาฏศิลป์ของนักเรียนชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสนฤมล

4

การศึกษาและการทดลองใช้แบบเรียนภาษาไทยของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กับการใช้แบบเรียนภาษาไทยของบริษัท อักษรเจริญทัศน์ กับการปูพื้นฐานการเรียนวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1

มิสปทุมพร

5

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนชั้น ป.6 ที่เรียนโดยให้เพื่อนช่วยสอนกับที่เรียนโดยครูผู้สอน

มิสปุณยวีร

6

การแก้ปัญหาผู้เรียนอ่านและเขียนสะกดคำไม่ถูกต้อง

มิสพรรณิพา

7

พฤติกรรมส่วนตัวและสังคมส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน

มิสภัทรินทร์

8

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อครูชาวต่างประเทศในการจัดการเรียนการสอนของแผนก English Program ปีการศึกษา 2551

มิสรองรัตน์

9

การศึกษาผลการทำงานของนักเรียนจากการสอนโดยใช้เทคนิคในการจูงใจในการทำงาน วิชาภาษาไทย ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2551

มิสอัมพร

10

การปลูกฝังค่านิยมและการอนุรักษ์การใช้ภาษาท้องถิ่นของผู้เรียน ชั้น ม.2 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสอิงอร

11

การพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน ระดับชั้น ป.2/4

มิสอุมาสวรรค์

12

กีฬาว่ายน้ำช่วยรักษาโรคของนักเรียน ชั้น ป.4 แผนก English Program ปีการศึกษา 2551  

ม.อภินัฐ